Απόφαση 52178/20

Απόφαση 52178/2020: Επικύρωση οριοθέτησης - διευθέτησης υδατορέματος Γκούρας στο Δήμο Ηγουμενίτσας Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 52178/2020: Επικύρωση οριοθέτησης - διευθέτησης υδατορέματος Γκούρας στο Δήμο Ηγουμενίτσας Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου, (ΦΕΚ 287/Δ/2020), 03-06-2020.

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

 

3. Την πράξη υπ' αριθμόν 4/2015 (ΦΕΚ 24/Α/2015) Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.

 

4. Το νόμο 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (Κεφάλαιο Γ, άρθρο 56).

 

5. Το νόμο 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις Οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις.

 

6. Το νόμο 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

7. Την υπ' αριθμόν 140055/2017 (ΦΕΚ 428/Β/2017) υπουργική απόφαση Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 4258/2014 - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης.

 

8. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 150042/24-09-2018 (Αριθμός πρωτοκόλλου ΠΕΧΩΣ: 11750/10-08-2018) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης που αφορά την ανάθεση αρμοδιότητας στο Δήμο Ηγουμενίτσας για τη μελέτη, ανάθεση και εκτέλεση έργων διευθέτησης / αντιπλημμυρικής προστασίας και εργασιών συντήρησης του ρέματος Γκούρας.

 

9. Το υπ' αριθμόν 177556/01-11-2018 έγγραφο της υπηρεσίας για ενημέρωση της διαδικασίας οριοθέτησης του υδατορέματος.

 

10. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 16676/15-11-2018 (Αριθμός πρωτοκόλλου 189551/20-11-2018) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης που αφορά την υποβολή πρόσθετων στοιχείων σχετικά με την ανάθεση αρμοδιότητας στο Δήμο Ηγουμενίτσας για τη μελέτη, ανάθεση και εκτέλεση έργων διευθέτησης/ αντιπλημμυρικής προστασίας και εργασιών συντήρησης του ρέματος Γκούρας.

 

11. Την υπ' αριθμόν 18263/08-02-2019 Απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων μελέτης ανάθεσης και εκτέλεσης έργων διευθέτησης αντιπλημμυρικής προστασίας και εργασίες συντήρησης στο ρέμα Γκούρα Δήμου Ηγουμενίτσας.

 

12. Το υπ' αριθμόν 6442/21-05-2019 (Αριθμός πρωτοκόλλου ΠΕΧΩΣ: 72533/22-05-2019) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης που αφορά τη διαβίβαση φακέλου οριοθέτησης - διευθέτησης ρέματος Γκούρας.

 

13. Το υπ' αριθμόν 9128/12-07-2019 (Αριθμός πρωτοκόλλου ΠΕΧΩΣ: 99532/15-07-2019) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης που αφορά τη συμπλήρωση φακέλου οριοθέτησης - διευθέτησης ρέματος Γκούρας.

 

14. Το υπ' αριθμόν 107589/30-07-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας για προσκόμιση αντιγράφων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

 

15. Το υπ' αριθμόν 10399/05-08-2019 (Αριθμός πρωτοκόλλου ΠΕΧΩΣ: 111495/06-08-2019) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης που αφορά την αποστολή αντιγράφων φακέλου οριοθέτησης - διευθέτησης ρέματος Γκούρας.

 

16. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 160987/25-10-2019 (Αριθμός πρωτοκόλλου ΠΕΧΩΣ: 161162/25-10-2019) έγγραφο που αφορά τη θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων Ηπείρου.

 

17. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 47453/05-06-2020 (ΑΔΑ: ΨΖΣΖΟΡ1Γ-921) απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: Μελέτη εκτέλεσης έργων διευθέτησης - αντιπλημμυρικής προστασίας και εργασιών συντήρησης ρέματος Γκούρας στο Δήμο Ηγουμενίτσας Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. Φορέας του έργου: Δήμος Ηγουμενίτσας.

 

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Την επικύρωση της οριοθέτησης - διευθέτησης υδατορέματος Γκούρας στο Δήμο Ηγουμενίτσας Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου.

 

Συγκεκριμένα:

 

Τα έργα διευθέτησης που προβλέπονται σε συνολικό μήκος 3.029,15 m για τη διόδευση της πλημμυρικής παροχής αιχμής περιόδου επαναφοράς 50 ετών.

 

Στόχος του υπό μελέτη έργου είναι η αποτελεσματική αντιπλημμυρική προστασία της υπό μελέτη περιοχής του ρέματος Γκούρας στο οποίο έχουν σημειωθεί πολλά πλημμυρικά επεισόδια (κυρίως τα έτη 2013, 2014, 2015).

 

Το εξεταζόμενο τμήμα του ρέματος ξεκινά από το τέλος του υφιστάμενου οριοθετημένου τμήματος, μήκους 910 m, (ΦΕΚ 284/Δ/2007) στη θέση της υφιστάμενης γέφυρας (συντεταγμένες ΕΓΣΑ Χ: 177.864 Υ: 4.380.899) που βρίσκεται στη διασταύρωση του ρέματος με ασφαλτοστρωμένη οδό εξυπηρετεί την πρόσβαση στις Νέες Εργατικές Κατοικίες και τελειώνει στην υφιστάμενη γέφυρα στη διασταύρωση του ρέματος με την Ε.Ο. Ηγουμενίτσας Ιωαννίνων (συντεταγμένες ΕΓΣΑ Χ: 177.864 Υ: 4.380.899) που βρίσκεται πλησίον της επιχείρησης εμπορίας ποτών Θεοδωρίδης Γ. Χαννάς Δ. ΟΕ.

 

Οι συντεταγμένες σημείων του εξεταζόμενου τμήματος σε αρχή (αρχή υφιστάμενου οριοθετημένου, με την υπ' αριθμόν 1996/2007 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ 284/Δ/2007), τμήματος και τέλος (υφιστάμενη γέφυρα ΕΟ Ηγουμενίτσας - Ιωαννίνων) δίνονται στον παρακάτω πίνακα σε συντεταγμένες του Ελληνικού Γεωδαιτικού Συστήματος Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 1987).

 

Ονομασία ρέματος

Αρχή (κατάντη) υπό μελέτη τμήματος ρέματος Γκούρας Χ= 177820.54 Ψ=4380661.23

Τέλος (ανάντη) υπό μελέτη τμήματος ρ. Γκούρας Χ= 179466.73 Ψ=4382766.53

 

Τα ανωτέρω περιγράφονται στη μελέτη οριοθέτησης διευθέτησης υδατορέματος Γκούρας στο Δήμο Ηγουμενίτσας και αποτυπώνονται στις από του 2019 οριζοντιογραφίες, μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία, ήτοι υδραυλική μελέτη, κ.α. την οποία συνέταξε, έλεγξε και θεώρησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηγουμενίτσας.

 

Όσον αφορά το ρέμα οι οριογραμμές καθορίζονται με τις συντεταγμένες των κορυφών των πολυγωνικών γραμμών που ορίζονται από τα σημεία 1, 2, 3 ... 503 είναι εξαρτημένες από το γεωδαιτικό σύστημα ΕΓΣΑ 1987 και αναγράφονται στις οριζοντιογραφίες (ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΤ1, ΟΔΤ2, ΟΔΤ3 ) που συνοδεύουν την παρούσα.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.52178.20

 

Η απόφαση αυτή μαζί με τις συνημμένες οριζοντιογραφίες να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 15-05-2020

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.