Απόφαση 6607/85

Απόφαση 6607/1985: Όρια οικισμού Γάλλου Ρεθύμνου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 6607/1985: Όρια οικισμού Γάλλου Ρεθύμνου, (ΦΕΚ 35/Δ/1985), 14-02-1986.

 

Η Νομάρχης Ρεθύμνου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 5 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) σχετικά με τον τρόπο καθορισμού των ορίων, την κατηγοριοποίηση και καθορισμό των όρων και περιορισμών δόμησης των οικισμών.

 

2. Την 740/1985 βεβαίωση παραλαβής της μελέτης των ανοιχτών πόλεων από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Ρεθύμνου.

 

3. Την από 09-09-1985 απόφαση του Δήμου Ρεθύμνης, σχετικά με τα όρια του οικισμού Γάλλου.

 

4. Την από 25-09-1985 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ρεθύμνου.

 

5. Το 130/1985 πρακτικό του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ρεθύμνου, αποφασίζουμε:

 

1. Τον χαρακτηρισμό του οικισμού Γάλλου σε ενδιαφέροντα, στάσιμο, συνεκτικό και μικρό.

 

2. Τον καθορισμό των ορίων του οικισμού Γάλλου με τα στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9 όπως φαίνονται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:5.000.

 

3. Η αρτιότητα ορίζεται 1000 m2

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα όρια του οικισμού τροποποιήθηκαν με την υπ' αριθμόν 846/1988 απόφαση (ΦΕΚ 484/Δ/1988).

 

a.6607.85

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ρέθυμνο, 01-11-1985

 

Η Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.