Απόφαση 499117/89

Απόφαση 499117/212/1989: Καθορισμός ορίων οικισμών της Νήσου Κύθηρα νομού Πειραιά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 499117/212/1989: Καθορισμός ορίων οικισμών της Νήσου Κύθηρα νομού Πειραιά, (ΦΕΚ 390/Δ/1989), 14-06-1989.

 

Ο Νομάρχης Πειραιά

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησής τους.

 

2. Το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) περί τροποποίησης του παραπάνω από 24-0-4-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

3. Τη γνωμοδότηση του Υπουργείου Γεωργίας Διεύθυνση Προστασίας Δασών και ΠΔ τμήμα αλλαγής χρήσεως ΑΔ και ΔΕ  με αριθμό πρωτοκόλλου 77635/3612, και το με αριθμό πρωτοκόλλου  Δ/345089 από την Διεύθυνση Δασών το με αριθμό πρωτοκόλλου 169 από την Διεύθυνση Δασών του Δασαρχείου Πειραιά.

 

4. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών μηχανικών, στους οποίους ανατέθηκε η σχετική μελέτη καθορισμού ορίων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων επαρχίας Τροιζηνίας, κατηγοριοποίησής τους και καθορισμό όρων και περιορισμού δόμησής τους.

 

5. Το δελτίο αρχιτεκτονικής αναγνώρισης του οικισμού που συμπληρώθηκε από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

6. Τις σχετικές αποφάσεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων στα πλαίσια της τήρησης των συμμετοχικών διαδικασιών.

 

7. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομαρχίας Πειραιά, όπως διατυπώνεται στο πρακτικό με αριθμό 10/1989, αποφασίζουμε:

 

Καθορίζονται τα όρια των παρακάτω οικισμών της Νήσου Κύθηρα του Νομού Πειραιά με στοιχεία από 1 έως 1 εξαιρουμένων των δασικών εκτάσεων (διαγραμμισμένη ένδειξη) όπως αυτά φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα Π.1-1 σε κλίμακα 1:5000 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων του χάρτη και επί τόπου ελέγχου.

 

Στους οικισμούς αυτούς επιβάλλονται οι παρακάτω γενικοί και ειδικοί όροι δόμησης. Οι γενικοί όροι δόμησης αφορούν όλους τους οικισμούς, ενώ ειδικοί όροι δόμησης επιβάλλονται ανά οικισμό.

 

Γενικοί όροι δόμησης:

 

1. Αρτιότητα οικοπέδων.

 

Για οικόπεδα που εμπίπτουν στο προτεινόμενο όριο του οικισμού, η αρτιότητα ορίζεται σε Ε = 600 m2. Κατά παρέκκλιση άρτια θεωρούνται τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν κατά την ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

2. Συντελεστής δόμησης.

 

Για οικόπεδα που εμπίπτουν στο νέο όριο των οικισμών ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

3. Κάλυψη οικοπέδου:

 

Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται σε 70% της επιφάνειας τους.

 

4. Ύψος κτιρίων:

 

Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων ορίζεται στα 7.5 m ενώ στις περιπτώσεις που από τους ειδικούς όρους δόμησης επιβάλλεται κατασκευής στέγης, το μέγιστο ύψος της στέγης ορίζεται στο 1.5 m.

 

Υπεράνω του μέγιστου ύψους δεν επιτρέπεται καμία κατασκευή εκτός από αυτές που αναφέρονται παρακάτω:

 

Καπνοδόχοι, συμπαγή στηθαία μέχρι ύψους 1.2 m αλεξικέραυνα, κεντρικές κεραίες τηλεοράσεων και ραδιοφώνων, η κατασκευή στέγης εφόσον προβλέπεται από τους ειδικούς όρους δόμησης του οικισμού και οι συλλέκτες της εγκαταστάσεως των ηλιακών συστημάτων, οι οποίοι κατά το δυνατόν να καλύπτονται από το συμπαγές στηθαίο. Οι συλλέκτες πρέπει να είναι κλειστού κυκλώματος ώστε το δοχείο να μην τοποθετείται ψηλότερα από τις συλλεκτικές επιφάνειες.

 

5. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

6. Σε όλους τους οικισμούς εκτός τα στοιχεία των ειδικών όρων δόμησης, ο μαντρότοιχος μπορεί να κατασκευάζεται από πέτρα της περιοχής και μπορεί να μείνει ανεπίχριστη.

 

7. Οι καμινάδες, χαρακτηριστικό στοιχείο της κυθηραϊκής αρχιτεκτονικής, κατασκευάζονται ογκώδεις κατά τα πρότυπα του νησιού.

 

8. Όλες οι κατασκευές για τις οποίες επιβάλλεται οικοδομική άδεια, ελέγχονται από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, η οποία κρίνει με τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης που υπάρχουν για όλους τους οικισμούς.

 

9. Στους οικισμούς που τα κτίρια καλύπτονται με δώμα, η πλάκα επικάλυψης δεν προεξέχει στους εξωτερικούς τοίχους.

 

10. Στους οικισμούς που δεν αναφέρεται συγκεκριμένο υλικό κατασκευής εξωτερικών κουφωμάτων, αυτά μπορούν να κατασκευάζονται μεταλλικά μεγάλης διατομής και να είναι βαμμένα.

 

11. Σε οικόπεδο έχοντα πρόσωπο επί του επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Κυθήρων, η οικοδομή τοποθετείται εσώτερο κατά 4 m από το όριο της ιδιοκτησίας με την επαρχιακή οδό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με την υπ' αριθμόν 353990/162/1991 απόφαση (ΦΕΚ 364/Δ/1991).

 

Κατηγοριοποίηση και ειδικοί όροι δόμησης ανά οικισμό.

 

1. Οικισμός Πιτσινάδες της Κοινότητας Αρωνιαδίκων

 

α. Ο οικισμός εντάσσεται στις παρακάτω κατηγορίες.

