Απόφαση 49947/15

Απόφαση 49947/2015: Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 49947/2015: Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, (ΦΕΚ 1666/Β/2015), 10-08-2015.

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) των άρθρων 3, 174 παράγραφος ζ, 241 και 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

β) της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

 

γ) του προεδρικού διατάγματος 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

 

δ) του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνδυασμό με την 4/2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της 06-02-2015 (ΦΕΚ 24/Α/2015) Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.

 

ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 130/2010 (ΦΕΚ 223/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

3. Το υπ' αριθμόν 20526/2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με τη συνημμένη σ' αυτό 175/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που αφορά στην Τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

4. Το υπ' αριθμόν 70368/2014 έγγραφο μας.

 

5. Την υπ' αριθμόν 130/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου περί τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

6. Την υπ' αριθμόν 3/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με την οποία εισηγήθηκε το σχέδιο του Οργανισμού της Περιφέρειας.

 

7. Τις από 08-10-2014 και 09-10-2014 γνώμες των Συλλόγων Υπαλλήλων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσου και Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων αντίστοιχα.

 

8. Το υπ' αριθμόν 19165/2015 έγγραφο μας, με το οποίο ζητήθηκαν διευκρινήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναφορικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

9. Το υπ' αριθμόν 18724/2015 απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 

10. Τα υπ' αριθμούς 82834/6786/2015 και 86057/7051/2015 έγγραφα του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.

 

11. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 7033/2015 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι η επιπλέον ετήσια δαπάνη των λειτουργικών εξόδων που προκαλείται από την τροποποίηση του οργανισμού και η οποία δεν ξεπερνά το ποσό των 100.000 €, θα καλυφθεί για το τρέχον οικονομικό έτος αλλά και για κάθε επόμενο από ίδια έσοδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Δαπάνη η οποία αφορά στην αύξηση του μισθολογικού κόστους λόγω της αύξησης των οργανικών θέσεων δεν προκαλείται άμεσα δεδομένου ότι μέχρι το 2016 υπάρχει απαγόρευση προσλήψεων. Η κάλυψη του συνόλου των οργανικών θέσεων προκαλεί επιπλέον ετήσια δαπάνη 7.550.000 €, πλην όμως για κάθε νέα πρόσληψη ή μετάταξη προσωπικού απαιτείται προηγουμένως σχετική έγκριση από τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών αφού ληφθούν υπόψη οι επικρατούσες δημοσιονομικές συνθήκες.

 

Αποφασίζουμε

 

Εγκρίνουμε την υπ' αριθμόν 130/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου η οποία αφορά στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως αυτός είχε καταρτιστεί με το προεδρικό διάταγμα 130/2010 (ΦΕΚ 223/Α/2010), ο οποίος μετά την τροποποίησή του εμφανίζεται ως κάτωθι:

 

Μέρος Πρώτο: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

 

Κεφάλαιο Α: Βασική διάρθρωση

 

Άρθρο 1: Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Άρθρο 2: Διάρθρωση υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο Β: Διάρθρωση οργανικών μονάδων - Αρμοδιότητες

 

Άρθρο 3

Άρθρο 4: Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Άρθρο 5: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοίκησης Κυκλάδων

Άρθρο 6: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοίκησης Δωδεκανήσου

Άρθρο 7: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικού Κυκλάδων

Άρθρο 8: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικού Δωδεκανήσου

Άρθρο 9: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυκλάδων

Άρθρο 10: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δωδεκανήσου

Άρθρο 11: Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών

Άρθρο 12: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Νοτίου Αιγαίου

Άρθρο 13: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου

Άρθρο 14: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων

Άρθρο 15: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου

Άρθρο 16: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων

Άρθρο 17: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου

Άρθρο 18: Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Νοτίου Αιγαίου

Άρθρο 19: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου

Άρθρο 20: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων

Άρθρο 21: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Αλιείας Δωδεκανήσου

Άρθρο 22: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Αλιείας Κυκλάδων

Άρθρο 23: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου

Άρθρο 24: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Κυκλάδων

Άρθρο 25: Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης

Άρθρο 26: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Ανάπτυξης Δωδεκανήσου

Άρθρο 27: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων

Άρθρο 28: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Δωδεκανήσου

Άρθρο 29: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Κυκλάδων

Άρθρο 30: Γενική Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

Άρθρο 31: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Δωδεκανήσου

Άρθρο 32: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Κυκλάδων

Άρθρο 33: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου

Άρθρο 34: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων

Άρθρο 35: Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Άρθρο 36: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Κυκλάδων

Άρθρο 37: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκανήσου

 

Κεφάλαιο Γ: Αυτοτελή τμήματα και γραφεία

 

Άρθρο 38: Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών

Άρθρο 39: Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Άρθρο 40: Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 41: Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ) Κυκλάδων

Άρθρο 42: Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ) Δωδεκανήσου

Άρθρο 43: Αυτοτελή Γραφεία Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου

Άρθρο 44: Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικού Ασφάλειας

 

Μέρος Δεύτερο: Προσωπικό

 

Τμήμα Α

 

Άρθρο 45: Προσωπικό ειδικών θέσεων

 

Τμήμα Β

 

Άρθρο 46: Διάκριση θέσεων και κατηγορίες

Άρθρο 47: Θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Άρθρο 48: Προσόντα διορισμού

Άρθρο 49

 

Τμήμα Γ: Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων

 

Άρθρο 50: Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

Άρθρο 51: Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων

Άρθρο 52: Κατανομή Θέσεων και Προσωπικού

 

Μέρος Τρίτο: Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 53

Άρθρο 54

Άρθρο 55

Άρθρο 56

Άρθρο 57: Έναρξη ισχύος Οργανισμού

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πειραιάς, 22-07-2015

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.