Προεδρικό διάταγμα 71/88 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Καταστήματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Γενικά

 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται σαν καταστήματα, για την έκθεση, πώληση και αποθήκευση εμπορευμάτων, τον καλλωπισμό ατόμων και την επεξεργασία αγαθών (χωρίς ν' ανήκουν στην κατηγορία βιομηχανίες - αποθήκες). Ειδικότερα περιλαμβάνονται καταστήματα και πολυκαταστήματα, αγορές και υπεραγορές, φαρμακεία, κουρεία, κομμωτήρια, ινστιτούτα καλλωπισμού, ραφεία, υποδηματοποιεία κ.λ.π. Κατάστημα ή καταστήματα, που βρίσκονται σε κτίρια με κύρια χρήση κατοικίας, ξενοδοχείων, γραφείων, συνάθροισης κοινού, εξετάζονται ξεχωριστά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου, ανεξάρτητα από το εμβαδόν τους. Ιδιαίτερα όταν το κατάστημα παρουσιάζει υψηλό βαθμό κινδύνου πρέπει:

 

α) Να έχει ξεχωριστές οδεύσεις διαφυγής από το υπόλοιπο κτίριο.

β) Να έχει χειροκίνητο σύστημα συναγερμού ή αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης ή πυρόσβεσης ανάλογα με την περίπτωση.

γ) Να αποτελεί ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα.

 

2. Οδεύσεις διαφυγής

 

2.1. Σχεδιασμός

 

2.1.1. Ο θεωρητικός πληθυσμός των καταστημάτων υπολογίζεται με τον Πίνακα Ε1.

 

Πίνακας Ε1

Πληθυσμός καταστημάτων

α)

Χώροι έκθεσης και πωλήσεων

1 άτομο / 6,0 m2

β)

Χώροι έκθεσης και πωλήσεων υπεραγορών και πολυκαταστημάτων

1 άτομο / 2,0 m2

γ)

Κυλικείο, εστιατόριο, κ.λ.π. του καταστήματος

1 άτομο / 1,0 m2

δ)

Χώροι αποθήκευσης εμπορευμάτων και στάθμευσης αυτοκινήτων του καταστήματος

1 άτομο / 30,0 m2

 

Σημείωση: Νοείται συνολικό μεικτό εμβαδόν κάτοψης ορόφου.

 

2.1.2. Η παροχή ανά μονάδα πλάτους (0,60 του μέτρου) των οδεύσεων διαφυγής καθορίζεται σε:

 

α) 100 άτομα για οριζόντιες οδεύσεις σε υπέργειους ορόφους και 50 άτομα για τους υπόγειους ορόφους.

β) 60 άτομα για κατακόρυφες οδεύσεις σε υπέργειους ορόφους και 30 άτομα για τους υπόγειους ορόφους.

 

* Το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής είναι 0,90 m. Αν το απαιτούμενο πλάτος ξεπερνά τα 1,80 m, επιβάλλεται η δημιουργία και άλλης ή και άλλων οδεύσεων διαφυγής.

 

* Οι διάδρομοι κυκλοφορίας μέσα στους χώρους των καταστημάτων δεν πρέπει να έχουν πλάτος μικρότερο του 0,80. Ένας τουλάχιστο διάδρομος πρέπει να έχει πλάτος 1,20 m και να οδηγεί κατευθείαν σε μια έξοδο κινδύνου.

 

2.1.3. Γενικά επιβάλλεται ο σχεδιασμός δύο τουλάχιστον εξόδων κινδύνου σε θέσεις ανεξάρτητες μεταξύ τους από κάθε σημείο του ορόφου (σχήμα Ε1).

 

Η πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης, για την περίπτωση αυτή, δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα 45 m. Η άμεση απόσταση δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30 m.

 

pd.71.88.9.1

Σχήμα Ε1.

 

Επιτρέπεται η διέλευση των οδεύσεων διαφυγής από αδιέξοδα που δεν ξεπερνούν σε μήκος τα 12 m.

 

Επίσης επιτρέπεται τα πρώτα 12 m των οδεύσεων διαφυγής, που οδηγούν σε δύο διαφορετικές εξόδους, να συμπίπτουν (σχήμα Ε2).

 

pd.71.88.9.2

Σχήμα Ε2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2.1.3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 της υπουργικής απόφασης 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360/Β/1991).

 

2.1.4. Το πλάτος των ή της τελικής εξόδου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό του αθροίσματος των απαιτουμένων μονάδων πλάτους για όλους τους ορόφους πάνω από τον όροφο εκκένωσης.

 

Εφόσον το κτίριο έχει μία μόνο εξωτερική όψη προς κοινόχρηστη οδό, πρέπει το 60% τουλάχιστο των απαιτουμένων μονάδων πλάτους των τελικών εξόδων να βρίσκεται στην επιφάνεια αυτής της πρόσοψης.

