Απόφαση 7847/16 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Συγχρόνως, η Διεύθυνση μεριμνά για την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου. Προβαίνει σε συνεχή διερεύνηση πηγών χρηματοδότησης και διατυπώνει προτάσεις για την εξεύρεση πόρων, προκειμένου για την υλοποίηση προγραμμάτων δράσεων της Διεύθυνσης. Επιπλέον:

 

Υποστηρίζει τη σύναψη και παρακολουθεί την πρόοδο των προγραμματικών και άλλων συμβάσεων μεταξύ του Δήμου και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων, ενεργειών και προγραμμάτων, που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της. Υποστηρίζει τις σχέσεις διαδημοτικής συνεργασίας και συντονίζει τις σχέσεις του Δήμου με άλλους δημόσιους φορείς.
Συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Παράλληλα, προτείνει την ανάλογη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτάται από τις δράσεις αυτές.
Υποδέχεται και εποπτεύει μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές, στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρακτικής τους άσκησης, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από το συμβατικό πλαίσιο των δύο μερών (εκπαιδευτικός φορέας, Δήμος Λαμιέων). Διευκολύνει και μεταφέρει τεχνογνωσία και καλές πρακτικές που διαθέτει σε φιλοξενούμενα στελέχη και υπαλλήλους οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, στο πλαίσιο υλοποίησης διμερών και πολυμερών συμφωνιών, μνημονίων συνεργασίας και κοινοτικών προγραμμάτων.
Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατό κόστος.
Αρμοδιότητες εκάστου τμήματος της Διεύθυνσης είναι η σύνταξη μελετών, που αφορούν υπηρεσίες και προμήθειες, (περιγραφή, προϋπολογισμός, συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνικές προδιαγραφές, σχέδιο διακήρυξης κ.λ.π.), και είναι απαραίτητες για εύρυθμη λειτουργία του τμήματος. Σε περίπτωση που οι τεχνικές προδιαγραφές απαιτούν τεχνικές γνώσεις ή εμπειρία επιστημονικού πεδίου Μηχανικών και εφόσον δεν υπηρετεί υπάλληλος, κλάδου Μηχανικών στη Διεύθυνση, οι τεχνικές προδιαγραφές συντάσσονται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων. Το κάθε τμήμα μεριμνά για τις απαραίτητες ενέργειες, που απαιτούνται, για την έγκαιρη υλοποίηση της προμήθειας ή υπηρεσίας.
Τηρεί το φυσικό αρχείο υλικών (αναλώσιμων κ.λ.π.), που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης.
Επιπλέον, τηρεί αποθετήριο μελετών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του κάθε Τμήματος.

 

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών είναι οι εξής:

 

Άρθρο 12.1: Τμήμα Δαπανών-Προϋπολογισμού

 

Το Τμήμα Δαπανών-Προϋπολογισμού:

 

