Προεδρικό διάταγμα 24/7/78

ΠΔ 24-07-1978: Περί καθορισμού συντελεστών και όρων δόμησης σε περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 24-07-1978: Περί καθορισμού συντελεστών και όρων δόμησης σε περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής, (ΦΕΚ 376/Δ/1978), 27-07-1978.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα του άρθρου 9 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα των άρθρων 21 (παράγραφος 3), 22 και 35 (παράγραφοι 1 και 5)β) αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 651/1977 περί καταργήσεως του νομοθετικού διατάγματος 349/1974, τροποποιήσεως του περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών διατάξεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 207/Α/1977).

 

4. Την υπ' αριθμόν ΕΔ2/Α/04/59/ΦΘ211/1978 περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων εις τον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 282/Β/1978).

 

5. Την υπ' αριθμόν 147/1978 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 170/1978 περί Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

7. Το υπ' αριθμόν Γ/22243/1861/15-07-1978 έγγραφον του Υπουργείου Δημοσίων Έργων (Γενική Διεύθυνσις Οικισμού) δια του οποίου ετάχθη εις το Συμβούλιο της Επικρατείας προθεσμία προς επεξεργασία ήτις παρήλθε άπρακτη, με πρόταση του επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 24-07-1978

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.