Προεδρικό διάταγμα 14/7/78

ΠΔ 14-07-1978: Περί τροποποιήσεως και καθορισμού ενίων όρων και περιορισμών δομήσεως ενίων οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Αργυρούπολης (Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 14-07-1978: Περί τροποποιήσεως και καθορισμού ενίων όρων και περιορισμών δομήσεως ενίων οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Αργυρούπολης (Αττικής), (ΦΕΚ 424/Δ/1978), 19-08-1978.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

1. Έχοντες υπόψη:

 

α) Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεως κ.λ.π. ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα του άρθρου 9 αυτού.

 

β) Του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα του άρθρου 35 παράγραφος 5 εδάφιο ο αυτού.

 

2. Και ιδόντες:

 

α) Την υπ' αριθμόν ΕΔ2/α/04/59/ΦΘ.2.1.1/1978 απόφαση περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων εις τον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 282/Β/1978)

 

β) Την υπ' αριθμόν 88/1976 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Αργυρούπολης (Αττικής).

 

γ) Την υπ' αριθμόν 203/1978 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), ως και

 

δ) Την υπ' αριθμόν 526/1978 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Καθορίζεται ο μέγιστος συντελεστής δομήσεως και τροποποιείται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων και το μέγιστον ύψος των οικοδομών των ανεγειρομένων επί των οικοπέδων των κειμένων εντός των υπ' αριθμών 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 285 - 286 - 287 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 - 301 - 302 - 303 - 304 - 306 και 307 οικοδομικών τετραγώνων του ρυμοτομικού σχεδίου Αργυρούπολης (Αττικής) ως κάτωθι:

 

1. Μέγιστος συντελεστής δομήσεως 0.8.

 

2. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων 2 με μέγιστον ύψος 7,00 m.

 

3. Πέραν του δια της ως άνω παραγράφου 2 καθοριζομένου μεγίστου επιτρεπόμενου ύψους των οικοδομών απαγορεύεται οιαδήποτε κατασκευή, συμπεριλαμβανομένων και των κιγκλιδωμάτων, στηθαίων και καπνοδόχων.

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Αθήνα, 14-07-1978

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 426900/147/1989 απόφαση (ΦΕΚ 369/Δ/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.