Μεριμνά για την τήρηση του συστήματος κατάρτισης των Προϋπολογισμών του Δήμου.
Συνεργάζεται με τις επιμέρους δημοτικές υπηρεσίες για την παροχή οικονομικών στοιχείων, κατευθύνσεων και προτύπων που θα επιτρέπουν την κατάρτιση από τις υπηρεσίες των προϋπολογισμών τους, σε συνάρτηση με τα αντίστοιχα προγράμματά τους.
Συγκεντρώνει τους επιμέρους προϋπολογισμούς των υπηρεσιών και διαμορφώνει και εισηγείται τους συνολικούς Προϋπολογισμούς του Δήμου προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα.
Παρακολουθεί την εκτέλεση των Προϋπολογισμών, επισημαίνει τις αποκλίσεις μεταξύ απολογιστικών και προϋπολογιστικών μεγεθών, μεριμνά για την ερμηνεία των αποκλίσεων και εισηγείται τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες.
Συνεργάζεται με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου για την τήρηση των διαδικασιών αμφίδρομης ενημέρωσης και ροής των οικονομικών πληροφοριών, που σχετίζονται με την εκτέλεση και την αναθεώρηση των προϋπολογισμών κάθε υπηρεσίας.
Μεριμνά για την σύνταξη και υποβολή στα αρμόδια όργανα των περιοδικών οικονομικών απολογιστικών στοιχείων, σύμφωνα με το σύστημα οικονομικής πληροφόρησης που εφαρμόζει ο Δήμος.
Παρακολουθεί την κατάρτιση και την εξέλιξη των ταμειακών προγραμμάτων του Δήμου. Διερευνά τις ταμειακές ανάγκες και εισηγείται τις κατάλληλες μεθόδους για την αντιμετώπιση των ταμειακών αναγκών του Δήμου (π.χ. δανεισμός). Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων που σχετίζονται με την κάλυψη των ταμειακών αναγκών του Δήμου.
Παρακολουθεί τις προσφυγές, που κατατέθηκαν στα Διοικητικά Πρωτοδικεία, καθώς και την άσκηση ή μη εφέσεων σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία.
Τηρεί το σύστημα λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Δήμου (Γενική και αναλυτική λογιστική). Τηρεί τις σχετικές λογιστικές διαδικασίες, καθώς και τα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από την νομοθεσία.
Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών που απαιτούνται για την ενημέρωση του συστήματος λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Δήμου.
Παρακολουθεί και μεριμνά για την εκπλήρωση όλων των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του Δήμου.
Παρακολουθεί και ελέγχει τη λογιστική συμφωνία των δοσοληπτικών λογαριασμών με τράπεζες, προμηθευτές, πιστωτές και άλλους συναλλασσομένους με τον Δήμο, καθώς και των δοσοληπτικών λογαριασμών με τα νομικά πρόσωπα του Δήμου.
Εκδίδει τις λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις που συνδέονται με το τηρούμενο λογιστικό σχέδιο (π.χ. ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης) και ενημερώνει σχετικά τα αρμόδια όργανα του Δήμου με βάση τις ισχύουσες διαδικασίες.
Παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου και τις υπόλοιπες δημοτικές υπηρεσίες για την εξέλιξη των λογιστικών μεγεθών του Δήμου.
Μεριμνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από Δημόσιες/Ελεγκτικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε.
Τηρεί ειδικά συστήματα λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης Προγραμμάτων και Έργων, στα οποία συμμετέχει ο Δήμος και που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή/και από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους.
Τηρεί αρχείο Παραστατικών Διαχείρισης των προηγουμένων προγραμμάτων και έργων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους ειδικούς κανονισμούς των φορέων από τους οποίους προέρχεται η σχετική χρηματοδότηση.
Μεριμνά για την ετοιμασία των περιοδικών οικονομικών αναφορών, που σχετίζονται με την πρόοδο των προηγουμένων προγραμμάτων και έργων.
Τηρεί το αρχείο συμβάσεων για υπηρεσίες, έργα και προμήθειες που αναθέτει ο Δήμος. Παραλαμβάνει και ελέγχει τα κάθε φύσης παραστατικά, που απαιτούνται κατά περίπτωση, για την πληρωμή των οφειλών του Δήμου στους αντίστοιχους δικαιούχους και ελέγχει την ύπαρξη των προϋποθέσεων για τη διενέργεια πληρωμών του Δήμου, με βάση τις διατάξεις των αντιστοίχων συμβάσεων.
Ελέγχει την πρόβλεψη των οφειλών στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου και ελέγχει την επάρκεια των αντίστοιχων πιστώσεων.
Εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής των οφειλών του Δήμου και τα αποστέλλει στο Ταμείο για πληρωμή.
Τηρεί το αρχείο των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Δήμου (μηχανήματα, οχήματα, συσκευές, εξοπλισμός κ.λ.π.) και παρακολουθεί την κατανομή των παγίων αυτών στις υπηρεσίες του Δήμου.
Έχει τη δυνατότητα καταβολής μισθώματος προς κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Επιμελείται της έκδοση χρηματικών ενταλμάτων που αφορούν στη μισθοδοσία των αιρετών, των τακτικών υπαλλήλων, του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου-ορισμένου χρόνου, περιλαμβανομένου και του προσωπικού, που απασχολείται στα δι' επιστασίας έργα, στην καταβολή εξόδων μετακίνησης, αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης κ.α.
Φροντίζει για την έκδοση ετήσιων εκθέσεων ανάληψης δαπανών από τους Κ.Α. μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών του προϋπολογισμού.
Συντάσσει, σε συνεργασία με το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, βεβαιώσεις αποδοχών και αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία των δικαιούχων και τα ποσά των αμοιβών κ.λ.π. που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους σε όλο το προσωπικό. Αντίγραφο των παραπάνω βεβαιώσεων και αναλυτικών πινάκων εκδίδονται για την ετήσια φορολογική χρήση.
Υποβάλλει, σε συνεργασία με το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, την οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Ε7).

