Απόφαση 588/92

Απόφαση 588/1992: Κατηγοριοποίηση, καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Αμπέλια, Μύλοι και Ανάληψη Κοινότητας Χρυσοβίτσας νομού Ιωαννίνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 588/1992: Κατηγοριοποίηση, καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Αμπέλια, Μύλοι και Ανάληψη Κοινότητας Χρυσοβίτσας νομού Ιωαννίνων, (ΦΕΚ 289/Δ/1992), 02-04-1992.

 

Η Νομάρχης Ιωαννίνων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης και όπως τροποποιήθηκαν από το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος Ανοιχτών Πόλεων που αφορούν την κατηγοριοποίηση και τον προσδιορισμό ορίων στους οικισμούς Αμπέλια, Μύλοι και Ανάληψη Χρυσοβίτσας.

 

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

5. Τις υπ' αριθμούς 5/1988, 6/1988, 69/1091 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου.

 

6. Τις γνωμοδοτήσεις του Δασαρχείου Ιωαννίνων για τις περιοχές που πρέπει να εξαιρεθούν των ορίων των οικισμών σαν δάση και δασικές εκτάσεις, όπως διατυπώθηκαν με τα υπ' αριθμούς 3017/1991, 1655/1988, 1654/1988 έγγραφα.

 

7. Τις υπ' αριθμούς 13/01-06-1989 και 39/04-12-1991 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού.

 

8. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 και του άρθρου 9 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί αρμοδιότητας επιβολής όρων δόμησης κ.λ.π., αποφασίζουμε:

 

1. Κατατάσσουμε τους οικισμούς του θέματος στις κατηγορίες:

 

1) Μύλοι: Συνεκτικό, μεσαίο, αδιάφορο ούτε περιαστικό, ούτε παραλιακό, ούτε τουριστικό, Φθίνων.

2) Αμπέλια: Μικρός, Διάσπαρτος, ούτε περιαστικός, ούτε παραλιακός, ούτε τουριστικός.

3) Ανάληψη: Συνεκτικός, Μικρός, ούτε περιαστικός, ούτε παραλιακός, ούτε τουριστικός, αδιάφορος, φθίνων.

 

2. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού του θέματος όπως αυτά φαίνονται στο συνοδευτικό της παρούσας σχεδιάγραμμα σε κλίμακα περίπου 1:5000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και συντάχθηκε βάσει στοιχείων χαρτών και επί τόπου ελέγχου.

 

3. Καθορίζουμε τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης, που αναφέρονται στο από 26-09-1979 προεδρικό διάταγμα Ζαγορίου (ΦΕΚ 615/Δ/1979). Καθορίζουμε οικοδομική γραμμή σε απόσταση 30 m, από τον άξονα της Εθνικής οδού για τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στην οδό αυτή του συνοικισμού Ανάληψη Χρυσοβίτσας.

 

4. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομού Ιωαννίνων ώστε να εξασφαλίζεται:

 

α) Η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και

 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα από 24-04-1985 (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) προεδρικά διατάγματα.

 

Η παρούσα απόφαση μαζί με τα σχεδιαγράμματα οριοθέτησης κλίμακα περίπου 1:5.000 που τη συνοδεύουν να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.588.92

 

Ιωάννινα, 27-02-1992

 

Η Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.