Απόφαση 57455/89

Απόφαση 57455/1989: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Καλλιθέας κάτω των 2.000 κατοίκων νομού Χαλκιδικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 57455/1989: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Καλλιθέας κάτω των 2.000 κατοίκων νομού Χαλκιδικής, (ΦΕΚ 471/Δ/1989), 31-07-1989.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983.

 

2. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

5. Το νόμου 1577/1985 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

6. Τις αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας 7/1989, 18/1989 και 30/1989 του Κοινοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας.

 

7. Τη γνωμοδότηση θέμα 2ο της 12ης συνεδρίασης στις 09-07-1989 του Νομαρχιακού Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής.

 

8. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 58779/1988 απόφαση του Νομάρχη Χαλκιδικής περί καθορισμού κατηγοριών - ορίων των οικισμών... Καλλιθέας ... κάτω των 2.000 κατοίκων (ΦΕΚ 592/Δ/1988), αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την Πολεοδομική Μελέτη του οικισμού Καλλιθέας (νομού Χαλκιδικής), όπως αυτή φαίνεται στα συνημμένα, της απόφασης αυτής, χρωματισμένα σχέδια σε 8 πινακίδες και σε κλίμακα 1:1.000 ως εξής:

 

Α. Στον τομέα Ι

 

Συντελεστής δόμησης: 0.8.

Αρτιότητα - εμβαδόν: 300 m2 ή ως παραχωρήθηκαν.

Μέγιστη κάλυψη: κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.

Μέγιστο ύψος: 7.5 m.

 

Μορφολογικός περιορισμός:

 

α) Απαγόρευση pilotis.

β) Υποχρεωτική έγκριση από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου πριν την έκδοση οικοδομικών αδειών.

γ) Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το ως άνω ύψος προσαυξάνεται κατά 1.5 m.

 

Β. Στον τομέα ΙΙ

 

Συντελεστής δόμησης: 0.6.
Αρτιότητα - εμβαδόν: 500 m2 - πρόσωπο 15 m.

 

Κατά παρέκκλιση άρτια είναι τα οικόπεδα που δημιουργούνται με την πράξη εφαρμογής ή την εφαρμογή του άρθρου 8 του νόμου 1337/1983 και έχουν πρόσωπο 5 m και εγγράφουν κτίσμα 50 m2.

 

Μέγιστη κάλυψη: 50%.

Μέγιστο ύψος: 8.5 m.

 

Μορφολογικός περιορισμός:

 

α) Υποχρεωτική επικάλυψη με στέγη, εξαίρεση μόνον μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

β) Υποχρεωτική έγκριση από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου πριν την έκδοση οικοδομικών αδειών.

 

γ) Απαγόρευση pilotis.

 

δ) 1 θέση για στάθμευση αυτοκινήτων (parking) ανά 100 m2 κατοικίας.

1 θέση για στάθμευση αυτοκινήτων (parking) ανά 50 m2 για κάθε άλλη χρήση.

1 θέση για στάθμευση αυτοκινήτων (parking) ανά 4 κλίνες για τουριστικές εγκαταστάσεις.

 

Κατά τα άλλα όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία περί χώρων στάθμευσης.

 

Γ. Κατά τα λοιπά θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 1577/1985 (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 1985).

 

Οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν ή μελέτες που υποβλήθηκαν στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για έκδοση οικοδομικών αδειών μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης αυτής εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται με τις προϊσχύουσες διατάξεις βάσει των στοιχείων που υποβλήθηκαν.

 

Τα χρωματισμένα τοπογραφικά διαγράμματα (οκτώ πινακίδες) σε κλίμακα 1:1.000 θα τοιχοκολληθούν στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Χαλκιδικής, στο διάδρομο της Υπηρεσίας επί 20 ημέρες, αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 14-07-1989

 

Ο Νομάρχης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 59995/1991 απόφαση (ΦΕΚ 39/Δ/1991).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.