Απόφαση 493/89

Απόφαση 493/1989: Τροποποίηση των ορίων οικισμού Κοινότητας Αμπελιάς νομού Ιωαννίνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 493/1989: Τροποποίηση των ορίων οικισμού Κοινότητας Αμπελιάς νομού Ιωαννίνων, (ΦΕΚ 411/Δ/1989), 16-06-1989.

 

Ο Νομάρχης Ιωαννίνων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμού όρων και περιορισμών δομήσεως, όπως τροποποιήθηκε από το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών μηχανικών στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος Ανοικτών πόλεων που αφορούν την κατηγοριοποίηση και τον προσδιορισμό ορίων του οικισμού.

 

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσία Ελλάδας.

 

5. Την 7/1987 απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου.

 

6. Την γνωμοδότηση του Δασαρχείου Ιωαννίνων για τις περιοχές που πρέπει να εξαιρεθούν των ορίων του οικισμού σαν δάση και δασικές εκτάσεις όπως διατυπώθηκε με το 6684/1987 έγγραφό του.

 

7. Την 11/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού.

 

8. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) και του άρθρου 9 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί αρμοδιότητας επιβολής όρων δόμησης κ.λ.π.

 

9. Την Γ4Δ/15883/1903/1988 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για κατάργηση της δημοσίευσης διαγραμμάτων σε ΦΕΚ.

 

10. Την 1171/1987 απόφασή μας, αποφασίζουμε:

 

1. Τροποποιούμε την 1171/1987 απόφασή μας και καθορίζουμε τα όρια του οικισμού του θέματος, όπως αυτά φαίνονται στο συνοδευτικό της παρούσας σχεδιάγραμμα σε κλίμακα περίπου 1:5000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και συντάχθηκε βάσει στοιχείων χαρτών και επί τόπου ελέγχου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για νέα όρια βλέπε την υπ' αριθμόν 1413/1994 απόφαση (ΦΕΚ 1397/Δ/1994).

 

2. Κατά τα λοιπά θα ισχύσει η 1171/1987 απόφασή μας.

 

3. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών ώστε να εξασφαλίζεται:

 

α. Η συνέχεια των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και

 

β. να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα από 24-04-1985 (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) προεδρικά διατάγματα.

 

4. Το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης κλίμακας περίπου 1:5000 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση αναρτάται ταυτόχρονα με την υπογραφή στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Νομού Ιωαννίνων.

 

5. Η παρούσα απόφαση με την καρτέλα ειδικών όρων δόμησης που την συνοδεύουν να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 29-05-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.