 

Πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικές οδεύσεις σε πλάτος ίσο με το 50% του συνολικού απαιτουμένου πλάτους, που να μη διέρχονται από θέσεις ελέγχου (ταμεία) για να μη δυσχεραίνεται η μαζική διαφυγή.

 

2.1.5. Κάθε πόρτα κλιμακοστασίου που εκβάλλει στον όροφο εκκένωσης πρέπει ν' ανοίγει προς την κατεύθυνση της όδευσης διαφυγής έστω και αν εξυπηρετεί λιγότερα από 50 άτομα.

 

Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν πόρτες περιστρεφόμενες γύρω από κεντρικό άξονα με τους περιορισμούς της παραγράφου 2.5.4 των Γενικών Διατάξεων.

 

2.2. Πυροπροστασία

 

2.2.1. Τα δομικά στοιχεία του περιβλήματος της πυροπροστατευμένης όδευσης διαφυγής (οριζόντιοι διάδρομοι από το σημείο που εξαντλείται το όριο της απροστάτευτης όδευσης και πυροπροστατευμένα κλιμακοστάσια) πρέπει να έχουν ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης σύμφωνα με τον Πίνακα Ε2 αυτού του κεφαλαίου.

 

2.2.2. Σε κτίρια καταστημάτων με περισσότερους από 3 ορόφους, τα εσωτερικά κλιμακοστάσια που αποτελούν τμήματα πυροπροστατευμένης όδευσης διαφυγής, πρέπει να διαθέτουν σε κάθε όροφο πυροπροστατευμένο προθάλαμο (lobby) με πυράντοχες πόρτες 30 λεπτών.

 

2.2.3. Εξωτερικά κλιμακοστάσια μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής (παράγραφος 2.3.3.) των Γενικών Διατάξεων εφόσον πληρούν τις συνθήκες ασφαλείας.

 

2.2.4. Σε πολυκαταστήματα ή υπεραγορές που καταλαμβάνουν κτίρια υψηλότερα των 15 μέτρων με εμβαδόν ορόφου μεγαλύτερο των 500 m2, επιβάλλεται κλιμακοστάσιο ή ανελκυστήρας για την πρόσβαση των πυροσβεστών (παράγραφοι 2.3.4 και 3.2.18 των Γενικών Διατάξεων).

 

2.3. Φωτισμός - Σήμανση.

 

Σε όλα τα καταστήματα πρέπει να υπάρχει φωτισμός των οδεύσεων διαφυγής, φωτισμός ασφαλείας και σήμανση σύμφωνα με τις παραγράφους 2.6. και 2.7 των Γενικών Διατάξεων.

 

3. Δομική πυροπροστασία

 

3.1. Τα φέροντα δομικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του περιβλήματος των πυροδιαμερισμάτων δεν επιτρέπεται να έχουν δείκτη πυραντίστασης μικρότερο από τον αναφερόμενο στον Πίνακα Ε2.

 

Πίνακας Ε2

Ελάχιστοι επιτρεπόμενοι δείκτες πυραντίστασης

Αριθμός ορόφων

Ισόγειο & όροφοι

Υπόγειο

Εγκατάσταση αυτόματης πυρόσβεσης (συντελεστής ***)

Μονώροφα

< 500 m2

> 500 m2

 

30 λεπτά

60 λεπτά

 

60 λεπτά

90 λεπτά **

 

-

0,5

Πολυώροφα *

< 500 m2

> 500 m2

 

60 λεπτά

90 λεπτά

 

90 λεπτά **

120 λεπτά **

 

0,5

0,6

 

* Σε κάθε όροφο.

** Μειώνεται κατά 30 λεπτά για υπόγεια μικρότερα των 120 m2.

*** Συντελεστής μείωσης επιτρεπόμενου δείκτη πυραντίστασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3.1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 της υπουργικής απόφασης 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360/Β/1991).

 

3.2. Τα όρια του μέγιστου επιτρεπόμενου εμβαδού πυροδιαμερίσματος δίνονται στον Πίνακα Ε3.

 

Πίνακας Ε3

Μέγιστο εμβαδόν πυροδιαμερίσματος

Μονώροφα

Πολυώροφα

Υπόγεια

Με καταιονητήρες

2.000 m2

500 m2

500 m2

3.000 m2 (μονώροφα)

2.000 m2 (πολυώροφα)

 

3.3. Οι επικίνδυνοι χώροι, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι χώροι αποθήκευσης εύφλεκτων εμπορευμάτων, τα λεβητοστάσια, τα μηχανοστάσια, οι χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (μετασχηματιστές, πίνακες, κ.λ.π.), οι αποθήκες καυσίμων κ.λ.π., πρέπει να αποτελούν αυτοτελή πυροδιαμερίσματα με κατάλληλο εξαερισμό. Τα λεβητοστάσια δεν πρέπει να τοποθετούνται από κάτω ή σε άμεση γειτονία με τις τελικές εξόδους.

