Απόφαση 55255/88

Απόφαση 55255/1988: Καθορισμός κατηγοριών, ορίων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Δουμπιά – Μόλα, Καλύβα Κασσανδρινού - Καλύβια Βαρβάρας και Όρμο Παναγίας Αγίου Νικολάου νομού Χαλκιδικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 55255/1988: Καθορισμός κατηγοριών, ορίων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Δουμπιά – Μόλα, Καλύβα Κασσανδρινού - Καλύβια Βαρβάρας και Όρμο Παναγίας Αγίου Νικολάου νομού Χαλκιδικής, (ΦΕΚ 127/Δ/1988), 12-02-1988.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις διατάξεις του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/19) τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

3. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών μηχανικών στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

5. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

6. Την γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής στη συνεδρίαση 30 της 18-12-1987.

 

7. Τις αποφάσεις των Κοινοτικών Συμβουλίων:

 

α. 55/1987 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κασσανδρινού για τον οικισμό Μόλα Καλύβα,

 

β. 9/1986 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Βαρβάρας για τον οικισμό Καλύβια,

 

γ. 35/1985 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου για τον οικισμό Όρμο Παναγίας, καθώς και το 2134/1987 της Κοινότητας Αγίου Νικολάου,

 

δ. Για τον οικισμό Δουμπιών δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις ούτε στάλθηκε απόφαση του Κοινοτικού τους Συμβουλίου παρ' όλο που παρήλθαν οι προθεσμίες, αποφασίζουμε:

 

Ι. Κατατάσσουμε τους παραπάνω οικισμούς ως εξής:

 

1. Τον οικισμό Δουμπιών: συνεκτικό, ενδιαφέροντα, στάσιμο - μεσαίο.

2. Τον οικισμό Μόλα Καλύβα: διάσπαρτο, μικρό, αδιάφορο, δυναμικό, παραλιακό, ή τουριστικό.

3. Τον οικισμό Όρμο Παναγίας: δυναμικό, μικρό, παραλιακό - τουριστικό, αδιάφορο, διάσπαρτο.

4. Τον οικισμό: Καλύβια Βαρβάρας: μικρό, συνεκτικό, αδιάφορο, φθίνων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τον οικισμό Καλύβια Βαρβάρας βλέπε υπ' αριθμόν 55146/1989 απόφαση (ΦΕΚ 32/Δ/1989).

 

ΙΙ. Καθορίζουμε τα όρια των πιο πάνω οικισμών του Νομού μας, με στοιχεία 1, 2, 3, ..., ν όπως αυτά φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα σε κλίμακα 1:5000 ή 1:2000 που αποτελούν στοιχεία αναπόσπαστα της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επιτόπου ελέγχου.

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης

 

1. Εντός των ορίων των οικισμών αυτών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκαν με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και αρτιότητα οικοπέδων:

 

α. Για τους οικισμούς: Δουμπιών και Καλύβια Βαρβάρας: αρτιότητα 500 m2.

β. Για τους οικισμούς: Μόλα Καλύβα και Όρμο Παναγίας: αρτιότητα 1000 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα γήπεδα με όποιο εμβαδόν έχουν κατά την ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) εφόσον δεν έχουν το ελάχιστο εμβαδόν που ορίζεται στην παράγραφο Α1.

 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης

 

Για τους παραπάνω οικισμούς τους ειδικούς όρους δόμησης, που αναγράφονται στις αντίστοιχες καρτέλες που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με το από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

ΙΙΙ. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων των οικισμών θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών ή από τα Πολεοδομικά Γραφεία Νέων Μουδανιών και Αρναίας ανάλογα με την περίπτωση ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων Κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

Για τους οικισμούς Μόλα Καλύβα και Όρμο Παναγίας που εφάπτονται με επαρχιακούς δρόμους, θα πρέπει οι οικοδομές των οικοπέδων αυτών που γειτνιάζουν με τους επαρχιακούς δρόμους, να τοποθετούνται σε απόσταση 20 m από τον άξονα των επαρχιακών αυτών δρόμων.

 

a.55255.88

 

Η απόφαση αυτή με τα σχεδιαγράμματα οριοθέτησης των οικισμών και τις καρτέλες που τη συνοδεύουν να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 22-01-1988

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.