 

Άρθρο 12.2: Τμήμα Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας

 

Το Τμήμα Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας:

 

Επιμελείται της σύνταξης βεβαιωτικών χρηματικών καταλόγων φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
Συντάσσει χρηματικό κατάλογο για κάθε τρέχον έτος, εκτυπώνει και αποστέλλει ειδοποιητήρια στους οφειλέτες.
Παρακολουθεί την πορεία είσπραξης όλων των εσόδων του Δήμου και από κάθε πηγή.
Επιμελείται της κατάρτισης του προϋπολογισμού εσόδων κατά το μέρος που αφορά στο Τμήμα Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας και παρακολουθεί την εκτέλεσή του.
Εισηγείται σχετικά:

 

α) με την επιβολή, κατάργηση, μείωση ή αύξηση των υπέρ του Δήμου φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

 

β) την εκμετάλλευση της δημοτικής περιουσίας,

 

γ) τη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων,

 

δ) τη σύσταση και συγκρότηση επιτροπών.

 

Μεριμνά για την επωφελέστερη διάθεση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, σύνταξη διακηρύξεων των δημοπρασιών προς μίσθωση των Δημοτικών Κτημάτων - κατάρτιση μισθωτηρίων - συμβολαίων και την ακριβή από κάθε άποψη εκτέλεση των όρων (των συμβολαίων) από τους υπόχρεους μισθωτές.
Τηρεί αρχείο για κάθε ένα από τα δημοτικά ακίνητα, καθώς και ιδιαίτερο φάκελο για κάθε μίσθωση.
Παρακολουθεί την καταβολή από τους μισθωτές του μισθώματος στο Δημοτικό Ταμείο και ενεργεί, σε συνεργασία με τη την Νομική Υπηρεσία, την αποβολή των μη συνεπών μισθωτών.
Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αποδοχή και την αξιοποίηση των δωρεών προς το Δήμο, σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους. Τηρεί αρχείο κληροδοτημάτων.
Εκμισθώνει δημοτικές εκτάσεις γης για εγκαταστάσεις θερμοκηπίων, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και για μονάδες στους τομείς αλιείας.
Έχει τη δυνατότητα παραχώρησης χρήσης δημοτικών ακινήτων προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
Εκδίδει βεβαιώσεις περί μη οφειλής τέλους ακίνητης περιουσίας, σε περιπτώσεις μεταβίβασης της κυριότητος πάσης φύσεως ακινήτων.
Επιμελείται της βεβαίωσης του τέλους χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων, παραχωρούμενων σε περίπτερα, μικροπωλητές, ΚΥΕ για τραπεζοκαθίσματα, εμπορεύματα, οικοδομικά υλικά κ.λ.π. και εκδίδει, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων, τις άδειες προσωρινής κατάληψης κοινοχρήστων χώρων.
Έχει την ευθύνη για την μίσθωση κοινοχρήστων χώρων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης. Εκδίδει βεβαιωτικά σημειώματα για την είσπραξη των μισθωμάτων:

 

(α) από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 του νόμου 2946/2001)

 

(β) από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 του νόμου 2725/1999) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 του νόμου 2963/2001).

