Απόφαση 426900/89

Απόφαση 426900/147/1989: Έγκριση Πολεοδομικής μελέτης Αναθεώρησης Ρυμοτομικού Σχεδίου Δήμου Αργυρούπολης και θεσμοθέτηση του χάρτη ΠΑΠ2 σε κλίμακα 1:5.000 σύμφωνα με την υπ' αριθμόν Γ53058/6006014/1985 διαταγή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 426900/147/1989: Έγκριση Πολεοδομικής μελέτης Αναθεώρησης Ρυμοτομικού Σχεδίου Δήμου Αργυρούπολης και θεσμοθέτηση του χάρτη ΠΑΠ2 σε κλίμακα 1:5.000 σύμφωνα με την υπ' αριθμόν Γ53058/6006014/1985 διαταγή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, (ΦΕΚ 369/Δ/1989), 08-06-1989.

 

Ο Νομάρχης Πειραιά

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

2. Τις διατάξεις του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος περί κατηγοριών και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

3. Το με αριθμό προεδρικό διάταγμα 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες κ.λ.π.

 

4. Την απόφαση Υπουργού περί έγκρισης μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αργυρούπολης με (ΦΕΚ 311/Δ/1988).

 

5. Την απόφαση 39856/4863/1985 Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και την με αριθμό Γ/53056/6006014/1987 διαταγή Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

6. Την υπ' αριθμόν 5/1987 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αργυρούπολης.

 

7. Τη βεβαίωση Δημάρχου περί τήρησης της διαδικασίας (ανάρτηση, ενστάσεων κ.λ.π.).

 

8. Την με αριθμό 5/1989 γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Πειραιά.

 

9. Τα ισχύοντα Διατάγματα Ρυμοτομίας της περιοχής του ρυμοτομικού σχεδίου Αργυρούπολης, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνεται η Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Αργυρούπολης και ειδικότερα, όπως φαίνεται στο χάρτη ΠΑ-2 σε κλίμακα 1:5000 και ορίζονται τα κάτωθι:

 

1. Η κυρίαρχη χρήση των Πολεοδομικών Ενοτήτων Δήμου Αργυρούπολης ορίζεται η Γενική κατοικία σύμφωνα με το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 166/Δ/1987) στις Πολεοδομικές Ενότητες 1, 2, 3, 4 και 5.

 

2. Ορίζονται 5 Πολεοδομικές Ενότητες, όπως φαίνονται στο χάρτη ΠΑ-2.

 

3. Τροποποιείται το από 14-07-1978 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 424/Δ/1978) περί καθορισμού ενίων όρων και περιορισμών δομήσεως ενίων οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Αργυρούπολης και το από 24-07-1978 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 376/Δ/1978) ως προς τον καθορισμό του μέγιστου επιτρεπόμενου συντελεστή δομήσεως και ορίζεται σε 0.8.

 

Ορίζεται μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος το προκύπτον από τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985, όπως τροποποιήθηκε.

 

4. Ο καθορισμός των πολεοδομικών κέντρων, κεντρικών λειτουργιών πόλης, τοπικών κέντρων - συνοικίας - γειτονιάς θα γίνει από ειδική μελέτη που συντάσσεται.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πειραιάς, 19-04-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.