Απόφαση 5694/88

Απόφαση 5694/1988: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Καταρράκτης, Κωστακιοί νομού Άρτας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 5694/1988: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Καταρράκτης, Κωστακιοί νομού Άρτας, (ΦΕΚ 63/Δ/1988), 28-01-1988.

 

Ο Νομάρχης Άρτας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις διατάξεις του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987) τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

3. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών μηχανικών στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

4. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές.

 

5. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

6. Την υπ' αριθμόν 7/1987 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κωστακιών νομού Άρτας και το γεγονός ότι σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) μετά την παρέλευση των 30 ημερών από την κοινοποίηση της γνωμοδότησής μας θεωρείται θετική για την οριοθέτηση του οικισμού Καταρράκτη και του οικισμού Κωστακιών για τα διοικητικά όρια Δήμου Αρταίων.

 

7. Την υπ' αριθμόν 7 (θέμα 3ο) στις 17-12-1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Άρτας, αποφασίζουμε:

 

1. Να καταταγούν οι οικισμοί του θέματος ήτοι Καταρράκτης, Κωστακιοί στις κατηγορίες όχι περιαστικοί, αδιάφοροι, συνεκτικοί στάσιμοι και αντίστοιχα μεσαίος και μεγάλος.

 

2. Να καθοριστούν τα όρια των παραπάνω οικισμών όπως αυτά φαίνονται στα διαγράμματα κλίμακα 1:5000 που συντάχθηκαν από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομού Άρτας βάσει στοιχείων αεροφωτογραφιών και επιτόπου ελέγχου.

 

3. Να καθοριστούν οι ακόλουθοι γενικοί όροι δόμησης.

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης

 

1. Εντός των ορίων των οικισμών να ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκαν με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) με εμβαδόν αρτιότητας:

 

α) Για γήπεδα εντός των ορίων του οικισμού Καταρράκτου αρτιότητα οικοπέδων 400 m2.

 

β) Για γήπεδα εντός των ορίων του οικισμού Κωστακιών αρτιότητα γηπέδου 600 m2.

 

γ) Για γήπεδα εντός των ορίων του συνεκτικού τμήματος (όριο συγκεκριμένου σχεδίου διανομής) οικισμού Κωστακιών αρτιότητα γηπέδου 300 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων του οικισμού θεωρούνται άρτια τα γήπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης

 

Για τους ανωτέρω οικισμούς να ισχύουν ειδικοί όροι δόμησης όπως φαίνονται στα δελτία που συνοδεύουν την παρούσα.

 

4. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων των οικισμών θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας ώστε να εξασφαλίζεται:

 

α) Η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

5. Κατά τα λοιπά να ισχύουν τα οριζόμενα από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

6. Για κάθε αμφισβήτηση που ανακύπτει από την εφαρμογή της σχετικής απόφασης Νομάρχη που πρόκειται να εκδοθεί να αποφασίζει ο Νομάρχης μετά από γνώμη του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων του Νομού.

 

a.5694.88

 

Η παρούσα απόφαση, με τα σχεδιαγράμματα οριοθέτησης των οικισμών που την συνοδεύουν να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Άρτα, 12-01-1988

 

Ο Νομάρχης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 1407/1996 απόφαση (ΦΕΚ 1498/Β/1996).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.