 

Παραλαμβάνει και αξιολογεί τις εκθέσεις ελέγχου των αρμοδίων υπαλλήλων και του Αστυνομικού Τμήματος, προκειμένου να χρεώσει αυτούς που προέβησαν σε αυθαίρετη χρήση και εισηγείται στον Δήμαρχο την επιβολή τελών και ανάλογων προστίμων και συντάσσει τους αντίστοιχους χρηματικούς καταλόγους.
Συντάσσει παραστατικά σημειώματα για την έκδοση χρηματικών καταλόγων και βεβαιώνει τυχόν έσοδα από:

 

(α) Την τέλεση των πολιτικών γάμων

 

(β) Τα πρόστιμα Κανονισμού Καθαριότητας

 

(γ) Τις διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις

 

(δ) Τις λοιπές καταπτώσεις

 

(ε) Τα έσοδα από Δαπάνες δικαστικών επιμελητών (νόμος 1882/1990 άρθρο 31)

 

(στ) Τα έσοδα δημοσιεύσεων διακηρύξεων και δημοπρασιών

 

(ζ) Τα έσοδα από αποξήλωση διαφημιστικών στοιχείων

 

(η) Την εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων

 

(θ) Την μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη.

 

Παραλαμβάνει τις δηλώσεις των υπόχρεων επιχειρήσεων για την επιβολή Δημοτικού Τέλους Επιτηδευματιών και επιμελείται της βεβαίωσης των οφειλών από το ανωτέρω τέλος.
Μεταβαίνει στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες για τη συλλογή φορολογικών στοιχείων των υπόχρεων στο ανωτέρω Δημοτικό Τέλος.
Διεκπεραιώνει αιτήματα διαγραφής οφειλών, κατόπιν σχετικής εισήγησης, στις περιπτώσεις που η εγγραφή τους στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογούμενου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο έσοδο και για το ίδιο πρόσωπο.
Παραλαμβάνει τα αντίγραφα των προσφυγών που κατατέθηκαν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, οι οποίες ασκούνται κατά των φορολογικών εγγραφών κάθε φύσης και εισηγείται την γνώμη της Υπηρεσίας κατά περίπτωση, την επισυνάπτει στις δικογραφίες μαζί με φωτοαντίγραφα όλων των σχετικών στοιχείων που αφορούν στη βεβαίωση και διαβιβάζει τους φακέλους, προκειμένου να εκδικασθούν από τις αρμόδιες Επιτροπές Φορολογικών Διαφορών ή τα Διοικητικά Δικαστήρια.
Επιμελείται και παρακολουθεί την άσκηση ή μη εφέσεων, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία και την Οικονομική Επιτροπή, ενημερώνει το σχετικό βιβλίο προσφυγών και τηρεί αρχείο αποφάσεων διοικητικών Δικαστηρίων και αρχείο δικογραφιών.

 

Άρθρο 12.3: Τμήμα ταμείου

 

Ο Ειδικός Ταμίας, με απόφαση του δημάρχου, προΐσταται του Τμήματος Ταμείου και διεξάγει με προσωπική του ευθύνη, μαζί με τους υπαλλήλους του τμήματος και τα ειδικά οριζόμενα διαχειριστικά εισπρακτορικά όργανα, την Ταμειακή Διαχείριση του Δήμου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και οι διατάξεις περί οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού των Δήμων και μεταξύ άλλων τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες ορίζονται ειδικότερα ως εξής:

 