α. 1. ως προς τη θέση στο χώρο: Α3, ούτε παραλιακός, περιαστικός ή τουριστικός.

α. 2. ως προς το βαθμό προστασίας: Β1 αξιόλογος.

α. 3. ως προς την δυναμικότητα: Γ2 στάσιμος.

α. 4. ως προς το βαθμό διασποράς: Δ1 συνεκτικός.

α. 5. ως προς το μέγεθος: Ε1 μικρός.

 

β. Ειδικοί όροι δόμησης.

 

Τα κτίρια να καλύπτονται με στέγη από βυζαντινά κεραμίδια κόκκινου χρώματος, με κλίση περίπου 1:3 και με μικρή προεξοχή από τους εξωτερικούς τοίχους.
Οι όψεις επιχρίονται με σοβά με άσπρο χρώμα.
Οι εξώστες σε πρόβολο απαγορεύονται.
Το ποσοστό των ανοιγμάτων στις όψεις να μην υπερβαίνει το 20%.
Τα ανοίγματα έχουν οριζόντιο ή τοξωτό πρέκι.
Τα κουφώματα κατασκευάζονται καρφωτά λαμβάνοντας υπόψη τα παραδοσιακά πρότυπα και βάφονται σε χρώμα κατά τα πρότυπα του οικισμού.
Σε περίπτωση κατασκευής καμινάδας, αυτή κατασκευάζεται λαμβάνοντας υπόψη έναν από τους χαρακτηριστικούς τύπους του νησιού.
Τα κτίρια περιβάλλονται από υψηλό μαντρότοιχο άσπρου ή γκρι χρώματος.
Το στηθαίο των ταρατσών και εξωτερικών κλιμακοστασίων κατασκευάζεται συμπαγές.

 

Κοινότητα Αρωνιάδικων

 

Οικισμός Πιτσινάδες της

 

1. Διασταύρωση Ανηφοράκι (παλαιός δρόμος με μονοπάτι).

2. Αποθήκη Κυριακούλας Σαμίου.

3. Αλώνι Κληρονόμων Εμμανουήλ Μαυρομάτη.

4. Σπίτι Κληρονόμων Ελένης Θεοδώρου Μαυρομάτη (νυν Κομηνού).

5. Σπίτι Κληρονόμων Εμμανουήλ Γερακίτη και Ιωάννου Γερακίτη.

6. Εκκλησία Άγιος Γιάννης ο Θεολόγος.

1. Κλείνει το όριο (Διασταύρωση Ανηφοράκι).

 

2. Οικισμός Καραβά της Κοινότητας Καραβά

 

α. Ο οικισμός εντάσσεται στις παρακάτω κατηγορίες:

 

α1. Α3

α2. Β2

α3. Γ2

α4. Δ2

α5. Ε2

 

β. Ειδικοί όροι δόμησης

 

Τα κτίρια καλύπτονται με στέγη με βυζαντινά κεραμίδια (ή ρωμαϊκά) κόκκινου χρώματος με κλίση μέχρι 40% και μικρή προεξοχή από τους εξωτερικούς τοίχους.
Οι όψεις είναι επιχρισμένες σε λευκό χρώμα.
Οι εξώστες σε πρόβολο απαγορεύονται. Το στηθαίο των ταρατσών ή δωμάτων ή εξωτερικών κλιμακοστασίων κατασκευάζεται συμπαγές.
Το συνολικό ποσοστό των ανοιγμάτων δεν πρέπει να ξεπερνά το 20% των όψεων του κτιρίου.
Η περίφραξη του οικοπέδου γίνεται με χαμηλό μαντρότοιχο λευκού ή γκρι χρώματος.
Τα εξωτερικά ανοίγματα έχουν οριζόντιο πρέκι.
Τα εξωτερικά κουφώματα είναι ξύλινα με καρφωτά εξώφυλλα παραθύρων χρώματος μπλε ή σε άλλο χρώμα που απαντάται στον οικισμό.

 

Κοινότητα Καραβά

 

Οικισμός: Καραβά

 

1. Αλώνι Τζωρτζόπουλου.

2. Κορφή Θαλασσινής.

3. Διασταύρωση με μονοπάτι προς Διακοπουλιάνικα και δρόμου προς πηγή. Συνεχίζουμε στον δρόμο της πηγής.

4. Πηγή Κεραμάρη.

5. Σπίτι Παναγιώτη Τζωρτζόπουλου ή Κουρβούλη.

6. Ιδιοκτησία Δημητρίου Ιωάννη Κορωναίου ή Μελισσοφάγου.

7. Αλώνι Κληρονόμων Παναγιώτη Κρίθαρη ή Γύφτου.

8. Σπίτι Μαυρογιώργη Γιώργη ή Αμυγδαλιά.

9. Σπίτι Κρίθαρη.

10. Αποθήκη Γεωργίου Κορωναίου.

11. Σπίτι Ευαγγέλου Διακόπουλου.

12. Σπίτι Ανάργυρου Βαλλή.

13. Σπίτι του παπά.

14. Αλώνι του Τσαγκάρη ή Κριθάρη.

15. Πύλη Δημοτικού Σχολείου.

1. Κλείνει το όριο (Αλώνι Τζωρτζόπουλου).

 

3. Οικισμός Βουνό Κοινότητας Καραβά

 

α. Ο οικισμός εντάσσεται στις παρακάτω κατηγορίες.

 

α1. Α3

α2. Β3

α3. Γ2

α4. Δ2

α5. Ε1

 

β. Ειδικοί όροι δόμησης

 

Τα κτίρια καλύπτονται με δίρριχτη ή τετράρριχτη στέγη που επικαλύπτεται με κεραμίδια βυζαντινά ή ρωμαϊκά κόκκινου χρώματος.
Οι εξωτερικές όψεις είναι λευκές επιχρισμένες.
Οι εξώστες σε πρόβολο να είναι περιορισμένοι και διάσπαρτοι με συμπαγές στηθαίο ή ξύλινο κάγκελο ή μεταλλικό σε παραδοσιακό σχέδιο.
Το ποσοστό ανοιγμάτων να μην υπερβαίνει το 20%.
Οι περιφράξεις να είναι χαμηλοί μαντρότοιχοι λευκού ή γκρίζου χρώματος.

