Απόφαση 57582/89

Απόφαση 57582/1989: Τροποποίηση - συμπλήρωση - διόρθωση των 55254/1988, 57140/1987, 59760/1986, 58779/1988 και 58688/1986 αποφάσεων Νομάρχη Χαλκιδικής ως προς τα όρια των οικισμών αντίστοιχα: Αμολιανής, Ελαιοχωρίων, Βάβδου, Αγίου Νικολάου και Λακκώματος κάτω των 2000 κατοίκων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 57582/1989: Τροποποίηση - συμπλήρωση - διόρθωση των 55254/1988, 57140/1987, 59760/1986, 58779/1988 και 58688/1986 αποφάσεων Νομάρχη Χαλκιδικής ως προς τα όρια των οικισμών αντίστοιχα: Αμολιανής, Ελαιοχωρίων, Βάβδου, Αγίου Νικολάου και Λακκώματος κάτω των 2000 κατοίκων, (ΦΕΚ 688/Δ/1989), 08-11-1989.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και το από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 293/Δ/1989).

 

2. Τις αποφάσεις των Κοινοτικών Συμβουλίων την 10/1989 Κοινότητας Αμολιανής, των 3/1989 κοινότητας Ελαιοχωρίων, την 49/1989 Κοινότητα Βάβδου, το 1864/1988 έγγραφο της Κοινότητας Αγίου Νικολάου και την 39/1989 της κοινότητας Λακκώματος.

 

3. Τις ομόφωνες γνωμοδοτήσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής στις συνεδριάσεις 10/1989, 9/1989 και 20/1989.

 

4. Τις επί τόπου αυτοψίες της υπηρεσίας, αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε, συμπληρώνουμε και διορθώνουμε κατά περίπτωση τις 55254/1988 (ΦΕΚ 128/Δ/1988), 57140/1987 (ΦΕΚ 492/Δ/1987), 59760/1986 (ΦΕΚ 1199/Δ/1986), 58779/1988 (ΦΕΚ 592/Δ/1988) και 58688/1986 (ΦΕΚ 1310/Δ/1986) που αφορούν αντίστοιχα στον καθορισμό κατηγοριών και ορίων και περιορισμών δόμησης των οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων Αμολιανής, Ελαιοχωρίων, Βάβδου, Αγίου Νικολάου και Λακκώματος.

 

Α. Τα όρια αυτών, όπως φαίνονται στους συνημμένους χάρτες σε κλίμακα 1:5000 που συνοδεύουν την απόφαση αυτή.

 

Β. Τους Γενικούς όρους δόμησης ως εξής:

 

1. α. Για τον οικισμό Αμολιανής αρτιότητα στο συνεκτικό 300 m2 και στο διάσπαρτο 1000 m2.

β. Για τον οικισμό Ελαιοχωρίων, αρτιότητα 300 m2.

γ. Για τον οικισμό Βάβδου: αρτιότητα 300 m2.

δ. Για τον οικισμό Αγίου Νικολάου, αρτιότητα στο συνεκτικό 500 m2 και στο διάσπαρτο 1000 m2.

ε. Για τον οικισμό Λακκώματος, αρτιότητα στο συνεκτικό 600 m2 και στην παρούσα συμπλήρωση 300 m2.

 

Οι χάρτες (5) που συνοδεύουν την απόφαση αυτή σε κλίμακα 1:5000 θα τοιχοκολληθούν στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Χαλκιδικής στον διάδρομο της Υπηρεσίας μας επί 20 μέρες αμέσως μετά την δημοσίευση της απόφασης αυτής.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ανωτέρω αποφάσεις και τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 1 κάτω των 2000 κατοίκων.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 17-10-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.