Απόφαση 4880/20

Απόφαση 4880/2020: Επικύρωση καθορισμού τμηματικής οριοθέτησης ρέματος Ξυλοκέρα σε μήκος περίπου 300 m στην Τοπική Κοινότητα Αργυράς, Δημοτικής Ενότητας Ρίου, Δήμου Πατρέων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4880/2020: Επικύρωση καθορισμού τμηματικής οριοθέτησης ρέματος Ξυλοκέρα σε μήκος περίπου 300 m στην Τοπική Κοινότητα Αργυράς, Δημοτικής Ενότητας Ρίου, Δήμου Πατρέων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ), (ΦΕΚ 83/Δ/2020), 24-02-2020.

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 

3. Τα άρθρα 28 και 28Α του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015), όπως ισχύει, Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

 

4. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 15870/2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/2017) Διορισμός του Νικολάου Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 

5. Το νόμο 3010/2002 Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 5 αυτού Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις της υπ' αριθμόν 3046/304/1989 απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και ειδικότερα του άρθρου 6 αυτής σχετικά με τη δόμηση κοντά στα ρέματα όπως ισχύουν.

 

6. Την 33/1998 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Αστυνόμευση ρεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων.

 

7. Το νόμο 4258/2014 Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα (ΦΕΚ 94/Α/2014).

 

8. Την υπουργική απόφαση με αριθμό οίκοθεν 140055/2017 (ΦΕΚ 428/Β/2017) Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 4258/2014 - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης.

 

9. Την απόφαση με αριθμό 130479/2017 (ΦΕΚ 2113/Β/2017) Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής Με εντολή Συντονιστή στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, καθώς και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 

10. Το με αριθμό οίκοθεν ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/94087/1772/28-03-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (αριθμός Υπηρεσίας 78330/09-04-2019) με το οποίο διαβιβάστηκε η Μελέτη Τμηματικής Οριοθέτησης του ρέματος Ξυλοκέρα σε μήκος περίπου 300 m στην Τοπική Κοινότητα Αργυράς, Δημοτικής Ενότητας Ρίου, Δήμου Πατρέων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ), που ανήκει στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Πατρέων και περιλαμβάνει:

 

Οριζοντιογραφία,
Τεχνική Έκθεση με την υδραυλική - Υδρογεωλογική και Περιβαλλοντική Μελέτη,
Μηκοτομή - διατομές,
Οριζοντιογραφία σε σμίκρυνση που συντάχθηκε από την μελετητική εταιρεία ΓΕΩΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ETE - ΑΠ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ETE και έχουν ελεγχθεί και θεωρηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

11. Το με αριθμό 78330/23-04-2019 έγγραφο με το οποίο ζητήθηκαν συμπληρώσεις επί της μελέτης του θέματος.

 

12. Το με αριθμό ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/160074/3136/28-05-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το οποίο διαβιβάστηκαν τα ζητούμενα συμπληρωματικά στοιχεία (αριθμός Υπηρεσίας 133817/20-06-2019).

 

13. Το με αριθμό 133817/26-06-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας με το οποίο διαβιβάστηκε η μελέτη του θέματος για γνωμοδοτήσεις στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

 

14. Το με αριθμό ΥΠΠΟΑ/ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ/Φ02-ε/4442/29-07-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά (αριθμός Υπηρεσίας 218374/01-10-2019).

 

15. Το με αριθμό 154537/15-07-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Αχαΐας με το οποίο διαβιβάζει την μελέτη του θέματος στο Δασαρχείο Πατρών (αριθμός Υπηρεσίας 158598/19-07-2019).

 

16. Το με αριθμό ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΧΑ/355840/254158/4670/05-07-2019 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά (αριθμός Υπηρεσίας 219002/02-10-2019).

 

17. Το με αριθμό 145647/02-12-2019 και την ορθή επανάληψη αυτού στις 24-01-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για την τμηματική οριοθέτηση του θέματος (αριθμ. Υπηρεσίας 275998/05-12-2019).

 

18. Το με αριθμό 218181/01-10-2019 έγγραφο του Δασαρχείου Πατρών με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για την τμηματική οριοθέτηση του θέματος (αριθμός Υπηρεσίας 224691/08-10-2019).

 

19. Το με αριθμό ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/8267/90/10-01-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (αριθμός Υπηρεσίας 4880/13-01-2020) με το οποίο διαβίβασε στην Υπηρεσία Απόσπασμα από τα πρακτικά της από 23-12-2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, στο οποίο αναγράφεται ότι με την με αριθμό 742/2019 απόφαση ομόφωνα εγκρίνει την τμηματική οριοθέτηση του ρέματος Ξυλοκέρα σε μήκος περίπου 300 m στην Τοπική Κοινότητα Αργυράς, Δημοτικής Ενότητας Ρίου, Δήμου Πατρέων, αποφασίζουμε:

 

Την επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του ρέματος Ξυλοκέρα σε μήκος περίπου 300 m στην Τοπική Κοινότητα Αργυράς, Δημοτικής Ενότητας Ρίου, Δήμου Πατρέων, Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, όπως αυτές απεικονίζονται στην οριζοντιογραφία (10ο σχετικό) με μπλε γραμμή (γραμμή οριοθέτησης) και κόκκινη γραμμή (οριογραμμή πλημμύρας) και ορίζονται αριστερά από τα σημεία ΑΟ1, ΑΟ2, ΑΟ3, .., ΑΟ7 και δεξιά από τα σημεία ΔΟ1, ΔΟ2, ΔΟ3, .., ΔΟ7 όπως αυτές καθορίζονται στην Μελέτη Τμηματικής Οριοθέτησης ρέματος Ξυλοκέρα σε μήκος περίπου 300 m στην Τοπική Κοινότητα Αργυράς, Δημοτικής Ενότητας Ρίου, Δήμου Πατρέων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, που συντάχθηκε από την μελετητική εταιρεία ΓΕΩΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ETE - ΑΠ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ETE και έχει ελεγχθεί και θεωρηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή και το σχέδιο οριοθέτησης σε σμίκρυνση που τη συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.4880.20

 

Πάτρα, 06-02-2020

 

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 

Ο Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.