Απόφαση 58779/88

Απόφαση 58779/1988: Καθορισμός κατηγοριών, ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Νικήτης - Νέας Φώκαιας - Νέας Ολύνθου - Αγίου Νικολάου και Καλλιθέας νομού Χαλκιδικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 58779/1988: Καθορισμός κατηγοριών, ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Νικήτης - Νέας Φώκαιας - Νέας Ολύνθου - Αγίου Νικολάου και Καλλιθέας νομού Χαλκιδικής, (ΦΕΚ 592/Δ/1988), 12-08-1988.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις διατάξεις του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/19) τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

3. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών μηχανικών στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

5. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

6. Τις γνωμοδοτήσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής κατά τις συνεδριάσεις 23η στις 25-09-1987, 3η στις 26-02-1988, 7η στις 15-04-1988, 11η στις 27-05-1988 και 13η στις 17-06-1988.

 

7. Τις αποφάσεις των Κοινοτικών Συμβουλίων:

 

α. Οι 27/1988 και 6/1988 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Νικήτης για τον οικισμό Νικήτης - Αγίας Βαρβάρας - Αγίου Γεωργίου.

 

β. Οι 11/1986 και 27/1987 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Νέας Φώκαιας για τον οικισμό Νέας Φώκαιας.

 

γ. Η 6/1988 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου για τον οικισμό Αγίου Νικολάου.

 

δ. Η 14/1988 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας για τον οικισμό Καλλιθέας.

 

ε. Για τον οικισμό Νέας Ολύνθου δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις ούτε στάλθηκε απόφαση του Κοινοτικού τους Συμβουλίου παρόλο που παρήλθαν οι προθεσμίες, αποφασίζουμε:

 

Ι. Κατατάσσουμε τους παραπάνω οικισμούς:

 

1. Τον οικισμό Νικήτης - Αγίας Βαρβάρας - Αγίου Γεωργίου: αξιόλογο, δυναμικό, συνεκτικό, παραλιακό ή τουριστικό, μεγάλο.

2. Τον οικισμό Νέας Φώκαιας: δυναμικό, παραλιακό ή τουριστικό, διάσπαρτο, αδιάφορο, μεγάλο.

3. Τον οικισμό Αγίου Νικολάου: δυναμικό, συνεκτικό, ενδιαφέροντα, μεγάλο.

4. Τον οικισμό Καλλιθέας: δυναμικό, συνεκτικό, παραλιακό ή τουριστικό, μεσαίο, αδιάφορο.

5. Τον οικισμό Νέας Ολύνθου: συνεκτικό, στάσιμο, μεσαίο, αδιάφορο, ούτε περιαστικό, ούτε παραλιακό, τουριστικό.

 

ΙΙ. Καθορίζουμε τα όρια των πιο πάνω οικισμών του Νομού μας, με στοιχεία 1, 2, 3, ..., ν όπως αυτά φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα σε κλίμακα 1:5000 που αποτελούν στοιχεία αναπόσπαστα της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επιτόπου ελέγχου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τον οικισμό Νικήτης βλέπε άρθρο 1 της υπ' αριθμόν 1207/1991 απόφασης (ΦΕΚ 350/Δ/1991).

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης

 

1. Εντός των ορίων των οικισμών αυτών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και αρτιότητα οικοπέδων.

 

α. Για τον οικισμό Νικήτης - Αγίας Βαρβάρας - Αγίου Γεωργίου:

 

αρτιότητα στον τομέα Α1, Α2 και Α3 1000 m2
αρτιότητα στον τομέα Β (παλιός οικισμός) 300 m2
αρτιότητα στον τομέα Γ (ρυμοτομικό σχέδιο) όπως έχει.

 

β. Για τον οικισμό Νέας Φώκαιας αρτιότητα στο υφιστάμενο ρυμοτομικό του Υπουργείου Γεωργίας 300 m2 (συνεκτικό). Στο υπόλοιπο τμήμα (διάσπαρτο) αρτιότητα 1000 m2.

 

γ. Για τον οικισμό Αγίου Νικολάου αρτιότητα 500 m2 στο συνεκτικό και στο διάσπαρτο 1000 m2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για οικισμό Αγίου Νικολάου βλέπε υπ' αριθμόν 57582/1989 απόφαση (ΦΕΚ 688/Δ/1989).

 

δ. Για τον οικισμό Καλλιθέας αρτιότητα:

 

Στα τμήματα Α και Α' αρτιότητα 300 m2.
Στο τμήμα Β αρτιότητα 1000 m2.

 

ε. Για τον οικισμό Νέας Ολύνθου αρτιότητα 300 m2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος ΙΙ.Α.1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο β της υπ' αριθμόν 57482/1989 απόφασης (ΦΕΚ 688/Δ/1989).

 

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης

 

Για τους παραπάνω οικισμούς τους ειδικούς όρους δόμησης, που αναγράφονται στις αντίστοιχες καρτέλες που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με το από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

ΙΙΙ. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων των οικισμών θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών ή από τα Πολεοδομικά Γραφεία Νέων Μουδανιών και Αρναίας ανάλογα με την περίπτωση ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

γ) Για τους οικισμούς Νικήτη - Βαρβάρα - Άγιος Γεώργιος, Νέας Φώκαιας και Καλλιθέας που εφάπτονται με επαρχιακούς δρόμους, θα πρέπει οι οικοδομές των οικοπέδων αυτών που γειτνιάζουν με τους επαρχιακούς δρόμους, να τοποθετούνται σε απόσταση 6 m από το όριο απαλλοτρίωσης των επαρχιακών αυτών δρόμων.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

Τα τοπογραφικά διαγράμματα σε κλίμακα 1:5000 (σε πέντε πινακίδες) θα τοιχοκολληθούν στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Πολυγύρου Νομού Χαλκιδικής στο διάδρομο της Υπηρεσίας επί 20 μέρες αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής.

 

Η απόφαση αυτή με τις καρτέλες που τη συνοδεύουν να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.58779.88

 

Πολύγυρος, 27-07-1988

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.