 

Σε περίπτωση τοποθέτησης μεταλλικών κουφωμάτων αυτά να είναι διατομής μεγάλης και να είναι χρωματισμένα.

 

Κοινότητα: Καραβά

 

Οικισμός: Βουνό

 

1. Παναγιά Δέσποινα.

2. Καψάνι.

 

Όριο του οικισμού 100 m βόρεια και 100 m νότια του μονοπατιού που ενώνει τα δύο σημεία (1 και 2).

 

4. Οικισμός Γερακάρι της Κοινότητας Καραβά

 

α. Ο οικισμός ανήκει στις παρακάτω κατηγορίες:

 

α1. Α3

α2. Β3

α3. Γ2

α4. Δ2

α5. Ε1

 

β. Ειδικοί όροι δόμησης

 

Τα κτίρια καλύπτονται με δίρριχτη ή τετράρριχτη στέγη που επικαλύπτεται με βυζαντινά ή ρωμαϊκά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
Οι όψεις να είναι επιχρισμένες και βαμμένες σε χρώμα λευκό.
Οι εξώστες πρέπει να είναι περιορισμένοι και διάσπαρτοι με συμπαγές στηθαίο ή ξύλινο κάγκελο ή μεταλλικό σε παραδοσιακά σχέδια.
Η περίφραξη να γίνεται με υψηλό μαντρότοιχο λευκού ή γκρίζου χρώματος.
Τα εξωτερικά κουφώματα να είναι ξύλινα ή μεταλλικά που ακολουθούν τα παραδοσιακά σχέδια και είναι χρωματισμένα.

 

Κοινότητα Καραβά

 

Οικισμός: Γερακάρι

 

1. Διασταύρωση με δεξαμενή υδρεύσεως.

2. Διασταύρωση προς Μάντρες.

3. Μάντρα Ζαχαρία Σουρρή.

4. Σπίτι Κληρονόμων Ιωάννη Σουρρή.

5. Βουκολιά Κληρονόμων Διονυσίου Σουρρή.

6. Βουκολιά Κληρονόμων Εμμανουήλ Σουρρή.

7. Αποθήκη Κληρονόμων Μ. Μεγαλοοικονόμου.

8. Σπίτι Γρηγόρη Σουρρή του Αντωνίου.

9. Στέρνα Κληρονόμων Νικολάου Σουρρή.

10. Σπίτι Κληρονόμων Διονυσίου Σουρρή.

1. Κλείνει το όριο (Διασταύρωση με δεξαμενή υδρεύσεως).

 

5. Οικισμός Διακοπουλιάνικα της Κοινότητας Καραβά

 

α. Ο οικισμός ανήκει στις παρακάτω κατηγορίες:

 

α1. Α2

α2. Β3

α3. Γ2

α4. Δ1

α5. Ε1

 

β. Ειδικοί όροι δόμησης

 

Τα κτίρια καλύπτονται με τετράρριχτη στέγη και επικαλύπτονται από βυζαντινά ή ρωμαϊκά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
Οι όψεις είναι επιχρισμένες και λευκού χρώματος.
Οι ανοικτοί εξώστες να είναι περιορισμένοι και διεσπαρμένοι. Επιτρέπεται η κάλυψη με πέργκολα.
Το στηθαίο των εξωστών ή βεραντών ή εξωτερικών κλιμακοστασίων να είναι συμπαγές ή ξύλινο.
Το ποσοστό των ανοιγμάτων να μην υπερβαίνει το 20%.
Η περίφραξη να είναι χαμηλός μαντρότοιχος λευκού ή γκρίζου χρώματος.

 

Κοινότητα Καραβά

 

Οικισμός: Διακοπουλιάνικα

 

1. Αλώνι Τζωρτζόπουλου.

2. Κορφή Θαλασσινής.

3. Διασταύρωση με μονοπάτι προς Διακοπουλιάνικα και δρόμου προς πηγή.

4. Πηγή Κεραμάρη.

5. Δεξαμενή Διακοπουλιάνικων.

6. Στροφή προς Διακοπουλιάνικα.

7. Εργοστάσιο.

1. Αλώνι. Κλείνει το όριο.

 

6. Οικισμός Ντεντιάνικα (Κρυονέρι) της Κοινότητας Καραβά

 

α. Ο οικισμός ανήκει στις παρακάτω κατηγορίες:

 

α1. Α3

α2. Β3

α3. Γ2

α4. Δ2

α5. Ε1

 

β. Ειδικοί όροι δόμησης

 

Στέγη τετράρριχτη με βυζαντινά ή ρωμαϊκά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
Οι όψεις να είναι επιχρισμένες και βαμμένες με λευκό χρώμα ή ώχρα.
Οι εξώστες να είναι περιορισμένοι και διεσπαρμένοι είναι δυνατόν να καλύπτονται με πέργκολα.
Το στηθαίο των εξωστών ή δωματίων ή εξωτερικών κλιμακοστασίων είναι συμπαγές ή ξύλινο.
Το ποσοστό των ανοιγμάτων να μην υπερβαίνει το 30%.
Η περίφραξη να είναι χαμηλός μαντρότοιχος λευκού χρώματος ή ώχρας.

 

Κοινότητα Καραβά

 

Οικισμός: Ντεντιάνικα (Κρυονέρι)

 

1. Κληρονόμοι Ιωάννη Κορωναίου ή Αραπογιαννάκη (σπίτι).

2. Σπίτι Μοδαία.

