Απόφαση 59009/87

Απόφαση 59009/1987: Καθορισμός κατηγοριών ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Αγίου Παύλου - Μεταγκιτσίου - Πλατανοχωρίου - Κρήμνης - Μαραθούσας - Παραδείσου - Διονυσίου - Παραλία Διονυσίου νομού Χαλκιδικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 59009/1987: Καθορισμός κατηγοριών ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Αγίου Παύλου - Μεταγκιτσίου - Πλατανοχωρίου - Κρήμνης - Μαραθούσας - Παραδείσου - Διονυσίου - Παραλία Διονυσίου νομού Χαλκιδικής, (ΦΕΚ 923/Δ/1987), 23-09-1987.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις διατάξεις του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987) από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

3. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών μηχανικών στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

5. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

6. Την γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής συνεδρίαση 17η 24-07-1987 θέμα 4ο.

 

7. Τις αποφάσεις των Κοινοτικών Συμβουλίων:

 

α) 37/1985 - 37/1987 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Παύλου για τον οικισμό Αγίου Παύλου.

 

β) 4/1986 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κρήμνης για τον οικισμό Κρήμνης.

 

γ) 7/1987 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νέου Μαρμαρά για τον οικισμό Παραδείσου.

 

8. Για τους οικισμούς Μεταγκιτσίου, Πλατανοχωρίου, Μαραθούσας, Διονυσίου και παραλίας Διονυσίου δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις ούτε στάλθηκαν αποφάσεις των Κοινοτικών Συμβουλίων παρ' όλο που παρήλθαν οι προθεσμίες, αποφασίζουμε:

 

Ι. Κατατάσσουμε τους παραπάνω οικισμούς:

 

1) Τον οικισμό Πλατανοχωρίου: συνεκτικός - μικρός - αδιάφορος - φθίνων.

2) Τον οικισμό Μαραθούσας: συνεκτικός - στάσιμος - μεσαίος - αδιάφορος.

3) Τον οικισμό Παραδείσου: μικρός - παραλιακός ή τουριστικός - διάσπαρτος - αδιάφορος.

4) Τον οικισμό Κρήμνης: στάσιμος - συνεκτικός - μεσαίος - αδιάφορος.

5) Τον οικισμό Μεταγκιτσίου: συνεκτικός - ενδιαφέρων - στάσιμος - μεσαίος.

6) Τον οικισμό Διονυσίου παραλία: δυναμικός - συνεκτικός - παραλιακός ή τουριστικός - μεσαίος - αδιάφορος.

7) Τον οικισμό Διονυσίου: δυναμικός - συνεκτικός - μεσαίος - αδιάφορος.

8) Τον οικισμό Αγίου Παύλου: δυναμικός - συνεκτικός - μεσαίος - αδιάφορος.

 

ΙΙ. Καθορίζουμε τα όρια των πιο πάνω οικισμών του Νομού μας, με στοιχεία 1, 2, 3, ..., ν όπως αυτά φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα σε κλίμακα 1:5/000 που αποτελούν στοιχεία αναπόσπαστα της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επιτόπου ελέγχου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τον οικισμό Παραδείσου βλέπε υπ' αριθμόν ΕΠΑ/1262/1992 απόφαση (ΦΕΚ 430/Δ/1992).

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης:

 

1. Εντός των ορίων των οικισμών αυτών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκαν με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και αρτιότητα οικοπέδων:

 

α. Για τους οικισμούς Άγιο Παύλο, Πλατανοχώρι, Κρήμνη, Μαραθούσα, Διονυσίου και παραλία Διονυσίου: 300 m2 αρτιότητα οικοπέδου.

β. Για τον οικισμό: Μεταγκιτσίου: 500 m2 αρτιότητα οικοπέδου.

γ. Για τον οικισμό Παραδείσου: 2.000 m2 αρτιότητα οικοπέδου.

 

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν έχουν κατά την ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) εφόσον δεν έχουν το ελάχιστο εμβαδόν που ορίζεται στην παράγραφο 1)α.

 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης:

 

Για τους παραπάνω οικισμούς τους ειδικούς όρους δόμησης που αναγράφονται στις αντίστοιχες καρτέλες που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

ΙV. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων των οικισμών θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών ή από τα Πολεοδομικά Γραφεία Νέων Μουδανιών και Αρναίας ανάλογα με την περίπτωση ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παράγραφος 1 του άρθρου 6 όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

a.59009.87

 

Η απόφαση αυτή με τα σχεδιαγράμματα οριοθέτησης των οικισμών και τις καρτέλες που τη συνοδεύουν να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 31-08-1987

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.