Απόφαση 58185/2474/91

Απόφαση 58185/2474/1991: Τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 71/1988 Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 58185/2474/1991: Τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 71/1988 Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων, (ΦΕΚ 360/Β/1981), 28-05-1991.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

Τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985), αποφασίζουμε:

 

Το προεδρικό διάταγμα 71/1988 Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων (ΦΕΚ 32/Α/1988) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 374/1988 (ΦΕΚ 168/Α/1988) τροποποιείται και συμπληρώνεται όπως στις επόμενες παραγράφους:

 

1. Στο πρώτο εδάφιο (δεύτερη σειρά) του άρθρου 2 ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ η λέξη διασφάλιση αντικαθίσταται με τη λέξη επίτευξη.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 3.2.18 του άρθρου 3 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: Ο ανελκυστήρας για χρήση πυροσβεστών μπορεί σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας του κτιρίου να χρησιμοποιείται και από το κοινό.

 

3. Στην παράγραφο 3.3.2. του άρθρου 3 διαγράφεται, πριν από τη λέξη κουφώματος, η λέξη του.

 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα κτίρια που χρησιμοποιούνται για κατοικία, δηλαδή μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες, πολυκατοικίες, ανεξάρτητα από τον τρόπο δόμησης τους και τη θέση του κτιρίου στο οικόπεδο ή τον αριθμό των ορόφων τους.}

 

5. Στην παράγραφο 3.1. του άρθρου 5 και στην τρίτη σειρά της πρώτης στήλης του Πίνακα Α1 ο αναφερόμενος αριθμός 4 αντικαθίσταται με τον αριθμό 5.

 

6. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3.2 του άρθρου 5, ο αναφερόμενος, μετά τη λέξη πολυκατοικίες, αριθμός 4 αντικαθίσταται με τον αριθμό 5.

 

7. Στις περιπτώσεις γ και δ του Σχήματος Α2 της παραγράφου 3 του άρθρου 5 όπου αναγράφεται ≤ 2.000 m2 αντικαθίσταται με το ≤ 1.000 m2.

 

8. Η παράγραφος 3.5 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3.5. Σε ξενοδοχεία με περισσότερους από 6 υπέργειους ορόφους επιβάλλεται η εφαρμογή της παραγράφου 3.2.18 των Γενικών Διατάξεων.}

 

9. Στην παράγραφο 2.1.3 του άρθρου 7 αντικαθίσταται:

 

α) η πρώτη στήλη του Πίνακα Γ1 ως εξής:

 

{50 - 200 άτομα

201 - 500 άτομα

501 - 750 άτομα

751 -1.000 άτομα}

 

β) η πρώτη σειρά της τρίτης στήλης του ιδίου Πίνακα Γ1 ως εξής:.

 

{Ελάχιστο πλάτος κάθε εξόδου}

 

10. Στις παραγράφους 3.1 και 3.2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται η τρίτη σειρά της πρώτης στήλης των ΠΙΝΑΚΩΝ Γ2 και Γ3 αντίστοιχα, ως εξής:

 

{Ύψους > 15 m}.

 

11. Στην παράγραφο 3.1 του άρθρου 8 αντικαθίσταται η πρώτη στήλη του Πίνακα Δ1 ως εξής:

 

{Μέχρι διώροφα

3-4 ορόφους

περισσότερους από 4 ορόφους}

 

12. Στην παράγραφο 2.1.1 του άρθρου 9 και ειδικότερα στον Πίνακα Ε1 αντικαθίστανται οι σειρές γ και δ ως εξής:

 

{γ) Κυλικεία, εστιατόρια, κ.λ.π. του καταστήματος 1 άτομο / m2

δ) Χώροι αποθήκευσης εμπορευμάτων και στάθμευσης αυτοκινήτων του καταστήματος 1 άτομο / 30 m2.}

 

13. Στην παράγραφο 3.1 του άρθρου 9 και ειδικότερα στον Πίνακα Ε2 αντικαθίσταται η πρώτη στήλη αυτού, ως εξής:

 

{Αριθμός ορόφων

Μονώροφα

< 500 m2.

> 500 m2

 

Πολυώροφα

< 500 m2.

> 500 m2}

 

14. Στην παράγραφο 2.1.3. του άρθρου 10 και ειδικότερα:

 

α) στον Πίνακα ΣΤ1 αντικαθίσταται η στήλη του πληθυσμού ως εξής:

 

{Μέχρι 200 άτομα

Από 201 - 400 άτομα

Από 401 - 600 άτομα

Από 601 - 800 άτομα}

 

β) στον Πίνακα ΣΤ2 αντικαθίσταται επίσης η στήλη του πληθυσμού ως εξής:

 

{Μέχρι 75 άτομα

Από 76 - 150 άτομα

Από 151 - 250 άτομα.}

 

15. α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 αντικαθίσταται η φράση σύμφωνα με το Παράρτημα της Απόφασης 17483/1978 του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενέργειας με τη φράση σύμφωνα με το Παράρτημα της Απόφασης 7755/1988 του Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, όπως ισχύει κάθε φορά.