Είναι υπεύθυνος για την περιουσία με μετρητά, χρεόγραφα και κινητές αξίες του Δήμου, καθώς και για τη φύλαξη και διατήρηση των διαφόρων παρακαταθηκών και εγγυήσεων εν γένει.
Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία του Δήμου.
Παραλαμβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους των υπόχρεων και των αντιστοίχων οφειλομένων στο Δήμο ποσών κατά κατηγορία εσόδου.
Εκδίδει και μεριμνά για την κοινοποίηση ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες.
Εποπτεύει τα ειδικά διατιθέμενα προς αυτό εισπρακτορικά όργανα, ευθυνόμενος ο ίδιος για κάθε παρατυπία ή παράλειψη, μεριμνώντας για την είσπραξη των δημοτικών και λοιπών εσόδων, όπως και κάθε σχετική προς αυτό ενέργεια εντός των νομίμων προθεσμιών, όπως και για οποιονδήποτε λόγο, μη εισπραχθέντα έσοδα των προηγουμένων ετών.
Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των οφειλετών προς τον Δήμο και ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις καθυστερούμενες οφειλές.
Παρακολουθεί και ελέγχει τους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του Δήμου που ασχολούνται με εισπράξεις, (αποκεντρωμένες υπηρεσίες, κοιμητήρια, σφαγεία, κ.λ.π.).
Βεβαιώνει την πλήρωση των προϋποθέσεων & εισηγείται για τη ρύθμιση των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών που υπάγονται στη ρύθμιση οφειλών.
Εντέλλεται τη λήψη των επιτρεπόμενων από το νόμο αναγκαστικών μέτρων είσπραξης των καθυστερούμενων εσόδων του Δήμου.
Παραλαμβάνει καθημερινά τις πραγματοποιούμενες από τους επιμελητές είσπραξης ημερήσιες εισπράξεις και επιμελείται της αποστολής τους στην Τράπεζα.
Εξοφλεί, μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος, τα διαβιβαζόμενα στο Ταμείο χρηματικά εντάλματα και μεριμνά για την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων.

 

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ταμείου εν γένει περιλαμβάνουν:

 

Τήρηση των Λογιστικών Βιβλίων Ταμείου (Αναλυτικό Καθολικό και Βιβλίο Εισπράξεων - Πληρωμών), καταχώριση Εισπράξεων και Πληρωμών στα τηρούμενα Λογιστικά Βιβλία του Κεντρικού Διαχειριστή και έκδοση Ημερήσιου και Μηνιαίου Δελτίου Ταμειακής Κατάστασης.
Είσπραξη των πάσης φύσεως Τακτικών και Εκτάκτων Εσόδων που προέρχονται από Επιχορηγήσεις, για την κάλυψη λειτουργικών και Επενδυτικών Δαπανών, μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών πόρων (Κ.Α.Π), Σ.Α.Τ.Α., ειδικών επενδυτικών Προγραμμάτων, Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, κ.λ.π.
Εξόφληση, μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος, των διαβιβαζόμενων στο Ταμείο χρηματικών ενταλμάτων, κατά τις κείμενες σχετικά με αυτά διατάξεις - επιμέλεια έκδοσης Τακτοποιητικών Χρηματικών Ενταλμάτων.
Προσδιορισμός και απόδοση των πάσης φύσεως κρατήσεων και Φόρων υπέρ Τρίτων.
Παραλαβή και έλεγχος των χρηματικών βεβαιωτικών καταλόγων των υπόχρεων και των αντιστοίχων οφειλομένων στο Δήμο ποσών, κατά κατηγορία εσόδου, που διαβιβάζονται στο ταμείο από το Τμήμα Προσόδων, έκδοση αποδεικτικών παραλαβής και οριστική βεβαίωση αυτών.
Επιμέλεια για την είσπραξη όλων των βεβαιωμένων εσόδων του Δήμου, καθώς και της έρευνας ανεύρεσης οφειλετών.
Έκδοση και μέριμνα για την κοινοποίηση ειδικών προσκλήσεων - ειδοποιήσεων προς τους οφειλέτες.
Παρακολούθηση της τακτοποίησης των βεβαιωμένων υποχρεώσεων των οφειλετών προς το Δήμο και λήψη μέτρων για τις καθυστερούμενες οφειλές (ρυθμίσεις οφειλών).
Φροντίδα για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου και για την είσπραξη όλων των νομοθετημένων εσόδων σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
Ορισμός και παρακολούθηση των προγραμμάτων πλειστηριασμού και κατασχέσεων.
Παρακολούθηση της διεξαγωγής υποθέσεων που εκκρεμούν δικαστικά μέσω της Νομικής Υπηρεσίας και αποστολή νομικώς τεκμηριωμένης άποψης της Υπηρεσίας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο επί διορθώσεων, αναστολών και ανακοπών.
Επιμέλεια για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, σε συνεργασία με το Τμήμα Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας.
Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο για τη διαγραφή ταμειακά βεβαιωμένων εσόδων (με τη στενή έννοια) για κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους, που διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει:

 

α) όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι τους αποποιήθηκαν την κληρονομιά,

 

β) όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα επί 3 χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν, και

 

γ) όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον οι προσπάθειες που έγιναν επί μια τριετία για την ανεύρεση της διαμονής τους, δεν έφεραν αποτέλεσμα.

