Απόφαση 727/90

Απόφαση 727/1990: Καθορισμός (μείωση) συντελεστού δόμησης και ποσοστού κάλυψης στους οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων νομού Χίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 727/1990: Καθορισμός (μείωση) συντελεστού δόμησης και ποσοστού κάλυψης στους οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων νομού Χίου, (ΦΕΚ 156/Δ/1990), 27-03-1990.

 

Ο Νομάρχης Χίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1.Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) τρόπος καθορισμού ορίων οικισμού της χώρας, κατηγορίας αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης, όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

2.Τις διατάξεις του από 25-04-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 293/Δ/1989) τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

3.Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Χίου (πρακτικό 3ο / θέμα 17 της 19-09-1989 και πρακτικό 1ο θέμα 8ο / 06-02-1990), αποφασίζουμε:

 

Καθορίζουμε συντελεστή δόμησης ποσοστό κάλυψης στους οικισμούς Νομού Χίου μικρότερα από τα οριζόμενα με τα από 24-04-1985, και από 14-02-1987 προεδρικά διατάγματα για λόγους προστασίας του αρχιτεκτονικού και Πολεοδομικού χαρακτήρα των οικισμών και του φυσικού τοπίου ως εξής:

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης και συντελεστής δόμησης.

 

α) Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης στους παραλιακούς οικισμούς που δημιουργήθηκαν μετά το έτος 1923 καθώς και στο διάσπαρτο τμήμα των υπολοίπων οικισμών ορίζεται σε 60%, εκτός των οικοπέδων μικρότερων των 100 m2 για τα οποία η κάλυψη ορίζεται σε 70%.

 

β) Συντελεστής δόμησης που κλιμακώνεται προοδευτικά και ανάλογα με την επιφάνεια του οικοπέδου ως εξής:

 

Για τα πρώτα 100 m2 επιφανείας οικοπέδου ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 1.40.
Για τα επόμενα 100 m2 επιφανείας του οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.80.
Για τα επόμενα 100 m2 επιφανείας του οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.60.
Για το πέραν των 300 m2 τμήμα επιφανείας του οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.40.
Η συνολική επιφάνεια ορόφων στο οικόπεδο για κύρια και βοηθητικά κτίρια δεν μπορεί να υπερβεί τα 400 m2.

 

γ) Για οικόπεδα τουριστικών εγκαταστάσεων ή αμιγούς επαγγελματικής χρήσης ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

 

Για το πέραν των 300 m2 και μέχρι 2.000 m2 τμήμα οικοπέδου ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.40.
Για το πέραν των 2.000 m2 και μέχρι 4.000 m2 τμήμα οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.30.
Για το πέραν των 4.000 m2 οικοπέδου ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.20.

 

2. Σύστημα δόμησης.

 

α) Το κτίριο τοποθετείται ελεύθερα μέσα στο οικόπεδο.

 

β) Σε οικόπεδο άνω των 500 m2 που έχει πλάτος μικρότερο των 10 m και δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι αποστάσεις των 2.5 m από τα όρια η θέση του κτιρίου εγκρίνεται από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

3. Μεταβατικές διατάξεις.

 

Α. Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης αυτής, ισχύουν, εκτελούνται ή αναθεωρούνται χωρίς αύξηση του όγκου του κτιρίου, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις εφόσον είναι ευμενέστερες επίσης σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, αν είναι ευμενέστερες εκδίδονται, εκτελούνται και αναθεωρούνται οι άδειες χωρίς να αποκλείεται ο συνδυασμός των προγενεστέρων και των νέων διατάξεων και χωρίς αύξηση του όγκου του κτιρίου, εφόσον μέχρι την δημοσίευση της απόφασης αυτής:

 

α) έχει υποβληθεί σχετική αίτηση με όλα τα σχέδια και δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις οικείες διατάξεις ή

 

β) έχουν θεωρηθεί από την Πολεοδομική Υπηρεσία τα σχέδια του Προελέγχου που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις για τα μη ειδικά κτίρια που απαιτείται έγκριση από άλλη αρμόδια Υπηρεσία ή

 

γ) έχει εγκριθεί από τον αρμόδιο φορέα μελέτη ειδικού κτιρίου σχετικά με την λειτουργικότητά του με ή χωρίς παρεκκλίσεις με βάση προϊσχύουσες διατάξεις.

 

δ) για ειδικά κτίρια ή Ξενοδοχεία εάν έχει υποβληθεί ο φάκελλος στον αρμόδιο φορέα μέχρι την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης αυτής.

 

ε) Αν αφορούν ανέγερση κτιρίου για το οποίο έχει προκηρυχθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός βάσει της με αριθμό Ε27960/1665/7/1970 (ΦΕΚ 684/Β/1970) απόφασης του Υπουργείου Δημοσίων Έργων μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 5 του νόμου 716/1977.

 

Β. Στην περίπτωση β οι προϊσχύουσες διατάξεις εφαρμόζονται αν η αίτηση για την χορήγηση της οικοδομικής άδειας με όλα τα απαιτούμενα σχέδια και δικαιολογητικά υποβληθεί μέσα σε προθεσμία ενός εξαμήνου από την δημοσίευση της απόφασης αυτής, ενώ στις περιπτώσεις γ, δ, ε η προθεσμία αυτή είναι 2 έτη.

 

4. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Χίος, 05-03-1990.

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.