Απόφαση 5300/93

Απόφαση 5300/1993: Οριοθέτηση συνοικισμού Παλιοφυτείας κοινότητος Ορεινής του νομού Ηλείας κάτω των 2.000 κατοίκων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 5300/1993: Οριοθέτηση συνοικισμού Παλιοφυτείας κοινότητος Ορεινής του νομού Ηλείας κάτω των 2.000 κατοίκων, (ΦΕΚ 634/Δ/1993), 09-06-1993.

 

Ο Νομάρχης Ηλείας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 910/1977 περί οργανισμού Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

5. Τον νόμο 3200/1955 περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί διοικητικής αποκέντρωσης.

 

6. Την 3903/1991 απόφαση του Νομάρχη Ηλείας σχετικά με συγκρότηση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Ηλείας.

 

7. Τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος που διατυπώθηκε στο υπ' αριθμόν 2/1993 πρακτικό.

 

8. Τις υπ' αριθμούς 50/1992, 39/1992 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Ορεινής.

 

9. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 8200/1992 έγγραφο του Δασαρχείου Πύργου.

 

10. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 86347/9822/1991 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

11. Τα υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1618/1991 και 640/1992 έγγραφα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, αποφασίζουμε:

 

1. Καθορίζουμε τα όρια του συνοικισμού Παλιοφυτείας της Κοινότητας Ορεινής όπως αυτά φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο κλίμακας 1:5.000 που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης απόφασης και περικλείονται από τους αριθμούς 1-8 όπως αναγράφονται στο υπόμνημα του παραπάνω σχεδιαγράμματος και που αναρτήθηκε στο κτίριο της Πολεοδομίας 15 ημέρες.

 

2. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους δόμησης, αυτούς που ισχύουν για την Κοινότητα Ορεινής με την υπ' αριθμόν 3918/1990 απόφαση του Νομάρχη (ΦΕΚ 719/Δ/1990).

 

3. Από τις διατάξεις της παραπάνω απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Κοινότητος Ορεινής.

 

a.5300.93

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πύργος, 20-04-1993

 

Ο Νομάρχης κ.α.α.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.