Απόφαση 7294/15

Απόφαση 7294/184607/2015: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Καρπενησίου νομού Ευρυτανίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 7294/184607/2015: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Καρπενησίου νομού Ευρυτανίας, (ΦΕΚ 2214/Β/2015), 14-10-2015.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και ιδίως των άρθρων 1 (παράγραφοι 1, 2 (περίπτωση 13 Α1)), 6 και 280.

 

β) του νόμου [Ν] 3584/2007 Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/Α/2007) και ιδίως του άρθρου 10.

 

γ) του νόμου 3469/2006 Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 131/Α/2006) και ιδίως της παραγράφου 2, περίπτωση θ του άρθρου 5 και της παραγράφου 2, περίπτωση β του άρθρου 7.

 

δ) του προεδρικού διατάγματος 138/2010 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 231/Α/2010) και ιδίως της παραγράφου 4, περίπτωση γ)γ του άρθρου 8.

 

2. της υπ' αριθμόν οίκοθεν 2990/18604/2011 απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΘΣΕ) στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως (ΦΕΚ 385/B/2011) και κυρίως της παραγράφου Γ, περίπτωση 4, του άρθρου 7.

 

3. Την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπενησίου (ΦΕΚ 1357/B/2011) καθώς και τις τροποποιήσεις του ((ΦΕΚ 3136/B/2011) και (ΦΕΚ 2835/B/2013)).

 

4. Τις από 22-07-2015 (πρακτικό 5/2015) και 02-10-2015 (πρακτικό 6/2015 - αριθμός απόφασης 14/2015), γνωμοδοτήσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης νομού Ευρυτανίας, τις υπ' αριθμούς 271/2015 (πρακτικό 11/2015 από 15-07-2015) και 335/2015 (πρακτικό 14/2015 από 26-08-2015) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπενησίου, περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Καρπενησίου, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπενησίου, το πλήρες κείμενο του οποίου έχει ως εξής:

 

Οργανισμός Δήμου Καρπενησίου

 

Μέρος 1: Διάρθρωση Υπηρεσιών του Δήμου

 

Άρθρο 1: Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών

Άρθρο 2: Διάρθρωση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

 

Μέρος 2: Αρμοδιότητες υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο 2.1: Αρμοδιότητες κεντρικών υπηρεσιών

 

Ενότητα Α: Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο

 

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

Άρθρο 4: Αρμοδιότητες Γραφείου Δημάρχου, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Άρθρο 5: Γραφείο Ειδικών Συμβούλων

Άρθρο 6: Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Άρθρο 7: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Διαχείρισης Κρίσεων - Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 9: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Γενικές Αρμοδιότητες)

Άρθρο 10: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας

 

Ενότητα Β: Επιτελικές υπηρεσίες

 

Άρθρο 11: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

Ενότητα Γ: Υπηρεσίες τοπικής οικονομίας

 

Άρθρο 12: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομίας

 

Ενότητα Δ: Υπηρεσίες υποστήριξης

 

Άρθρο 13: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Ενότητα Ε: Υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, παιδείας, αθλητισμού και πολιτισμού

 

Άρθρο 14: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού

 

Ενότητα ΣΤ: Υπηρεσίες τεχνικών έργων, περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής

 

Άρθρο 15: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Άρθρο 16: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Άρθρο 17: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

 

Κεφάλαιο 2.2: Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

 

Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν τις παρακάτω υπηρεσίες ανά ενότητα.

 

Ενότητα Α: Αποκεντρωμένες υπηρεσίες με έδρα τη δημοτική ενότητα Δομνίστας

 

Άρθρο 18: Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα τη Δημοτική Ενότητα Δομνίστας

 

Ενότητα Β: Αποκεντρωμένες υπηρεσίες με έδρα τη δημοτική ενότητα Κτημενίων

 

Άρθρο 19: Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα τη Δημοτική Ενότητα Κτημενίων

 

Ενότητα Γ: Αποκεντρωμένες υπηρεσίες με έδρα τη δημοτική ενότητα Ποταμιάς

 

Άρθρο 20: Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα τη Δημοτική Ενότητα Ποταμιάς

 

Ενότητα Δ: Αποκεντρωμένες υπηρεσίες με έδρα τη δημοτική ενότητα Προύσου

 

Άρθρο 21: Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα τη Δημοτική Ενότητα Προυσού

 

Ενότητα Ε: Αποκεντρωμένες υπηρεσίες με έδρα τη δημοτική ενότητα Φουρνά

 

Άρθρο 22: Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα τη Δημοτική Ενότητα Φουρνάς

 

Μέρος 3: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός

 

Άρθρο 23: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός

Άρθρο 24: Αρμοδιότητες Προϊστάμενων Διοικητικών Ενοτήτων

Άρθρο 25: Κανονισμοί Λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών

 

Μέρος 4: Θέσεις προσωπικού

 

Άρθρο 26: Ειδικές θέσεις

Άρθρο 30: Θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 

Μέρος 5: Προϊστάμενοι υπηρεσιών

 

Μέρος 6: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 32: Τελικές διατάξεις

Ακροτελεύτιο άρθρο: Κάλυψη δαπάνης

 

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λαμία, 12-10-2015

 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.