 

Σύνταξη και υποβολή στα Πολιτικά Όργανα των ετήσιων απολογιστικών πινάκων του Δήμου, σε συνεργασία με το Τμήμα Δαπανών-Προϋπολογισμού και προώθηση προς έγκριση.
Τήρηση των διαδικασιών συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των χρηματικών διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών μέσω επιταγών ή ηλεκτρονικά.

 

Άρθρο 12.4: Τμήμα Προμηθειών-Αποθήκης

 

Το Τμήμα Προμηθειών-Αποθήκης:

 

Σχεδιάζει τις εσωτερικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προγράμματος των απαιτούμενων προμηθειών και υπηρεσιών (εκτός του πεδίου του νόμου 3316/2005) του Δήμου, συγκεντρώνει τις αιτήσεις των δημοτικών υπηρεσιών, εξετάζει τη σκοπιμότητα αυτών και διαμορφώνει περιοδικά προγράμματα για την προμήθεια κάθε είδους υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών και εισηγείται αυτά για έγκριση στα αρμόδια όργανα του Δήμου (υλικά για την εκτέλεση τεχνικών έργων, ανταλλακτικά, λιπαντικά, καύσιμα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, μηχανήματα, εργαλεία, έπιπλα, είδη γραφείου, μισθώσεις μεταφορικών μέσων, ασφαλίσεις κ.λ.π.).
Διενεργεί έρευνες αγοράς για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των ειδών ή των υπηρεσιών που ενδιαφέρουν το Δήμο και τη λήψη στοιχείων τιμών προμήθειας ή υπηρεσίας.
Διενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των προμηθειών και των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, καταρτίζει τις συμβάσεις και όλες τις αποφάσεις και εισηγείται τη συγκρότηση όλων των επιτροπών που απαιτούνται (διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των ειδών) στο κάθε φορά αποφαινόμενο όργανο του Δήμου, παρακολουθεί τη λειτουργία τους και γενικά μεριμνά για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην εκτέλεση κάθε προμήθειας ή υπηρεσίας μέχρι και την οριστική παραλαβή της, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτηρισμού υλικών /εξοπλισμού ως αχρήστων ή ως υλικών που πλεονάζουν και τηρεί τις διαδικασίες καταστροφής, απομάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών αυτών.
Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών (αρχείο προμηθευόμενων ειδών, αρχείο προμηθευτών, αρχείο φακέλων προμηθειών).
Παραλαμβάνει τα είδη και τα υλικά που προμηθεύεται ο Δήμος, τα ταξινομεί σε αποθήκες και μεριμνά για τη διαφύλαξή, την καλή συντήρηση και τη διάθεσή τους στις υπηρεσίες του Δήμου, βάσει διατακτικών των αρμόδιων Διευθυντών
Μεριμνά για την παραλαβή από τους αντίστοιχους προμηθευτές των κάθε είδους υλικών παγίων (μηχανήματα-εξοπλισμός) ή αναλωσίμων που απαιτεί η λειτουργία του Δήμου.
Μεριμνά για την ενημέρωση των διαχειριστικών βιβλίων των αποθηκών (κατά ποσότητα και αξία) με τα εισαγόμενα και εξαγόμενα είδη, και την τήρηση των διαδικασιών χορήγησης των ειδών που τηρούνται στα αποθέματα των αποθηκών του Δήμου.
Παρακολουθεί τα αποθέματα των αποθηκών και δια τυπώνει εισηγήσεις για την ανάγκη ανανέωσής τους.
Συνεργάζεται σχετικά με τις δημοτικές υπηρεσίες που κάνουν χρήση των υλικών των αποθηκών.
Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών των περιοδικών απογραφών των κάθε είδους υλικών και εξοπλισμού του Δήμου.
Μεριμνά για την τήρηση αποθετηρίου μελετών προμηθειών και υπηρεσιών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.