Απόφαση 5199/94

Απόφαση 5199/1994: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Κουρτεσίου με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 5199/1994: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Κουρτεσίου με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, (ΦΕΚ 765/Δ/1994), 27-07-1994.

 

Ο Νομάρχης Ηλείας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 910/1977 περί οργανισμού Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1080 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

5. Τον νόμο 3200/1955 περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί διοικητικής αποκεντρώσεως.

 

6. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3903/1991 απόφαση του Νομάρχη Ηλείας σχετικά με συγκρότηση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Ηλείας.

 

7. Την υπ' αριθμόν 11/1993 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου.

 

8. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2781/1993 έγγραφο του Δασαρχείου Αμαλιάδος.

 

9. Τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Ηλείας που διατυπώθηκε στο υπ' αριθμόν 2/1994 πρακτικό, αποφασίζουμε:

 

1. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Κουρτεσίου, όπως αυτά φαίνονται στο σχεδιάγραμμα με κλίμακα 1:3000 που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης απόφασης και περικλείονται από τους αριθμούς 1-28 και που αναρτήθηκε στο κτίριο της Πολεοδομίας 15 ημέρες.

 

2. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους δόμησης.

 

Γενικοί όροι δόμησης

 

Αρτιότητα Β3-2. Αδιάφορος πεδινός 1.000 m2 όπως αναφέρεται στην κατηγοριοποίηση στην υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 56/1987 απόφαση Νομάρχη.

 

Ειδικοί όροι δόμησης

 

Τους όρους δόμησης για τον παραπάνω οικισμό όπως φαίνονται στην καρτέλα που συνοδεύει την κάθε κατηγορία των οικισμών υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 56/1987 απόφαση Νομάρχη.

 

3. Κατηγοριοποίηση του οικισμού Κουρτεσίου (Β3-2).

 

Εξώστες: Επιφάνεια 1.8 x 65% x μήκος όψης.
Ανοίγματα: 40% της επιφάνειας της όψης.
Περίφραξη: Γενικός τρόπος.
Χρώμα: Λευκό και γκρίζο.

 

Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Ηλείας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Από τις διατάξεις της παραπάνω απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Κοινότητας Κουρτεσίου.

 

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Μόνο για παράβαση νόμου (Ε. 42/1993).

 

a.5199.94

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πύργος, 04-07-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.