Απόφαση 674/94

Απόφαση 674/1994: Έγκριση μελέτης πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμού Συβότων στις Δ και Ε ζώνες της Κοινότητας Συβότων νομού Θεσπρωτίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 674/1994: Έγκριση μελέτης πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμού Συβότων στις Δ και Ε ζώνες της Κοινότητας Συβότων νομού Θεσπρωτίας, (ΦΕΚ 295/Δ/1994), 30-03-1994.

 

Ο Νομάρχης Θεσπρωτίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίου πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

3. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους και τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

4. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) όπως τροποποιήθηκε με το από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 293/Δ/1989).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 651/1977.

 

6. Τις με αριθμούς 649/1988, 469/1989 και 3330/1991 αποφάσεις με τις οποίες καθορίστηκαν τα όρια και οι όροι δόμησης του οικισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 1647/1986 και 1772/1988.

 

8. Την με αριθμό 1584/1993 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Συβότων.

 

9. Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Θεσπρωτίας που διατυπώθηκε με το υπ' αριθμόν 8/1993 θέμα 1ο πρακτικό του, αποφασίζουμε:

 

Α. Εγκρίνουμε το ρυμοτομικό σχέδιο Πολεοδόμησης και επέκτασης του οικισμού Συβότων στις Δ και Ε Ζώνες της Κοινότητας Συβότων νομού Θεσπρωτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) με τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, κοινοχρήστων χώρων, χώρων για παιδικές χαρές, πολιτιστικές χρήσεις όπως φαίνεται στα 6 διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από τον προϊστάμενο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Θεσπρωτίας και τα οποία συνοδεύουν την παρούσα απόφαση.

 

Β. Εγκρίνουμε όπως διατυπώνονται παρακάτω οι όροι δόμησης των Δ, Ε Ζωνών του οικισμού Συβότων ως εξής:

 

Στους οικοδομήσιμους χώρους του οικισμού καθορίζεται η χρήση Αμιγούς Κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

Τα ελάχιστα όρια προσώπου και εμβαδού καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται ως εξής:

 

Δ Ζώνη (Αμιγής Κατοικία)

 

α) Αρτιότητα:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 1.000 m2.

 

β) Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

1: Τα οικόπεδα που δημιουργήθηκαν μετά την δημοσίευση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και μέχρι την δημοσίευση της παρούσας απόφασης έχουν ελάχιστο εμβαδόν 500 m2 και ελάχιστο πρόσωπο 15 m.

 

2: Τα οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης ή από τακτοποίηση εφόσον έχουν εμβαδόν 500 m2 και πρόσωπο 15 m.

 

γ) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40%.

 

δ) Συντελεστής δόμησης: 0.4.

 

ε) Μέγιστο ύψος: 7.5 m.

 

στ) Πάνω από το μέγιστο ύψος του κτιρίου υποχρεωτική η κατασκευή στέγης με μέγιστο ύψος 2.3 m και μέγιστη κλίση 35%. Απαγορεύονται οι μονόρριχτες στέγες.

 

ζ) Υποχρεωτική απόσταση από τα πλάγια όρια των οικοπέδων Δ σύμφωνα με τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό 1985.

 

η) Οι μελέτες όλων των κατασκευών εγκρίνονται υποχρεωτικά από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Ε Ζώνη (Αμιγής Κατοικία)

 

α) Αρτιότητα:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2.

 

γ) Συντελεστής δόμησης: 0.4.

 

δ) Μέγιστο ύψος: 7.5 m.

 

ε) Πάνω από το μέγιστο ύψος του κτιρίου υποχρεωτική η κατασκευή στέγης με μέγιστο ύψος 2.3 m και μέγιστη κλίση 35%. Απαγορεύονται οι μονόρριχτες στέγες.

 

στ) Υποχρεωτική απόσταση Δ από τα πλάγια όρια των οικοπέδων Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό 1985.

