Απόφαση 759/80

Απόφαση 759/1980: Περί τροποποιήσεως των όρων δομήσεως Κοινότητας Επανομής, στο νομό Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 759/1980: Περί τροποποιήσεως των όρων δομήσεως Κοινότητας Επανομής, στο νομό Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 187/Δ/1980), 19-03-1980.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν, και τις διατάξεις των άρθρων 16 παράγραφος 2, 33 παράγραφος 2 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

2. Τον αναγκαστικό νόμο 314/1968 περί παροχής εις τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες αρμοδιότητος επί θεμάτων εγκρίσεως, επεκτάσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971).

 

3. Την ΔΠ/45282/1979 (ΦΕΚ 122/Δ/1979) απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης με την οποία εγκρίθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο Επανομής και επιβλήθηκαν όροι δομήσεως των οικοπέδων αυτού.

 

4. Την 122/1979 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Επανομής.

 

5. Την από 22-01-1980 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Μελετών της Διευθύνσεως Πολεοδομίας νομού Θεσσαλονίκης.

 

6. Την 5/691980 πράξη γνωμοδότησης του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων νομού Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την θέσπιση κατά παρέκκλιση ορίων αρτιότητας των οικοπέδων των τομέων Ι και ΙΙ του ρυμοτομικού σχεδίου Επανομής, που υπήρχαν πριν από την 26-02-1979 ημερομηνία δημοσιεύσεως του διατάγματος με το οποίο εγκρίθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο Επανομής και θεσπίστηκαν οι όροι δομήσεως των οικοπέδων αυτού, ως εξής:

 

α) Στον τομέα Ι καθορίζονται κατά παρέκκλιση ελάχιστα όρια αρτιότητας 8 - 10 - 120.

β) Στον τομέα Ι και στον πυρήνα που σημειώνεται με κόκκινη γραμμή στο σχεδιάγραμμα που συνοδεύει την απόφαση αυτή, καθορίζονται ελάχιστα όρια αρτιότητας 8 - 10 - 100.

γ) Στον τομέα ΙΙ καθορίζονται κατά παρέκκλιση ελάχιστα όρια αρτιότητας 15 - 20 - 400.

 

a.759.80

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 13-02-1980

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.