Απόφαση 78003/15

Απόφαση 78003/Φ1/6/2015: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος Φανοπύργων της Τοπικής Κοινότητας Καλαμωτής της Δημοτικής Ενότητας Μαστιχοχωρίων του Δήμου Χίου στο πλαίσιο της πράξης Επεμβάσεις σε χείμαρρους πληγεισών περιοχών Νοτιοδυτικής Χίου από πυρκαγιές του 2012


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 78003/Φ1/6/2015: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος Φανοπύργων της Τοπικής Κοινότητας Καλαμωτής της Δημοτικής Ενότητας Μαστιχοχωρίων του Δήμου Χίου στο πλαίσιο της πράξης Επεμβάσεις σε χείμαρρους πληγεισών περιοχών Νοτιοδυτικής Χίου από πυρκαγιές του 2012, (ΦΕΚ 403/Δ/2015), 01-12-2015.

 

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 56 κεφάλαιο Γ' του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (ειδικά τις διατάξεις του άρθρου 56 Κεφάλαιο Γ αυτού).

 

3. Το νόμο 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

 

5. Την υπ' αριθμόν 4/2015 (ΦΕΚ 24/Α/2015) πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.

 

6. Το νόμο 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

7. Το υπ' αριθμόν 5009/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Χίου για την κατάθεση του φακέλου του έργου του θέματος, ο οποίος περιλαμβάνει το οριζοντιογραφικό και υψομετρικό τοπογραφικό διάγραμμα αποτύπωσης του ρέματος σε κλίμακα 1:250 και την Τεχνική Έκθεση που εμπεριέχει υδραυλική μελέτη που συντάχθηκε από τον Πολιτικό Μηχανικό Παναγιώτη Ι. Χαβιάρα και ελέγχθηκε - θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και αφορά στο ρέμα Φανοπύργων της Τοπικής Κοινότητας Καλαμωτής της Δημοτικής Ενότητας Μαστιχοχωρίων του Δήμου Χίου.

 

8. Την υπ' αριθμόν 47165/2015 (ΑΔΑ:ΩΔΒ10Ρ1Ι-5Χ4) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο: Διευθέτηση τμήματος ρέματος Φανοπύργων της Τοπικής Κοινότητας Καλαμωτής της Δημοτικής Ενότητας Μαστιχοχωρίων του Δήμου Χίου στο πλαίσιο της πράξης Επεμβάσεις σε χείμαρρους πληγεισών περιοχών Νοτιοδυτικής Χίου από πυρκαγιές του 2012.

 

9. Το αριθμ. 56329/Α.Φ.1/2 Χίος/2015 έγγραφό μας προς τη Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου προκειμένου να γνωμοδοτήσει και τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χίου προκειμένου να προσκομίσει συμπληρωματικά στοιχεία.

 

10. Το υπ' αριθμόν 6353/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χίου με το οποίο υπέβαλε συμπληρωματικά στοιχεία.

 

11. Την υπ' αριθμόν 507/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για την υπόψη οριοθέτηση.

 

12. Το από 24-07-2015 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης των σχεδίων αποτύπωσης του υπόψη τμήματος ρέματος του Δήμου Χίου.

 

13. Το υπ' αριθμόν 2944/2015 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου σύμφωνα με το οποίο το υπόψη έργο δεν εμπίπτει σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου.

 

14. Το υπ' αριθμόν 66584/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Βορείου Αιγαίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά επί του υπόψη έργου σε συνέχεια του υπ' αριθμόν 37234/2015 εγγράφου γνωμοδότησής της για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του υπόψη έργου.

 

15. Το γεγονός ότι στα πλαίσια της (8) σχετικής γνωμοδότησαν θετικά οι συναρμόδιες υπηρεσίες και ανάμεσα σε αυτές η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου και η Διεύθυνση Δασών Χίου.

 

16. Την υπ' αριθμόν 45076/5738/2012 (ΦΕΚ 3181/Β/2012) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί παροχής εξουσιοδότησης πράξεων και εγγράφων με εντολή Γενικού Γραμματέα.

 

17. Το γεγονός ότι με βάση την τελευταία πρόταση του άρθρου 2 της παραπάνω σχετικής απόφασης η υπογραφή της παρούσας ανήκει στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, αποφασίζει:

 

Την επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήματος του ρέματος Φανοπύργων της Τοπικής Κοινότητας Καλαμωτής της Δημοτικής Ενότητας Μαστιχοχωρίων του Δήμου Χίου στο πλαίσιο της πράξης Επεμβάσεις σε χείμαρρους πληγεισών περιοχών Νοτιοδυτικής Χίου από πυρκαγιές του 2012, όπως σημειώνονται με κόκκινη γραμμή στην οριζοντιογραφία - τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας: 1:250, που συνέταξε ο Πολιτικός Μηχανικός Παναγιώτης Ι. Χαβιάρας και ελέγχθηκε - θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης. Η οριζοντιογραφία - τοπογραφικό διάγραμμα θεωρείται και υπογράφεται από την Αναπληρώτριας Προϊσταμένη της αρμόδιας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

 

Για τα έργα διευθέτησης να τηρηθούν οι όροι που αναφέρονται στην (8) σχετική απόφαση.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή με τη συνημμένη οριζοντιογραφία - τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.73008.15

 

Πειραιάς, 09-11-2015

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.