3. Κληρονόμοι Σπύρου Κριθάρη (σπίτι).

4. Αλευρόμυλος.

5. Σπίτι Ιωάννη Βαλλή.

6. Σπίτι Εμμανουήλ Κουμέσου.

7. Δεξαμενή Ειρήνης Κυπρίου.

8. Δρόμος και μονοπάτι. Ακολουθούμε το μονοπάτι.

9. Σπίτι Γεωργίου Φάρου.

10. Σπίτι Ιωάννη Κρίθαρη.

11. Αλώνι πάνω από το σπίτι Γεωργίου Πιτσάκου.

12. Σπίτι Νικολάου Μέντη.

13. Διασταύρωση με παλαιό μονοπάτι παλαιάς διαδρομής.

1. Σπίτι και κλείνει το όριο (Κληρονόμων Ιωάννη Κορωναίου ή Αραπογιαννάκη).

 

7. Οικισμός Πετρούνι της Κοινότητας Καραβά

 

8. Οικισμός: Προγκί της Κοινότητας Καραβά

 

α) ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

 

α1. Α3

α2. Β3

α3. Γ2

α4. Δ2

α5. Ε1

 

β) Ειδικοί όροι δόμησης

 

Τα κτίρια καλύπτονται με δίρριχτη στέγη με κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
Οι όψεις να είναι επιχρισμένες και λευκού χρώματος.
Οι εξώστες να είναι περιορισμένοι και διασπασμένοι.
Τα στηθαία συμπαγή ή ξύλινα ή μεταλλικά κατά τα παραδοσιακά σχέδια.
Το ποσοστό των ανοιγμάτων 20%.
Χαμηλή περίφραξη λευκού χρώματος ή γκρίζου.

 

Κοινότητα Καραβά

 

Οικισμός: Πετρούνι

 

1. Κορφή Παναγιώτη Σούγιαννη.

2. Κορφή Μαυρομάτη - Σουρρή.

3. Σπίτι Παναγιώτη Σουρρή.

4. Αποθήκη Παναγιώτη Σουρρή. Παίρνουμε μονοπάτι μέχρι δρόμο.

5. Δεξαμενή. Συνεχίζουμε τον δρόμο μέχρι το σημείο 1.

1. Κορφή Παναγιώτη Σούγιαννη.

 

Προγκί (Κοινότητα Καραβά)

 

Κοινότητα Καραβά

 

Οικισμός: Προγκί

 

1. Σπίτι Κληρονόμων Πολυχρόνη Κορωναίου.

2. Διασταύρωση με Γερακάρι.

3. Σπίτι Καρατζά Ιωάννου.

4. Σπίτι Αντωνίου Σουρρή.

5. Αλώνι - Στέρνα.

6. Πρώτη Στροφή δρόμου.

1. Σπίτι Κορωναίου.

 

9. Οικισμός Πλατιά Άμμος της Κοινότητας Καραβά

 

α) ο οικισμός ανήκει στις κατηγορίες:

 

α1. Α2

α2. Β3

α3. Γ2

α4. Δ2

α5. Ε1

 

β) Ειδικοί όροι δόμησης

 

Τα κτίρια καλύπτονται με δώμα ή δίρριχτη στέγη με κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
Οι όψεις επιχρισμένες και βαμμένες λευκές.
Οι εξώστες να είναι περιορισμένοι και διασπασμένοι.
Οι εξώστες, οι βεράντες, τα δώματα μπορούν να καλύπτονται με ξύλινη πέργκολα.
Τα στηθαία να είναι συμπαγή ή ξύλινα.
Το ποσοστό των ανοιγμάτων μέχρι 30%.
Η περίφραξη να είναι χαμηλός μαντρότοιχος λευκού ή γκρίζου χρώματος.

 

Κοινότητα Καραβά

 

Οικισμός: Πλατιά Άμμος

 

1. Ακραίο σπίτι παραλίας (κατοικία Τζωρτζόπουλου).

2. 4η στροφή παλαιού δρόμου (κολόνα Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος).

3. Ρέμα και ριζά βουνού.

4. Σπίτι Γεωργίου Φάρρου ή Μακρή.

5. Λυόμενο Κληρονόμων Βαρβάρας Κρίθαρη ή Τριτσιμπίδα.

6. Σπίτι Κορωναίου.

7. Γωνία μαντρότοιχου (πρώην) με κατάληξη χωματόδρομου.

8. Δεύτερη στροφή αμαξιτού δρόμου.

9. Διασταύρωση μονοπατιού με εμπασιά.

10. Κολπίσκος Περιστεριώνα. Συνεχίζουμε τον παραλιακό δρόμο μέχρι το σημείο 1.

1. Ακραίο σπίτι παραλίας (κατοικία Τζωρτζόπουλου).

 

Άγιος Ηλίας (Κοινότητα Καρβουνάδων)

 

11. Οικισμός Άγιος Ηλίας της Κοινότητας Καρβουνάδων

 

α) ο οικισμός ανήκει στις παρακάτω κατηγορίες:

 

α1. Α3

α2. Β3

α3. Γ2

α4. Δ2

α5. Ε1

 

β. Στον οικισμό επιβάλλονται οι παρακάτω ειδικοί όροι δόμησης.

 

Τα κτίρια καλύπτονται με τετράρριχτη στέγη κόκκινου χρώματος από βυζαντινά ή ρωμαϊκά κεραμίδια.
Οι όψεις είναι επιχρισμένες και λευκού χρώματος.
Οι ανοικτοί εξώστες να είναι περιορισμένοι και διεσπαρμένοι.
Το στηθαίο των εξωστών ή ταρατσών ή εξωτερικών κλιμακοστασίων να είναι συμπαγές ή ξύλινο ή μεταλλικό σε σχέδια κατά τα παραδοσιακά πρότυπα.
Το ποσοστό των ανοιγμάτων να μην υπερβαίνει το 20%.
Η περίφραξη να είναι υψηλός μαντρότοιχος λευκού ή γκρίζου χρώματος.

