Απόφαση 5670/12

Απόφαση 5670/2012: Τροποποίηση ρυμοτομικού με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης σε τμήμα του Γ258Α χώρου κοινόχρηστου πρασίνου του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Περιστερίου (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 5670/2012: Τροποποίηση ρυμοτομικού με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης σε τμήμα του Γ258Α χώρου κοινόχρηστου πρασίνου του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Περιστερίου (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 55/ΑΑΠ/2012), 24-02-2012.

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2 ,6), και 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3)α εδάφιο α.α. του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

4. Την υπ' αριθμόν Υ14/24-11-2011 απόφαση Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικολάου Σηφουνάκη (ΦΕΚ 2740/Β/2011).

 

5. Την υπ' αριθμόν 8933/1995 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.

 

6. Τις 1110/1999, 966/2005 και 195/2008 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Περιστερίου.

 

7. Την 252/2009 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

8. Την υπ' αριθμόν 1400/06-10-2011 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σύμφωνα με την οποία δεσμεύεται από τους πόρους του Πράσινου Ταμείου (Ταμείο Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου) ποσό ύψους 5.900.000 ευρώ για την αποζημίωση της ιδιοκτησίας των Κουτουλάκη, Λαμπροπούλου κ.λ.π.

 

9. Το γεγονός ότι η επιχειρούμενη ρύθμιση έχει σημειακό - εντοπισμένο χαρακτήρα και δεν ασκεί ουδεμία επίδραση στον ήδη διαμορφωμένο πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου δήμου Περιστερίου (νομού Αττικής) σε τμήμα του Γ258Α χώρου κοινόχρηστου πρασίνου με άρση και επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Σοφίας Κουτουλάκη, Μαρίας Λαμπροπούλου κ.λ.π. που είχε επιβληθεί κ.λ.π. με το από 14-09-1981 προεδρικό διάταγμα, όπως φαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:2000, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν 5670/2012 πράξη του και που αντίτυπο του σε φωτοσμίκρυνση συνδημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

 

a.5670.12

 

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 01-02-2012

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.