Απόφαση 55146/89

Απόφαση 55146/1989: Διόρθωση της υπ' αριθμόν οίκοθεν 55255/1988 (ΦΕΚ 127/Δ/1988) απόφασης, μόνο ως προς τα όρια του οικισμού Καλύβια Βαρβάρας νομού Χαλκιδικής κάτω των 2000 κατοίκων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 55146/1989: Διόρθωση της υπ' αριθμόν οίκοθεν 55255/1988 (ΦΕΚ 127/Δ/1988) απόφασης, μόνο ως προς τα όρια του οικισμού Καλύβια Βαρβάρας νομού Χαλκιδικής κάτω των 2000 κατοίκων, (ΦΕΚ 32/Δ/1989), 26-01-1989.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας - κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις διατάξεις του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987) τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

3. Το οίκοθεν 60682/1988 έγγραφο της Υπηρεσίας προς την Κοινότητα Βαρβάρας σχετικά με την επανοριοθέτηση του οικισμού Καλυβιών Βαρβάρας.

 

4. Το γεγονός ότι, όπως διαπιστώθηκε εκ των υστέρων, η οριοθέτηση έγινε κατά παράβαση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος όπως τροποποιήθηκε, άρθρο 4 παράγραφος 2Β)β, επειδή περιέλαβε και τμήμα του οικισμού όπου είχαν ήδη απαλλοτριωθεί ιδιοκτησίες με την ΔΙΜ/Φ8.1/6956/14357/672/1984 απόφαση του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, υπέρ της ΑΕΕΧΠ και Λιπασμάτων για τη δημιουργία λίμνης απόθεσης Βιομηχανικών αποβλήτων.

 

5. Το προεδρικό διάταγμα 81/1980 (ΦΕΚ 27/Α/1980).

 

6. Την 1/1989 εκπρόθεσμη απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Βαρβάρας.

 

7. Τις υπ' αριθμούς 1/1989 και 2/1989 γνωμοδοτήσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής, αποφασίζουμε:

 

Διορθώνουμε την υπ' αριθμόν οίκοθεν 55255/1988 (ΦΕΚ 127/Δ/1988) απόφαση μόνο όσο αφορά τα όρια του οικισμού Καλύβια Βαρβάρας νομού Χαλκιδικής, τα οποία καθορίζουμε όπως φαίνεται στο χάρτη σε κλίμακα 1:2000 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην οίκοθεν 55255/1988 (ΦΕΚ 127/Δ/1988) απόφαση.

 

Ο Χάρτης σε κλίμακα 1:2000 (μία πινακίδα) θα τοιχοκολληθεί στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Πολυγύρου νομού Χαλκιδικής στο διάδρομο της Υπηρεσίας επί 20 μέρες αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 20-01-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.