 

Κοινότητα Καρβουνάδων

 

Οικισμός: Άγιος Ηλίας

 

1. Σταυροδρόμι δρόμων προς Καρβουνάδα με μονοπάτι προς Πούλακα.

2. Σταυροδρόμι προς Μαυρέα.

3. Αγροικία Θεοδώρου Τζάννε.

4. Διασταύρωση προς Αλεξανδράδες, Γουδιάνικα, Άγιο Ηλία.

5. Αγροικία Θεοδώρου Τζάννε.

6. Αγροικία Τζάννε Ηλία.

7. Γέφυρα Μηλίες.

1. Σταυροδρόμι δρόμων προς Καρβουνάδα με μονοπάτι προς Πούλακα.

 

Πιτσινιάτικα (Κοινότητα Καρβουνάδων)

 

14. Οικισμός Πιτσινιάτικα της Κοινότητας Καρβουνάδων

 

α) ανήκει στις κατηγορίες:

 

α1. Α3

α2. Β3

α3. Γ2

α4. Δ1

α5. Ε1

 

β) επιβάλλονται οι παρακάτω ειδικοί όροι δόμησης.

 

Τα κτίρια καλύπτονται δώμα.
Οι όψεις επιχρίονται και βάφονται σε λευκό χρώμα ή ώχρα.
Οι εξώστες να είναι περιορισμένοι και διασπασμένοι.
Το στηθαίο των εξωστών ή ταρατσών ή εξωτερικών κλιμακοστασίων να είναι συμπαγές ή ξύλινο ή μεταλλικό κατά τα παραδοσιακά πρότυπα.
Το ποσοστό των ανοιγμάτων να μην υπερβαίνει το 20%.
Η περίφραξη να είναι χαμηλός μαντρότοιχος λευκού ή γκρίζου χρώματος.

 

Κοινότητα Καρβουνάδων

 

Οικισμός: Πιτσινιάνικα

 

1. Διασταύρωση δρόμου προς πύργο Πιτσινιανίκων με μονοπάτι προς Ποταμιές.

2. Σταύλος Γεωργίου Καλλίγερου του Κωνσταντίνου.

3. Στροφή δρόμου από Εσταυρωμένου προς Λαγκαδά.

4. Στροφή δρόμων προς Τρούλο.

5. Γεφυράκι δρόμου προς Λειβάδι (επαρχιακός δρόμος).

1. Διασταύρωση δρόμου προς Πύργο Πιτσινιανίκων με μονοπάτι προς Ποταμιές.

 

Στραπόδι (Κοινότητα Κυθήρων)

 

19. Οικισμός Στραπόδι της Κοινότητας Κυθήρων

 

α) ο οικισμός ανήκει στις παρακάτω κατηγορίες:

 

α1. Α3

α2. Β3

α3. Γ2

α4. Δ2

α5. Ε1

 

β) στον οικισμό επιβάλλονται οι παρακάτω ειδικοί όροι δόμησης.

 

Τα κτίρια καλύπτονται με δώμα.
Οι όψεις να είναι επιχρισμένες και βαμμένες σε λευκό χρώμα.
Οι εξώστες να είναι περιορισμένοι και διασπασμένοι.
Το στηθαίο των εξωστών, ταρατσών, εξωτερικών κλιμακοστασίων να είναι συμπαγές ή ξύλινο ή μεταλλικό κατά τα παραδοσιακά πρότυπα.
Το ποσοστό των ανοιγμάτων να μην ξεπερνά το 15%.
Η περίφραξη να είναι χαμηλός μαντρότοιχος λευκού ή γκρίζου χρώματος.

 

Κοινότητα Κυθήρων

 

Οικισμός: Στραπόδι

 

1. Σταυροδρόμι Διάκου Ράχη προς Γαζέτα.

2. Πηλορύχια.

3. Αμπέλι Σπύρου Καλλίγερου.

4. Ξερολιθιά που χωρίζει ιδιοκτησίες Στεφάνου Καλλίγερου και χήρας Ελένης Αντωνίου Καλλιγέρου.

5. Σταυροδρόμι δρόμου Φυρόη - Καψαλιού με δρόμο προς Άγιο Αρτέμιο.

6. Πηγάδα.

7. Διασταύρωση δρόμου προς Βρύση κάτω από το σπίτι Παναγιώτη Καλλίγερου Κουσουνάκου με εσωτερικό δρόμο.

8. Ακολουθούμε δρόμο βρύσης μέχρι τη βρύση.

9. Δρόμος προς Άγιο Αρτέμη - Κουμή.

10. Κουμί.

11. Αποθήκη Αντώνη Καλλίγερου.

12. Αλώνι.

13. Σπίτι Γιαννακού Καλλίγερου.

14. Δεξαμενή.

15. Αλωνάκι (θέση).

16. Κάψαλος.

 

Στη συνέχεια ενώνεται με την θέση 1. (Σταυροδρόμι Διάκου Ράχη προς Γαζέτα).

 

21. Οικισμός Λογοθετιάνικα της Κοινότητας Λογοθετιανίκων

 

1. α) ανήκει στις παρακάνω κατηγορίες:

 

α1. Α3

α2. Β2

α3. Γ2

α4. Δ2

α5. Ε2

 

Οικισμός Λιανιάνικα κοινότητας Λογοθετιανίκων

 

2. α) ο οικισμός ανήκει στις παραπάνω κατηγορίες:

 

α1. Α3

α2. Β2

α3. Γ2

α4. Δ1

α5. Ε1

 

β) Ειδικοί όροι δόμησης για τους δύο πιο πάνω οικισμούς.

