Απόφαση 4504/92

Απόφαση 4504/1992: Τροποποίηση όρων δόμησης στις θέσεις Αλυκές και Βαρυκό περιοχής Χαλκουτσίου Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4504/1992: Τροποποίηση όρων δόμησης στις θέσεις Αλυκές και Βαρυκό περιοχής Χαλκουτσίου Αττικής, (ΦΕΚ 583/Δ/1992), 16-06-1992.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το νομοθετικό διάταγμα 532/1970.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 532/1970 περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί διοικητικής αποκεντρώσεως.

 

3. Την υπ' αριθμόν Α.9/1-8/3/1971 κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών περί Οργανώσεως Νομαρχιών.

 

4. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1147/1972 περί Διοικήσεως της Μείζονος Πρωτευούσης.

 

5. Τις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 805/1972 περί καθορισμού των κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 1147/1972 διατηρουμένων υπέρ του Νομάρχου Αττικής αρμοδιοτήτων επί αντικειμένων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

6. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 910/1977 περί Οργανισμού Υπουργείου Δημοσίων Έργων και της υπ' αριθμόν Λ.7/13-1/17/1972 απόφασης περί οργανώσεως των υπηρεσιών της Νομαρχίας Αττικής αρμοδιότητας Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

7. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. ως τροποποιήθηκαν μεταγενεστέρως.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 όπως τροποποιήθηκαν με το νόμο 1512/1985.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 1557/1985 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, άρθρα 7 και 9.

 

10. Την 8094/1983 κοινή απόφαση του Νομάρχου Αττικής και Αναπληρωτού Νομάρχου Προϊσταμένου Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής.

 

11. Το από 28-01-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 33/Δ/1986) που αφορά ..., κάθετου ρυμοτομικού σχεδίου στη θέση Βαρυκό και την ΤΥ/4441/1971 (ΦΕΚ 307/Δ/1971) απόφαση του Νομάρχη Αττικής με την οποία εντάχθηκαν στο εγκεκριμένο σχέδιο οι θέσεις Βαρυκό και Αλυκές περιοχής Χαλκουτσίου (συνεταιρισμός Υπαλλήλων Υπουργείων Γεωργίας).

 

12. Την 13979/233/1983 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος όπως τροποποιήθηκε με την 71706/1079/1983 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

13. Την οίκοθεν 65748/944/1983 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

14. Την με αριθμό 1η συνεδρία 4η της 06-02-1992 του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

15. Το με αριθμό 998/1992 έγγραφο του πολεοδομικού Γραφείου Καπανδριτίου με το οποίο ενημερώνει την κοινότητα Σκάλας Ωρωπού για την επικείμενη τροποποίηση των όρων δόμησης προκειμένου η Κοινότητα να εκφέρει τις απόψεις της σε τακτή προθεσμία 1 μηνός.

 

16. Επειδή η παραπάνω προθεσμία παρήλθε άπρακτη, αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε τους όρους δόμησης στις θέσεις Αλυκές και Βαρικό περιοχής Χαλκουτσίου κοινότητας Σκάλας Ωρωπού ορίζοντας:

 

Ποσοστό κάλυψης: 30%.
Συντελεστής δόμησης: 0.2.
Μέγιστο ύψος: Η = 7.5 m μετρούμενο από την τελική στάθμη του πέριξ εδάφους και μέγιστος αριθμός ορόφων 2 επιβάλλεται η κατασκευή στέγης μεγίστου ύψους 2 m πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο.
Η οικοδομή θα τοποθετείται σε απόσταση Δ από τα όρια του οικοπέδου (όπως αυτή καθορίζεται από το άρθρο 9 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού).

 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν το από 28-01-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 33/Δ/1986) και η ΤΥ/4441/1971 (ΦΕΚ 307/Δ/1971) απόφαση Νομάρχη Αττικής.

 

Αγία Παρασκευή, 11-04-1992

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.