Απόφαση 4311/93

Απόφαση 4311/1993: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Σχίνων του νομού Ηλείας με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4311/1993: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Σχίνων του νομού Ηλείας με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, (ΦΕΚ 1214/Δ/1993), 30-09-1993.

 

Ο Νομάρχης Αργολίδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) τρόπος καθορισμού ορίων οικισμού της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις προτάσεις των μελετητών στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων επέκτασης του υπόψη οικισμού.

 

3. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

4. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 910/1977 περί Οργανισμού Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

6. Το νόμο 3200/1955 περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί διοικητικής αποκεντρώσεως.

 

7. Την 3903/1991 του Νομάρχη Ηλείας σχετικά με συγκρότηση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Ηλείας.

 

8. Τις υπ' αριθμούς 18/1992 και 27/1989 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Σχίνων.

 

9. Το υπ' αριθμόν 3034/1992 έγγραφο του Δασαρχείου Κρεστένων.

 

10. Τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, που διατυπώθηκε στο υπ' αριθμόν 3/1993 πρακτικό, αποφασίζουμε:

 

1. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Σχίνων όπως αυτά φαίνονται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα κλίμακας 1:5.000, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και περικλείονται από τους αριθμούς 1, α, β, γ, ..., ν, 4, χ, 2, 3 έως 14, 1, που αναρτήθηκε στο κτίριο της Πολεοδομίας 15 ημέρες.

 

2. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους δόμησης.

 

Γενικοί όροι δόμησης:

 

Αρτιότητα Β3-2 αδιάφορος στάσιμος πεδινός 500 m2, όπως αναφέρεται στην κατηγοριοποίηση στην υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 56/1987 απόφαση του Νομάρχη και του υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 3918/1990 απόφαση του Νομάρχη οριοθέτηση των στάσιμων οικισμών του νομού Ηλείας.

 

Ειδικοί όροι δόμησης:

 

Τους όρους δόμησης για τον παραπάνω οικισμό όπως φαίνονται στην καρτέλα που συνοδεύει την κάθε κατηγορία των οικισμών υπ' αριθμόν 56/1987 απόφαση Νομάρχη.

 

3. Κατηγοριοποίηση του στάσιμου οικισμού Σχίνων (Β3-2).

 

Εξώστες: Επιφάνεια = 1,80 x 65% x μήκος όψης.

Ανοίγματα: 40% της επιφάνειας της όψης.

Περίφραξη: Γενικός τρόπος.

Χρώμα: Λευκό και γκρίζο.

 

Είναι υποχρεωτική η κατασκευή στέγης με κεραμίδια.

 

Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Ηλείας, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφιστάμενων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα.

 

Από τις διατάξεις της παραπάνω απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Κοινότητας Σχίνων.

 

a.4311.93

 

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από τη δημοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πύργος, 09-08-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.