 

Τα κτίρια καλύπτονται με τετράρριχτη στέγη με κλίση μέχρι 40% που καλύπτεται από βυζαντινά ή ρωμαϊκά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
Οι όψεις είναι επιχρισμένες και βαμμένες λευκές ή στο χρώμα της ώχρας.
Οι εξώστες σε πρόβολο απαγορεύονται.
Το στηθαίο των ταρατσών, βεραντών ή εξωτερικών κλιμακοστασίων είναι συμπαγές. Είναι δυνατή η κατασκευή χαγιατιού.
Το ποσοστό των ανοιγμάτων στις όψεις να είναι μέχρι 20%.
Το πρέκι των ανοιγμάτων να είναι οριζόντιο ή τοξωτό.
Τα εξωτερικά κουφώματα είναι καρφωτά ξύλινα και βάφονται σε ένα από τα χρώματα των κουφωμάτων των οικισμών.
Η περίφραξη είναι υψηλός μαντρότοιχος λευκού ή γκρίζου χρώματος.

 

Κοινότητα Λογοθετιανίκων

 

Οικισμός: Λογοθετιάνικα

 

1. Διασταύρωση προς θάλασσα (κοινό όριο με Κουσουνάρι).

2. Στροφή προς Μαυρίλα.

3. Σπίτι του Μπενίτη.

4. Διασταύρωση στη θέση Περάματα.

5. Αλώνι στη θέση Αγία Παρασκευή (αλώνι Χλέτζου).

6. Διασταύρωση αμαξιτού με παλιό δρόμο Λογοθετιανίκων.

7. Διασταύρωση επαρχιακού με δρόμο προς Λογοθετιάνικα.

8. Διασταύρωση επαρχιακού δρόμου με μονοπάτι από τελευταία σπίτια στα Χριστοφοριάνικα.

9. Τρίστρατο (Μονοπάτι από καφενεία Χριστοφοριάνικων, μονοπάτι Λειχινάκια). Ακολουθούμε μονοπάτι προς πηγαδάκι και συνεχίζουμε με μονοπάτι μέχρι τη διασταύρωση με το μονοπάτι από Λιανιάνικα.

10. Διασταύρωση μονοπατιών. Συνεχίζουμε το μονοπάτι προς Πετεινού τη Ράχη.

11. Διασταύρωση στου Πετεινού τη Ράχη.

12. Σταύλος Σούγιαννη στη θέση Γούρνες.

13. Αλώνι του Μαλεβή.

14. Κοινό σημείο με Κουσουνάρι (διασταύρωση μονοπατιού προς Κουσουνάρι).

15. Διασταύρωση στη θέση Γουρία.

16. Στροφή Κουσουναρίου. Κλείνουμε στο σημείο 1.

1. Διασταύρωση προς θάλασσα (κοινό όριο με Κουσουνάρι).

 

Κοινότητα Λογοθετιανίκων

 

Οικισμός: Λιανιανίκα

 

1. Τρίστρατο (Μονοπάτι από καφενείο Χριστοφοριάνικων, μονοπάτι Λειχινάκια).

2. Αλώνι (πρώτο αλώνι στο δρόμο προς Λιανιάνικα αριστερά).

3. Διασταύρωση μονοπατιών προς Πιτσινάδα.

4. Διασταύρωση στου Πετεινού τη Ράχη.

5. Διασταύρωση μονοπατιών.

6. Ακολουθούμε το μονοπάτι μέχρι το σημείο 1 (όριο Λογοθετιανίκων σημεία 15 - 14).

1. Τρίστρατο.

 

Κομηνιάνικα (Κοινότητα Λογοθετιανίκων)

 

22. Οικισμός Κομητιάνικα

 

Οικισμός Περλεγκιάνικα της κοινότητας Λογοθετιανίκων

 

α) οι οικισμοί ανήκουν στις πιο κάτω κατηγορίες:

 

α1. Α3

α2. Β2

α3. Γ2

α4. Δ2

α5. Ε1

 

β) στους οικισμούς αυτούς επιβάλλονται οι παρακάτω ειδικοί όροι δόμησης.

 

Τα κτίρια καλύπτονται με δίρριχτη στέγη με βυζαντινά ή ρωμαϊκά κεραμίδια κόκκινου χρώματος με κλίση μέχρι 40%.
Οι όψεις να είναι επιχρισμένες και λευκές.
Οι εξώστες σε πρόβολο απαγορεύονται.
Το στηθαίο των ταρατσών, εξωτερικών κλιμακοστασίων είναι συμπαγή.
Το ποσοστό των ανοιγμάτων στις όψεις να μην ξεπερνά το 20%.
Το πρέκι των ανοιγμάτων να είναι οριζόντιο.
Τα εξωτερικά κουφώματα να είναι ξύλινα καρφωτά και σε ένα από τα χρώματα του οικισμού.
Η περίφραξη είναι υψηλός μαντρότοιχος λευκού ή γκρίζου χρώματος.

 

Κοινότητα: Λογοθετιανίκων

 

Οικισμός: Κομηνιάνικα

 

1. Διασταύρωση Παναγία.

2. Αλώνι Μαρίας Πρινέα.

3. Άγιος Γιάννης.

4. Αλώνι Σωτήρη Κομηνού.

5. Αλώνι Κληρονόμων Χαράλαμπου Κομηνού (Κορφή λοφίσκου).

6. Σπίτι Γέρο - Ντούρη (Κομηνός).

9. Διασταύρωση με μονοπάτι προς Κάλαμο. Συνεχίζουμε στο δρόμο μέχρι το σημείο 1.

1. Διασταύρωση Παναγία.

 

Κοινότητα: Λογοθετιανίκων

 

Οικισμός: Περλεγκιάνικα

 

1. Διασταύρωση Παναγία.

2. Μονοπάτι μέχρι την κοίτη του ρέματος.

3. Διασταύρωση δρόμου προς Λιανιάνικα και δρόμο προς Μαγκουνάδα.

4. Βόρεια άκρη πλατώματος πάνω από τον οικισμό. Ακολουθούμε το χείλος του πλατώματος μέχρι στο σημείο 1.

