Απόφαση 59760/86

Απόφαση 59760/1986: Καθορισμός κατηγοριών ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Στανό, Βάβδο, Πλανά, Βράσταμα, Κελλί του νομού Χαλκιδικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 59760/1986: Καθορισμός κατηγοριών ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Στανό, Βάβδο, Πλανά, Βράσταμα, Κελλί του νομού Χαλκιδικής, (ΦΕΚ 1199/Δ/1986), 19-12-1986.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μηχανικών Δημήτρη Δούμα - αρχιτέκτονα και Γκουλγκουτίνα Βασίλη - Τοπογράφο στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

3. Τις τελεσίδικες προτάσεις όπως αυτές διορθώθηκαν.

 

4. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

5. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος.

 

6. Τις αποφάσεις των Κοινοτικών Συμβουλίων για τους οικισμούς:

 

α) 28/1985 του οικισμού Στανού,

β) 17/1985 του οικισμού Βάβδου,

γ) 45/1985 του οικισμού Βραστάμων σχετικά με τον οικισμό Πλανών,

δ) 41/1985 του οικισμού Βραστάμων σχετικά με τους οικισμούς Βραστάμων και Κελλίου.

 

7. Την υπ' αριθμόν 10/1986 γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής, αποφασίζουμε:

 

Ι. Κατατάσσουμε τους παραπάνω οικισμούς οι οποίοι δεν είναι περιαστικοί, παραλιακοί ή τουριστικοί σε κατηγορίες ως εξής:

 

α) Τον οικισμό Βάβδου σαν συνεκτικό, ενδιαφέροντα, μεσαίο, φθίνοντα.

β) Τον οικισμό Κελλίου σαν συνεκτικό, μικρό, αδιάφορο, φθίνοντα.

γ) Τον οικισμό Βραστάμων σαν συνεκτικό, ενδιαφέροντα, μεσαίο, φθίνοντα.

δ) Τον οικισμό Πλανών σαν στάσιμο, διάσπαρτο, μεσαίο, αδιάφορο.

ε) Τον οικισμό Στανού σαν συνεκτικό, στάσιμο, μεσαίο, αδιάφορο.

 

ΙΙ. Καθορίζουμε τα όρια των οικισμών Βάβδου, Κελλίου, Βραστάμων, Πλανών, Στανού του Νομού μας με στοιχεία 1,2, 3, ..., ν όπως αυτά φαίνονται στα συνοδευτικά αναπόσπαστα μέρη της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων, χαρτών και επί τόπου ελέγχου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για οικισμό Βραστάμων βλέπε υπ' αριθμόν 1261/1991 απόφαση (ΦΕΚ 576/Δ/1991).

 

ΙΙΙ. Καθορίζουμε τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης

 

1. Εντός των ορίων των οικισμών αυτών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και αρτιότητα γηπέδου:

 

α. για τους οικισμούς Βάβδου, Βραστάμων, Στανού αρτιότητα 300 m2.

β. για τους οικισμούς Πλανών, Κελλίου αρτιότητα 1.000 m2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για οικισμό Βάβδου βλέπε υπ' αριθμόν 57582/1989 απόφαση (ΦΕΚ 688/Δ/1989).

 

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών, θεωρούνται άρτια τα γήπεδα με όποιο εμβαδόν έχουν κατά την ημέρα δημοσίευσης του 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης

 

Για τους παραπάνω οικισμούς, τους ειδικούς όρους δόμησης που αναγράφονται στις αντίστοιχες καρτέλες που συνοδεύουν την παρούσα.

 

ΙV. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων των οικισμών θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Χαλκιδικής ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Η απόφαση αυτή με τα σχεδιαγράμματα οριοθέτησης των οικισμών και τις καρτέλες που τη συνοδεύουν θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα όρια του οικισμού Στανός έχουν τροποποιηθεί με την υπ' αριθμόν 59285/1987 απόφαση (ΦΕΚ 1016/Δ/1987).

 

a.59760.86

 

Πολύγυρος, 24-11-1986

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.