 

ζ) Οι μελέτες όλων των κατασκευών εγκρίνονται υποχρεωτικά από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Γενικές Διατάξεις

 

1. Τα ανοίγματα κατασκευάζονται σε αναλογίες 1:2 και 1:1.5 αντίστοιχα για πόρτες και παράθυρα.

 

2. Τα κουφώματα δέον να είναι:

 

α) Εξωτερικά ξύλινα χρωματισμού καφέ (χρώμα ξύλου) ή πράσινο - κυπαρισσί.

β) Εσωτερικά (υαλοστάσια) ξύλινα ή από άλλο υλικό πλην αλουμινίου να διαχωρίζονται με καΐτια. Χρωματισμός λευκός ή καφέ (χρώμα ξύλου).

 

3. Οι εξώστες και οι ημιυπαίθριοι χώροι δέον να περιορίζονται εις Ένα ή Δύο το πολύ ανοίγματα και να μην διατάσσονται σε δύο συνεχόμενες πλευρές του κτιρίου (γωνιακοί).

 

4. Οι ανοικτοί εξώστες δέον να κατασκευάζονται:

 

α) Με μέγιστο πλάτος 1.3 m.

 

β) Να εκτείνονται το πολύ μέχρι 1 m πέρα από τα ανοίγματα στα οποία αναφέρονται και το μήκος τους να μην ξεπερνά τα 2/3 του μήκους της αντίστοιχης όψης του κτιρίου, απέχοντας συγχρόνως από τις γωνίες του κτιρίου 1 m το ελάχιστο.

 

γ) Να είναι σκεπαστοί. Η υποστήριξη των στεγάστρων να γίνεται με υποστηλώματα ξύλινα, πέτρινα κτιστά ή σιδερένια.

 

5. Τα κιγκλιδώματα των εξωστών και των ημιυπαίθριων δέον να είναι σιδερένια (χρώματος μαύρου), πέτρινα κτιστά ή σιδερένια.

 

6. Απαγορεύεται απολύτως η εγκατάσταση φωτεινών επιγραφών, διαφημιστικών πινακίδων ως και ηλιακών θερμοσιφώνων πάνω στις στέγες.

 

7. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίου επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

8. Απαγορεύεται η κατασκευή απορροφητικού βόθρου.

 

9. Επιτρέπεται η κατασκευή εξωτερικής ακάλυπτης κλίμακας προς τον πρώτο όροφο υπέρ του ισογείου με την προϋπόθεση:

 

α) Ο χώρος που δημιουργείται κάτω από τη σκάλα να είναι κλειστός.

β) Να εφάπτεται στο κτίριο το μεγαλύτερο τμήμα του αναπτύγματος.

γ) Το πλάτος της να μην ξεπερνά το 1.4 m.

δ) Το στηθαίο να είναι από κιγκλίδωμα σιδερένιο με κουπαστή ξύλινη ή σιδερένια καθώς και κτιστό πέτρινο.

ε) Οι εξωτερικές κλίμακες δεν προσμετρούνται στο συντελεστή δόμησης αλλά προσμετρούνται στην κάλυψη.

 

10. Σε μεγάλου όγκου κτίρια επιβάλλεται η διάσπασή των σε ανεξάρτητα κτίρια με μέγιστο όγκο κτιρίου 1000 m3.

 

11. Οι διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου να είναι λίαν απαραίτητες και σε μικρή κατά το δυνατόν κλίμακα.

 

12. Έχοντας υπ' όψιν τον νόμο 651/1977 άρθρο 12 επιτρέπεται η κατασκευή τουριστικών εγκαταστάσεων με τους όρους δόμησης που προϋπήρχαν της παρούσας και εφόσον υπάρχει εγκεκριμένη αρχιτεκτονική μελέτη από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Κοινότητας Συβότων.

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.674.94

 

Ηγουμενίτσα, 01-03-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.