1. Διασταύρωση Παναγία.

 

23. Οικισμός Κουσουνάρι της Κοινότητας Λογοθετιανίκων

 

α) ανήκει στις πιο κάτω κατηγορίες:

 

α1. Α3

α2. Β3

α3. Γ2

α4. Δ2

α5. Ε1

 

β) στον οικισμό λόγω γειτνίασης επιβάλλονται οι ειδικοί όροι δόμησης που ισχύουν για τα Λογοθετιάνικα.

 

Κοινότητα: Λογοθετιανίκων

 

Οικισμός: Κουσουνάρι

 

1. Στροφή Κουσουνάρι.

2. Διασταύρωση στη θέση Γουρία.

3. Διασταύρωση μονοπατιού προς γεώτρηση. Συνεχίζουμε τον περιφερειακό χωματόδρομο μέχρι τη θέση Μαγκουνάδα.

4. Διασταύρωση προς Μαγκουνάδα.

5. Διασταύρωση προς Κάτω Λαγκάδα. Συνεχίζουμε το μονοπάτι προς Κάτω Λαγκάδα μέχρι τη διασταύρωση με δρόμο προς τη θάλασσα.

6. Διασταύρωση δρόμων προς θάλασσα.

1. Κλείνουμε στο σημείο 1 (Στροφή Κουσουνάρι).

 

27. Οικισμός Δρυμώνας κοινότητας Μυρτιδίων

 

α) Ανήκει στις παρακάτω κατηγορίες:

 

α1. Α3

α2. Β2

α3. Γ2

α4. Δ2

α5. Ε1

 

β) στον οικισμό επιβάλλονται οι παρακάτω ειδικοί όροι δόμησης.

 

Τα κτίρια καλύπτονται με δώμα.
Οι όψεις είναι επιχρισμένες και βαμμένες άσπρες.
Οι εξώστες σε πρόβολο απαγορεύονται.
Το στηθαίο των ταρατσών, δωμάτων ή εξωτερικών κλιμακοστασίων είναι συμπαγές.
Το ποσοστό των ανοιγμάτων μέχρι 20%.
Το πρέκι των ανοιγμάτων να είναι οριζόντιο ή τοξωτό.
Τα εξωτερικά κουφώματα είναι ξύλινα καρφωτά και χρώματος κατά τα πρότυπα του οικισμού.
Η περίφραξη είναι χαμηλός μαντρότοιχος λευκού χρώματος.

 

Κοινότητα: Μυρτιδίων

 

Οικισμός: Δρυμώνας

 

1. Αλώνι Ιωάννη Παναγιώτη Κασιμάτη.

2. Αποθήκη Νικολάου Παν. Κασιμάτη.

3. Εκκλησία Αγίας Μαρίνας.

4. Νέα οικοδομή Ιωάννη Δημητρίου Κασιμάτη.

5. Διασταύρωση Κουμμούνα.

6. Βόλτο Αντώνη Βενέρη.

7. Σπίτι Αντώνη Χ. Βενέρη.

8. Σταύλος Γιώργου Μεγαλοκονόμου.

9. Αλώνι Κληρονόμων Δημητρίου Βενέρη.

10. Περνάμε το δρόμο κάθετα και σε βάθος 50 m.

11. Σταύλος Ιωάννου Καλλίγερου.

12. Σταύλος Ιωάννου Βενέρη.

1. Αλώνι Ι. Π. Κασιμάτη.

 

28. Οικισμός Καλησπεριάνικα της Κοινότητας Μυρτιδίων

 

α) Ο οικισμός ανήκει στις πιο κάτω κατηγορίες:

 

α1. Α3

α2. Β2

α3. Γ2

α4. Δ1

α5. Ε1

 

β) στον οικισμό επιβάλλονται οι παρακάτω ειδικοί όροι δόμησης.

 

Τα κτίρια καλύπτονται με δώμα.
Οι όψεις είναι επιχρισμένες και βαμμένες λευκές.
Οι εξώστες σε πρόβολο απαγορεύονται.
Το στηθαίο των ταρατσών, δωμάτων ή εξωτερικών κλιμακοστασίων είναι συμπαγές.
Το ποσοστό των ανοιγμάτων μέχρι 20%.
Τα εξωτερικά κουφώματα να είναι ξύλινα καρφωτά και βαμμένα κατά τα πρότυπα του οικισμού.
Η περίφραξη είναι υψηλός μαντρότοιχος λευκού χρώματος.

 

Κοινότητα: Μυρτιδίων

 

Οικισμός: Καλησπεριάνικα

 

1. Ερείπιο Δημητρίου Εμμανουήλ Λουράντου.

2. Κολόνα του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος) με αντιρρίδα (περιοχή Γεράλωνα).

3. Γεφύρι στο Λακκούβι.

4. Αλώνι του Πιέρρου.

5. Στέρνα Κομηνού Δημήτρη.

6. Διασταύρωση μονοπατιού με ρέμα Τζανή.

7. Αλώνι του Παυλάκη Κοσμά.

1. Ερείπιο Δημητρίου Λουράντου.

 

29. Οικισμός Καλοκαιρινές της Κοινότητας Μυρτιδίων

 

α) Ο οικισμός ανήκει στις πιο κάτω κατηγορίες:

 

α1. Α3

α2. Β1

α3. Γ2

α4. Δ1

α5. Ε1

 

β) στον οικισμό επιβάλλονται οι παρακάτω ειδικοί όροι δόμησης.

