Απόφαση 719/16

Απόφαση 719/2016: Έγκριση Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 719/2016: Έγκριση Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (ΦΕΚ 380/Β/2016), 18-02-2016.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και ιδίως των άρθρων 241, 255 και 256.

 

β) Του νόμου 4257/2014 Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 93/Α/2014) και ιδίως του άρθρου 5 παράγραφος 2.

 

γ) Του νόμου 3469/2006 Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 131/Α/2006) και ιδίως της παραγράφου 2, περίπτωση θ του άρθρου 5 και της παραγράφου 2, περίπτωση β του άρθρου 7.

 

δ) Του προεδρικού διατάγματος 138/2010 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 231/ Α/2010) και ιδίως της παραγράφου 4, περίπτωση γ)γ του άρθρου 8.

 

ε) Της υπ' αριθμόν οίκοθεν 2990/18604/2011 απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΘΣΕ) στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως (ΦΕΚ 385/Β/2011) και κυρίως της παραγράφου Γ, περίπτωση 4, του άρθρου 7.

 

2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προεδρικό διάταγμα 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α/2010).

 

3. Την υπ' αριθμόν 31635/2014, εγκύκλιος 49, του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά Θέματα προσωπικού οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου αυτών που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των νόμων 4257/2014 και 4258/2014.

 

4. Τα υπ' αριθμούς α)175178/3410/2015 και β) 14600/264/2016 έγγραφα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με το οποία μας διαβιβάστηκε η υπ' αριθμόν 214/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

5. Το υπ' αριθμόν 22/2015 έγγραφο του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, σύμφωνα με το οποίο παρέχεται η σύμφωνη γνώμη τους, για την τροποποίηση του Οργανισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

6. Η υπ' αριθμόν 9070/342/2016 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την υπ' αριθμόν 214/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 38 και 39 του Οργανισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως έχει καταρτιστεί με το προεδρικό διάταγμα 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α/2010) ως εξής:

 

όσον αφορά το πεδίο 20 του άρθρου 38 και το πεδίο 70 του άρθρου 39 του προεδρικού διατάγματος 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α/2010), ως ακολούθως:

 

Α. του πεδίου 20 του άρθρου 38 του Οργανισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 241/Α/2010), ως εξής:

 

{20. Στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων Μηχανικών, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών.}

 

Β. του πεδίου 70 του άρθρου 39 του Οργανισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 241/Α/2010), ως εξής:

 

{70. Στα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων Μηχανικών ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού -Λογιστικού.}

 

Από την παρούσα τροποποίηση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας οικονομικού έτους 2016.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λαμία, 03-02-2016

 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.