Απόφαση 4267/86

Απόφαση 4267/1986: Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης του οικισμού Κάτω Βέρμιο του νομού Ημαθίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4267/1986: Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης του οικισμού Κάτω Βέρμιο του νομού Ημαθίας, (ΦΕΚ 1034/Δ/1986), 29-10-1986.

 

Ο Νομάρχης Ημαθίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της Χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών μηχανικών, στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων του υπόψη οικισμού.

 

3. Το δελτίο αρχιτεκτονικής αναγνώρισης του οικισμού που συμπληρώθηκε από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

5. Την από 20-12-1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού, όπως αυτή διατυπώνεται στο δωδέκατο (12ο) πρακτικό του πράξη τέταρτη (4η).

 

6. Την από 19-08-1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού, όπως αυτή διατυπώνεται στο δέκατο (10ο) πρακτικό του πράξη πρώτη (1η).

 

7. Την Ε24410/1871/1969 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 142/Δ/1969).

 

8. Τις 39/1985 και 58/1985 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Κάτω Βέρμιου.

 

9. Το Γ.29557/2769/1986 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Διεύθυνση Γ1-Γ3 Τμήμα Ομάδα Χωριών.

 

10. Την 3106/1986 απόφαση του Νομάρχη Ημαθίας καθορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους κτισμάτων στους οικισμούς του Νομού Ημαθίας με εγκεκριμένο σχέδιο και με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων.

 

11. Τον αναγκαστικό νόμο 314/1968, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 και τους νόμος 1337/1983 και 1512/1985, αποφασίζουμε:

 

Ι. Κατατάσσουμε τον οικισμό Κάτω Βέρμιο στην κατηγορία τουριστικός - μεσαίος - στάσιμος - διάσπαρτος - ενδιαφέρον.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος I τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 της υπ' αριθμόν ΕΠΑ/226/1989 απόφασης (ΦΕΚ 194/Δ/1989).

 

ΙΙ. Καθορίζουμε τα όρια του ως άνω οικισμού του Νομού μας όπως αυτά φαίνονται στο σχεδιάγραμμα με κλίμακα 1:2.000 που συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

 

a.4267.86

 

ΙΙΙ. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης:

 

Αρτιότητα εμβαδού, για τα γήπεδα που βρίσκονται πέρα από το συνεκτικό τμήμα και μέχρι το όριο του οικισμού 1.000 m2.
Αρτιότητα εμβαδού, για τα γήπεδα που βρίσκονται μέσα στο συνεκτικό τμήμα του οικισμού 300 m2.
Παρέκκλιση εμβαδού και λοιποί όροι δόμησης όπως το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Το μέγιστο ύψος των κτιρίων στον οικισμό Κάτω Βέρμιου ορίζεται σε 7,50 m. Στην περίπτωση οικοπέδων με κλίση, επιτρέπεται αύξηση του ύψους μέχρι 8,50 m μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Υπεράνω του πραγματοποιούμενου ύψους των κτισμάτων επιβάλλεται στέγη μέγιστου ύψους 2 m με μέγιστη κλίση 40%, στην περίπτωση εξάντλησης του συντελεστή δόμησης ή στην περίπτωση δόμησης και δευτέρου ορόφου. Η στέγη να είναι τετράκλινης με δυνατότητα κατασκευής δικλινούς ή τρικλινούς κ.λ.π. μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Η στέγη πρέπει να εξέχει από το περίγραμμα του κτιρίου (όπου επιτρέπεται) κατά 0.6 m σχηματίζοντας γείσα που κατασκευάζονται από ξύλο.

 

Το υλικό της κάλυψης να είναι κεραμίδι (χρώματος κεραμιδί) Βυζαντινού, Ρωμαϊκού ή Γαλλικού τύπου καθώς και πλάκες πέτρινες.

 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης:

 

Οι ειδικοί όροι δόμησης που αναγράφονται στην καρτέλα που συνοδεύει την παρούσα.