 

β. Επίσης στο ίδιο εδάφιο της παραγράφου 1 όπου αναφέρεται η απόφαση 17483 αντικαθίσταται με την απόφαση 7755.

 

16. Στην παράγραφο 4.5. του άρθρου 11 αντικαθίσταται η αναφερόμενη στην τέταρτη σειρά απόφαση 17484/1978 με την απόφαση 7755/1988.

 

17. α. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2.1.3 του άρθρου 13 διαγράφονται οι λέξεις:

 

{ενώ η άμεση απόσταση δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30 m (σχήμα Θ1).}

 

β. Επίσης στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παραπάνω παραγράφου 2.1.3 διαγράφεται το εντός παρενθέσεως αναφερόμενο (σχήμα Θ1) και το επόμενο σχήμα Θ1 καταργείται.

 

18. Στην παράγραφο 3.1 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ο Πίνακας Θ1 ως εξής:

 

{Πίνακας Θ1

 

Ελάχιστοι επιτρεπόμενοι δείκτες πυραντίστασης

Κατηγορία κτιρίου

Ισόγειο & όροφοι

Υπόγειο

Εγκατάσταση καταιωνιστήρων (συντελεστής)*

Θ1

-

60 λεπτά

0,5

Θ2 < 15 m ύψος

30 λεπτά

120 λεπτά

0,5

Θ2 > 15 m ύψος

60 λεπτά

120 λεπτά

0,5

Θ3

-

120 λεπτά

0,5

 

* Συντελεστής μείωσης του ελάχιστου δείκτη πυραντίστασης.

 

19. Στο τέλος της παραγράφου 3.3 του άρθρου 13 προστίθενται τα εξής:

 

{Όταν στο κτίριο δεν υπάρχουν αντλίες υγρών καυσίμων ισχύουν τα εξής όρια πυροδιαμερισμάτων:

 

α. Σε περίπτωση κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων (γκαράζ) ύψους μέχρι 28 m (μετρούμενο κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό), ο μέγιστος όγκος πυροδιαμερίσματος είναι 21.00 m3. Το αυτό ισχύει και για τα υπόγεια γκαράζ.

 

- Τρόπος μέτρησης όγκου πυροδιαμερίσματος:

 

Επιφάνεια δαπέδου μέσα από περιμετρικούς τοίχους επί ύψος, μετρούμενο από δάπεδο κατώτατου ορόφου μέχρι κάτω επιφάνεια οροφής ανωτάτου ορόφου.

 

β. Σε περίπτωση κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων, ύψους μεγαλύτερου των 28 m, κάθε όροφος πρέπει να αποτελεί ιδιαίτερο πυροδιαμέρισμα και το μέγιστο εμβαδόν του πυροδιαμερίσματος είναι 1.000 m2.

 

Στις περιπτώσεις πολυορόφων κτιρίων στάθμευσης αυτοκινήτων (γκαράζ) όπου η ράμπα ή οι ράμπες πρέπει να αποκόπτονται με πυράντοχη πόρτα - προκειμένου να διαχωρισθούν κατά ορόφους τα πυροδιαμερίσματα - η πόρτα αυτή μπορεί να είναι αυτόματα κλειόμενη μετά από διέγερση του συστήματος πυρανίχνευσης και συναγερμού.}

 

 

20. Η παράγραφος 3.4 του άρθρου 13, αντικαθίσταται όπως παρακάτω:

 

{3.4. Στους τοίχους των δύο πλευρών κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων, πρέπει να υπάρχουν ανοίγματα εξαερισμού με εμβαδόν, τουλάχιστον 5% της επιφάνειας του δαπέδου του ορόφου. Ο ίδιος εξαερισμός πρέπει να εξασφαλίζεται και για υπόγεια πολυώροφα γκαράζ. Τα ανοίγματα των ραμπών εισόδων - εξόδων που βρίσκονται στους τοίχους του χώρου προσμετρώνται στα ανοίγματα εξαερισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 7.2 του άρθρου 11 της 3046/304/1989 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κτιριοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 59/Δ/1989) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 της 49977/3068/1989 όμοιας απόφασης (ΦΕΚ 535/Β/1989).

 

Στους υπόγειους ορόφους στάθμευσης, όπου πρακτικά είναι αδύνατη η δημιουργία ή η ύπαρξη ανοιγμάτων εξαερισμού στους τοίχους τους, η πρόταση ίδιος εξαερισμός πρέπει να εξασφαλίζεται και για υπόγεια πολυώροφα γκαράζ έχει την ευρύτερη έννοια της εξασφάλισης ισοδύναμης επάρκειας εξαερισμού, που μπορεί να επιτευχθεί στις περιπτώσεις αυτές ακόμη και με μηχανικό τρόπο, αρκεί να αποδεικνύεται από πλήρη σχετική μελέτη.}

 

21. Μετά την παράγραφο 3.4 του άρθρου 13 προστίθεται νέα παράγραφος 3.5 ως εξής:

 

{3.5. Απαγορεύεται η χρήση στερεών αφρών από πολυμερή στα δομικά στοιχεία των κτιρίων, εφόσον δεν καλύπτονται από κατάλληλες πυροπροστατευτικές κατασκευές.}

 

22. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.