Απόφαση 4729/16

Απόφαση 4729/213198/2016: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμημάτων των υδατορεμάτων Ξηριάς Υπάτης (12Τ), Καλογήρου (9Τ), Καλογιάννη (9Τ22), Κατσίρεμα (9Τ36) και Καστανόρεμα (9Τ38) στην περιοχή του έργου: Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας νομού Φθιώτιδας, του Δήμου Λαμιέων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4729/213198/2016: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμημάτων των υδατορεμάτων Ξηριάς Υπάτης (12Τ), Καλογήρου (9Τ), Καλογιάννη (9Τ22), Κατσίρεμα (9Τ36) και Καστανόρεμα (9Τ38) στην περιοχή του έργου: Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας νομού Φθιώτιδας, του Δήμου Λαμιέων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, (ΦΕΚ 436/Δ/2016), 30-12-2016.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 24 του Συντάγματος.

 

2. Το άρθρο 1 του νόμου 1650/1986.

 

3. Το άρθρο 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/A/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις ρεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

 

7. Την 4/2015 πράξη της 06-02-2015 του Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

8. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 21603/12-12-1996 κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο του θέματος, όπως τροποποιήθηκε και ανανεώθηκε με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 106052/9-7-2008 κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

9. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 45956/3414/05-05-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο μας διαβιβάσθηκε θεωρημένος φάκελος τμηματικής οριοθέτησης των ρεμάτων του θέματος.

 

10. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2197/82786/27-05-2014 έγγραφο με παρατηρήσεις ως προς τον ως άνω φάκελο τμηματικής οριοθέτησης.

 

11. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 110691/4559/10-10-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο μας επανυποβλήθηκε θεωρημένος φάκελος τμηματικής οριοθέτησης των ρεμάτων του θέματος.

 

12. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 4691/207365/12-11-2014 έγγραφο με παρατηρήσεις ως προς τον ως άνω φάκελο τμηματικής οριοθέτησης.

 

13. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 139431/5675/10-12-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο μας διαβιβάσθηκε η υπ' αριθμόν 409/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων για την τμηματική οριοθέτηση του θέματος.

 

14. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 16943/325/09-02-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο μας διαβιβάσθηκε φάκελος τμηματικής οριοθέτησης του ρέματος του θέματος, σύμφωνα με τις ως άνω παρατηρήσεις μας, όπως συντάχθηκε από την εταιρεία ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την παραπάνω υπηρεσία.

 

15. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 145019/12-02-2015 έγγραφο του ΥΠΑΠΕ/ΔΙΠΑ, σχετικά με την αναγκαιότητα συμπλήρωσης ή μη της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου του θέματος στο πλαίσιο της διαδικασίας οριοθέτησης.

 

16. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 23830/552/18-02-2015 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η υδραυλική μελέτη για την τμηματική οριοθέτηση του θέματος.

 

17. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 517/25049/18-02-2015 έγγραφο με το οποίο διαβιβάσαμε για απόψεις την τμηματική οριοθέτηση του θέματος, στις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 4258/2014.

 

18. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 94/24-02-2015 γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, επί της τμηματικής οριοθέτησης του θέματος.

 

19. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 28273/718/27-02-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο μας διευκρινίζει ότι τα έργα διευθέτησης που προτείνονται από τη μελέτη οριοθέτησης του θέματος, δεν διαφοροποιούν τα παλιά εγκεκριμένα έργα με την υπ' αριθμόν 21603/12-12-1996 κοινή υπουργική απόφαση Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου και συνεπώς δεν απαιτείται η τροποποίηση της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης.

 

20. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1334/29592/27-02-15/ΔΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ/27-02-2015 γνωμοδότηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας/Διεύθυνση Υδάτων, επί της τμηματικής οριοθέτησης του θέματος.

 

21. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 914/06-03-2015 γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, επί της τμηματικής οριοθέτησης του θέματος.

 

22. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 150194/4784/27-09-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο μας διαβιβάσθηκε η υπ' αριθμόν 5328/160807/21-09-2016 γνωμοδότηση του Δασαρχείου Λαμίας για την κατασκευή του έργου: Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας νομού Φθιώτιδας.

 

23. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 5329/160817/30-09-2016 γνωμοδότηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας/Δασαρχείο Λαμίας, επί της τμηματικής οριοθέτησης του θέματος.

 

24. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3665/172985/20-10-2016 γνωμοδότηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας/Διεύθυνση Δασών Φθιώτιδας, επί της τμηματικής οριοθέτησης του θέματος.

 

25. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 5876/186627/16-11-2016 γνωμοδότηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας/Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, επί της τμηματικής οριοθέτησης του θέματος.

 

26. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 4569/203717/24-11-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας / Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας καθορισμού οριογραμμών τμημάτων των υδατορεμάτων Ξηριάς Υπάτης (12Τ), Καλογήρου (9Τ), Καλογιάννη (9Τ22), Κατσίρεμα (9Τ36) και Καστανόρεμα (9Τ38) στην περιοχή του έργου: Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας νομού Φθιώτιδας, του Δήμου Λαμιέων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, αποφασίζουμε:

 

Την επικύρωση του καθορισμού οριογραμμών τμημάτων των υδατορεμάτων Ξηριάς Υπάτης (12Τ), Καλογήρου (9Τ), Καλογιάννη (9Τ22), Κατσίρεμα (9Τ36) και Καστανόρεμα (9Τ38) στην περιοχή του έργου: Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας νομού Φθιώτιδας, του Δήμου Λαμιέων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, με τις συντεταγμένες των κορυφών των πολυγωνομετρικών τους οριογραμμών που σημειώνονται με μπλε γραμμή και αναπαρίσταται επί των τοπογραφικών διαγραμμάτων κλίμακας 1:1.000:

 

(ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΑΦΡΟΥ 12Τ) αριθμός σχεδίων 04.1, 04.2.
(ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΑΦΡΟΥ 9Τ) αριθμός σχεδίων 05.1, 05.2, 05.3, 05.5, 05.7.
(ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΑΦΡΟΥ 9Τ και 9T22) αριθμός σχεδίου 05.4.
(ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΑΦΡΟΥ 9Τ και 9T38) αριθμός σχεδίου 05.6.
(ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΑΦΡΟΥ 9Τ36) αριθμός σχεδίου.
(ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΑΦΡΟΥ 9Τ22) αριθμός σχεδίων 05.9, 05.10, 05.11,

 

που συνοδεύουν την παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, όπως οι οριογραμμές αυτές καθορίστηκαν με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 4569/203717/24-11-2016 απόφαση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας με βάση τον φάκελο οριοθέτησης-μελέτης που συντάχθηκε από την εταιρεία ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

a.4729.16

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μαζί με τα τοπογραφικά διαγράμματα και τους πίνακες συντεταγμένων των κορυφών του ρέματος που τη συνοδεύουν.

 

Λαμία, 30-11-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.