 

4. Ενεργητική πυροπροστασία

 

4.1. Σε πολυώροφα εμπορικά κτίρια με συνολικό εμβαδόν περισσότερο από 500 m2 πρέπει να τοποθετείται χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστημα συναγερμού σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.1 των Γενικών Διατάξεων.

 

4.2. Αυτόματος σύστημα πυρανίχνευσης τοποθετείται σε κτίρια με συνολικό εμβαδόν περισσότερο των 1.000 m2, εφόσον υπάρχουν χώροι αποθήκευσης εμπορευμάτων, με εμβαδόν μεγαλύτερο από 50 m2, μη προσιτοί στο κοινό και δεν υπάρχει νυχτερινή φύλαξη. Το σύστημα αυτό είναι συνδεδεμένο με το χειροκίνητο σύστημα συναγερμού (παράγραφος 4.1 των Γενικών Διατάξεων) και παρέχει αυτόματη ειδοποίηση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

 

4.3. Αυτόματο σύστημα καταιονητήρων νερού ή κατάλληλου για την περίπτωση κατασβεστικού υλικού, πρέπει να εγκαθίσταται:

 

α) Σε όλα τα κτίρια που έχουν εμβαδόν ορόφου μεγαλύτερο από 1.000 m2.

β) Σε όλα τα κτίρια με συνολικόν εμβαδόν ορόφων μεγαλύτερο από 2.500 m2.

γ) Σε όλους τους υπόγειους ορόφους με εμβαδόν μεγαλύτερο από 250 m2.

δ) Όταν επιδιώκεται η αύξηση του επιτρεπόμενου εμβαδού πυροδιαμερίσματος.

ε) Σε επικίνδυνους χώρους (θάλαμοι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, μετασχηματιστών κ.λ.π.).

 

4.4. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο (παράγραφος 4.3.2 των Γενικών Διατάξεων), πρέπει να εγκαθίσταται:

 

α) Σε κτίρια υψηλότερα των 15 m.

β) Σε κτίρια με συνολικό εμβαδόν μεγαλύτερο των 1.500 m2, εφόσον δεν υπάρχει αυτόματο σύστημα καταιονητήρων.

 

4.5. Σε όλα τα κτίρια καταστημάτων πρέπει να τοποθετούνται τουλάχιστο δύο για κάθε όροφο φορητοί πυροσβεστήρες, κοντά στις σκάλες και τις εξόδους κινδύνου, σε τέτοιες θέσεις ώστε, κανένα σημείο της κάτοψης να μην απέχει περισσότερο από 15 m από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα.

 

5. Ειδικές διατάξεις για τις οδεύσεις διαφυγής μικρών καταστημάτων

 

Σε καταστήματα που δεν έχουν περισσότερους από έναν όροφο πάνω από το ισόγειο, ούτε περισσότερο από ένα υπόγειο, και κανένας όροφός τους δεν έχει εμβαδόν μεγαλύτερο από 250 m2, εφόσον δεν περιλαμβάνουν επικίνδυνους χώρους, ισχύουν για τις οδεύσεις διαφυγής τα ακόλουθα:

 

5.1. Επιτρέπεται μία μόνο έξοδος κινδύνου δια μέσου πυροπροστατευμένου κλιμακοστασίου, που οδηγεί κατευθείαν σε τελική έξοδο, εφόσον η απόσταση του πιο απομακρυσμένου σημείου του ορόφου από την πυροπροστατευμένη όδευση ή την τελική έξοδο και στο υπόγειο και στο ισόγειο και στον όροφο δεν ξεπερνά τα 12 m (σχήμα Ε3).

 

pd.71.88.9.3

Σχήμα Ε3.

 

5.2. Για την προηγούμενη περίπτωση, αλλά με μέγιστο εμβαδόν ορόφου 100 m2, επιτρέπεται μία μόνο έξοδος κινδύνου δια μέσου και απροστάτευτης σκάλας, εφόσον η απόσταση του πιο απομακρυσμένου σημείου του ορόφου από τη σκάλα ή την τελική έξοδο, δεν ξεπερνά τα 12 m, και η απόσταση της σκάλας από την τελική έξοδο στο ισόγειο δεν ξεπερνά τα 3 m (σχήμα Ε4).

 

pd.71.88.9.4

Σχήμα Ε4.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1.1 του άρθρου Γ1 του προεδρικού διατάγματος 41/2018 (ΦΕΚ 80/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.