Απόφαση 4023/16

Απόφαση 4023/173824/2016: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος Μεσόφορος, κατά μήκος της ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ ανώνυμη εταιρεία, στο Κυπαρίσσι του Δήμου Λοκρών Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4023/173824/2016: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος Μεσόφορος, κατά μήκος της ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ ανώνυμη εταιρεία, στο Κυπαρίσσι του Δήμου Λοκρών Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, (ΦΕΚ 385/Δ/2016), 21-11-2016.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 24 του Συντάγματος.

 

2. Το άρθρο 1 του νόμου 1650/1986.

 

3. Το άρθρο 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/A/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

 

7. Την πράξη 4/2015 (ΦΕΚ 24/Α/2015) της 06-02-2015 του Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.

 

8. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 51819/1266/2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο διαβιβάσθηκε θεωρημένος φάκελος τμηματικής οριοθέτησης ρέματος του θέματος.

 

9. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1577/62807/12-04-2016 έγγραφο με παρατηρήσεις ως προς τον ως άνω φάκελο τμηματικής οριοθέτησης.

 

10. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 86875/2705/06-06-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο διαβιβάσθηκε θεωρημένος φάκελος τμηματικής οριοθέτησης ρέματος του θέματος, σύμφωνα με τις ως άνω παρατηρήσεις.

 

11. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 96837/3213/24-06-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο διαβιβάσθηκε σε 4 αντίγραφα φάκελος τμηματικής οριοθέτησης ρέματος του θέματος όπως συντάχθηκε από τον Πολιτικό Μηχανικό Αντώνιο Λινάτσα, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την παραπάνω υπηρεσία.

 

12. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2711/110626/29-06-2016 έγγραφο με το οποίο διαβιβάσαμε για απόψεις την τμηματική οριοθέτηση του ρέματος, στις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 4258/2014.

 

13. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3427/116861/12-07-2016 γνωμοδότηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας / Διεύθυνση Υδάτων, επί της τμηματικής οριοθέτησης του ρέματος.

 

14. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ και ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ/223774/134252/3004/2016 γνωμοδότηση της ΕΦΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ & ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, επί της τμηματικής οριοθέτησης του ρέματος.

 

15. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3518/166051/29-09-2016 γνωμοδότηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας / Διεύθυνση Δασών νομού Φθιώτιδας, επί της τμηματικής οριοθέτησης του ρέματος.

 

16. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3957/170656/04-10-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας / ΔΙΠΕΧΩΣ Στερεάς Ελλάδας καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος Μεσόφορος, κατά μήκος της ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ ανώνυμη εταιρεία, στο Κυπαρίσσι του Δήμου Λοκρών Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, αποφασίζουμε:

 

Την επικύρωση του καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος Μεσόφορος, κατά μήκος της ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ ανώνυμη εταιρεία, στο Κυπαρίσσι του Δήμου Λοκρών Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, με τις συντεταγμένες των κορυφών των πολυγωνομετρικών τους οριογραμμών που σημειώνονται με κόκκινη γραμμή και αναπαρίσταται επί του τοπογραφικού διαγράμματος κλίμακας 1:500 (ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α1), που συνοδεύουν την παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, όπως οι οριογραμμές αυτές καθορίστηκαν με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3957/170656/04-10-2016 απόφαση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας με βάση τον φάκελο οριοθέτησης-μελέτης που συντάχθηκε από τον Πολιτικό Μηχανικό Αντώνιο Λινάτσα και θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με το τοπογραφικό διάγραμμα και τους πίνακες συντεταγμένων των κορυφών του ρέματος που τη συνοδεύουν.

 

a.4023.16

 

Λαμία 05-10-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.