 

α. Επιτρέπεται στον όροφο η κατασκευή ανοικτού καλυμμένου εξώστη του οποίου το μήκος προσδιορίζεται από τη σχέση 1:3 ως προς το μήκος της αντίστοιχης όψης. Το πλάτος αυτού δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 1.3 m με εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985 τόσο για το πλάτος, όσο και για το ελεύθερο ύψος από τη στάθμη του πεζόδρομου.

 

Το υλικό κατασκευής του αφήνεται στην επιλογή του μελετητή.

 

β. Επιτρέπεται η κατασκευή ημιυπαίθριων χώρων, οι οποίοι πρέπει να διαμορφώνονται σε εσοχή έτσι ώστε να δημιουργείται ενιαίο πρόσωπο στο κτίριο και οι οποίοι δεν μπορούν να καταλαμβάνουν το σύνολο της όψης.

 

Επίσης επιτρέπεται η κατασκευή κλειστών εξωστών.

 

γ. Τα ανοίγματα των παραθύρων πρέπει να κατασκευάζονται με τονισμένο τον κατακόρυφο άξονα, με αναλογίες διαστάσεων πλάτους προς ύψος 1:1.6.

 

Οι αντίστοιχες αναλογίες πόρτας μπαλκονιού πρέπει να είναι 1:2, με δυνατότητα κατασκευής μικρότερου πλάτους.

 

Οι προσθήκες των καταστημάτων πρέπει να διαιρούνται με κατακόρυφα στοιχεία σε επιμέρους ανοίγματα με τις παραπάνω αναφερόμενες αναλογίες.

 

Το υλικό κατασκευής τους να είναι από ξύλο.

 

δ. Το συνολικό εμβαδόν των ανοιγμάτων στην πρόσοψη δεν πρέπει να ξεπερνά το 30% του συνολικού εμβαδού της αντίστοιχης όψης με εξαίρεση τα κτίσματα των οποίων το ισόγειο έχει χρήση καταστήματος, όπου το συνολικό εμβαδόν των ανοιγμάτων δεν πρέπει να ξεπερνά το 50% της συνολικής επιφάνειας της όψης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος III τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 της υπ' αριθμόν ΕΠΑ/226/1989 απόφασης (ΦΕΚ 194/Δ/1989), με τις παραγράφους 1 και 2 της υπ' αριθμόν Δ13Α/3089/2005 απόφασης (ΦΕΚ 1119/Δ/2005).

 

IV. A. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Γραφείο Πολεοδομίας Νάουσας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους.

 

Β. Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

α. Επιτρέπεται η κατασκευή περίφραξης της οποίας το συμπαγές τμήμα να έχει ύψος μέχρι 1 m και να κατασκευάζεται από πέτρα ουσιαστικού πάχους ή να είναι επιχρισμένο με σοβά χρώματος λευκού.

 

Πάνω από το συμπαγές επιτρέπεται η κατασκευή ξύλινου ή σιδερένιου (μασίφ) κιγκλιδώματος ύψους μέχρι 1.5 m.

 

β. Επιτρέπεται η κατασκευή εξωτερικής σκάλας. Το υλικό του στηθαίου αυτής πρέπει να είναι από ξύλινο ή σιδερένιο (μασίφ) κιγκλίδωμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος IV τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 της υπ' αριθμόν ΕΠΑ/226/1989 απόφασης (ΦΕΚ 194/Δ/1989

 

V. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα οριζόμενα παραπάνω επιτρέπεται μετά από έγκριση, με συγκεκριμένη τεκμηρίωση, της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος V τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 της υπ' αριθμόν ΕΠΑ/226/1989 απόφασης (ΦΕΚ 194/Δ/1989

 

Η παρούσα ισχύει από την κοινοποίησή της και πριν τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του νόμου 3200/1955 περί Διοικητικής Αποκέντρωσης.

 

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού, τον κτηματολογικό πίνακα καθώς και την καρτέλα που τη συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Βέροια, 03-09-1986

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.