 

Τα κτίρια καλύπτονται από δώμα.
Οι όψεις επιχρίονται και βάφονται λευκές.
Οι εξώστες σε πρόβολο απαγορεύονται.
Το στηθαίο των ταρατσών, δωμάτων και εξωτερικών κλιμακοστασίων είναι συμπαγές.
Το ποσοστό των ανοιγμάτων να μην ξεπερνά 15%.
Το πρέκι των εξωτερικών ανοιγμάτων είναι οριζόντιο ή τοξωτό.
Τα εξωτερικά κουφώματα είναι ξύλινα καρφωτά και βαμμένα κατά τα πρότυπα του οικισμού.
Η περίφραξη είναι χαμηλός μαντρότοιχος λευκού χρώματος.

 

Κοινότητα: Μυρτιδίων

 

Οικισμός: Καλοκαιρινές

 

1. Διασταύρωση δρόμου προς Καλοκαιρινές με δρομάκι προς Ξερόκαμπο.

2. Σπίτι Κληρονόμων Βαλσαμίδου Μαρίας.

3. Αποθήκη Μπάχλα Χρήστου.

4. Αντλιοστάσιο Κουμμούνας.

5. Αποθήκη Χ. Καλλιγέρου.

6. Αλώνι Χ. Καλλιγέρου.

7. Αποθήκη Παναγιώτη Κασιμάτη.

8. Αλώνι κοντά στο στύλο της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.

9. Αμυγδαλιές που βρίσκονται στο τέλος της εμπασιάς.

1. Κλείνει το όριο. (Διασταύρωση δρόμου προς Καλοκαιρινές με δρομάκι προς Ξερόκαμπο).

 

30. Οικισμός Αγία Αναστασία Κοινότητας Ποταμού

 

α. Ο οικισμός ανήκει στις πιο κάτω κατηγορίες:

 

α1. Α3

α2. Β2

α3. Γ2

α4. Δ2

α5. Ε1

 

β) στον οικισμό επιβάλλονται οι παρακάτω ειδικοί όροι δόμησης.

 

Τα κτίρια καλύπτονται από δίρριχτη στέγη με κλίση μέχρι 40% που καλύπτεται με βυζαντινά ή ρωμαϊκά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
Οι όψεις επιχρίονται και βάφονται λευκές.
Οι εξώστες σε πρόβολο απαγορεύονται.
Το στηθαίο των ταρατσών, δωμάτων ή εξωτερικών κλιμακοστασίων είναι συμπαγές ή ξύλινο σε παραδοσιακά πρότυπα.
Το πρέκι των εξωτερικών ανοιγμάτων να είναι οριζόντιο.
Τα εξωτερικά κουφώματα είναι ξύλινα καρφωτά και βαμμένα κατά τα πρότυπα των οικισμών.
Η περίφραξη είναι χαμηλός μαντρότοιχος λευκού χρώματος επιχρισμένος ή από εμφανή λιθοδομή.

 

Κοινότητα: Ποταμού

 

Οικισμός: Αγία Αναστασία

 

1. Σπίτι κληρονόμων Αναστασίου Ζαντιώτη.

2. Κορυφή Κούπα.

3. Σπίτι Στέφενσον (Μαίρη Ζαντιώτη - Στέφενσον).

4. Σπίτι κληρονόμων Μανόλη Πασπαλά.

5. Σπίτι Γιώργου Τζορτζίνη.

6. Σπίτι Σωκράτη Κομνηνού.

7. Αλώνι Πασπαλά.

8. Ελαιοτριβείο.

9. Τομή επέκτασης ευθεία σημείων 1 - 2 με μονοπάτι σε απόσταση 100 m από τον δρόμο.

1. σπίτι κληρονόμων Αναστασίου Ζαντιώτη.

 

31. Οικισμός Κάμπος (Ζαγλανικιάνικα) Κοινότητας Ποταμού

 

α) Ο οικισμός ανήκει στις πιο κάτω κατηγορίες:

 

α1. Α3

α2. Β2

α3. Γ2

α4. Δ2

α5. Ε1

 

β) στον οικισμό επιβάλλονται οι παρακάτω ειδικοί όροι δόμησης.

 

Τα κτίρια καλύπτονται από δίρριχτη ή τετράρριχτη στέγη με κλίση μέχρι 40% που καλύπτεται με βυζαντινά ή ρωμαϊκά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
Οι όψεις επιχρίονται και βάφονται στο χρώμα της ώχρας.
Οι εξώστες σε πρόβολο απαγορεύονται.
Το στηθαίο των ταρατσών ή δωμάτων ή εξωτερικών κλιμακοστασίων είναι συμπαγές.
Το ποσοστό των ανοιγμάτων να είναι μέχρι 15%.
Το πρέκι των εξωτερικών ανοιγμάτων να είναι οριζόντιο ή τοξωτό.
Τα εξωτερικά κουφώματα να είναι ξύλινα καρφωτά και βαμμένα κατά τα πρότυπα του οικισμού.
Η περίφραξη είναι χαμηλός μαντρότοιχος επιχρισμένος λευκός ή από ανεπίχριστη λιθοδομή.

 

Οικισμός: Κάμπος (Ζαγλανικιάνικα)

 

1. Διασταύρωση επαρχιακού με δρόμο προς Κάμπο.

2. Αλώνι Καβεζού.

3. Αλώνι περιοχή Καθαράδες.

4. Αγία Αικατερίνη. Παίρνουμε το δρόμο.

5. Στροφή προς Μπαμπακαράδικα.

1. Κλείνει το όριο. (Διασταύρωση επαρχιακού με δρόμο προς Κάμπο).

 

Μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης Νομαρχίας οι οικισμοί, για τους οποίους ίσχυε η απόφαση Νομάρχη 06-09-1983 (ΦΕΚ 505/Δ/1983) καταργείται.

 

Όσα οικόπεδα μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του από 06-12-1982 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 588/Δ/1982), θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πιο πάνω διάταγμα και δύναται να εκδοθούν οικοδομικές άδειες από το αρμόδιο πολιτικό γραφείο με τις διατάξεις που ισχύουν κατά την χρονολογία που δημιουργήθηκαν.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

a.499117.89

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πειραιάς, 23-05-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.