Απόφαση 79003/10389/89

Απόφαση 79003/10389/1989: Τροποποίηση αμοιβών μελετών πολεοδόμησης και επέκτασης σχεδίου οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 79003/10389/1989: Τροποποίηση αμοιβών μελετών πολεοδόμησης και επέκτασης σχεδίου οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων, (20-11-1989).

 

Ελληνική Δημοκρατία

 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

Αθήνα 20-11-1989

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: οίκοθεν 79003/10389

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 24-04-1985 Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της Χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους όπως ισχύει (ΦΕΚ 181/Δ/1985), (ΦΕΚ 133/Δ/1987), (ΦΕΚ 273/Δ/1989).

 

3. Το από 20-08-1985 προεδρικό διάταγμα Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της Χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους και τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος όπως ισχύει (ΦΕΚ 414/Δ/1985), (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

4. Την Γ44468/4377/1986 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για την έγκριση προδιαγραφών μελετών πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων.

 

5. Την Γ44469/4378/1986 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για την έγκριση σύμβασης μελετών πολεοδόμησης και επέκτασης σχεδίου οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων.

 

6. Την Γ57081/6086/1986 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για την έγκριση τιμολογίου αμοιβής μελετών πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμών πληθυσμού μέχρι 2.000 κατοίκων.

 

7. Την 87706/224/1986 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για τροποποίηση του τιμολογίου αμοιβής μελετών πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμών πληθυσμού μέχρι 2.000 κατοίκων, αποφασίζουμε:

 

1. Στις εκπονούμενες μελέτες πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων και για τις ποσότητες εργασιών που δεν έχουν ακόμη παραληφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και σε όσες μελέτες ανατίθενται από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας και στο εξής, ο υπολογισμός των αμοιβών γίνεται με εφαρμογή του συντελεστή λ με αφετηρία τις τιμές τιμολογίου του δευτέρου εξαμήνου 1986.

 

Ο συντελεστής λ προσδιορίζεται από τον τύπο:

 

Eqn126

 

όπου τα μεγέθη μ1 και μ2 αναφέρονται στην εκάστοτε χρονική περίοδο κατά την οποία υπολογίζεται το λ και εκφράζουν:

μ1, το ημερομίσθιο του εργοδότη ειδικευμένου χωματουργού,

μ2, το ημερομίσθιο τεχνίτη.

 

Τα παραπάνω ημερομίσθια λαμβάνονται χωρίς οποιαδήποτε προσαύξηση για εργοδοτικές επιβαρύνσεις, όπως αυτά προσδιορίζονται από την Ειδική Επιτροπή Διαπίστωσης Διακυμάνσεων Τιμών Δημοσίων Έργων.

 

Ο συντελεστής λ λαμβάνεται πάντοτε μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

 

Ήτοι η αμοιβή είναι ίση με αυτή του 1986 (όπως καθορίζεται με την 57081/6086/1986 απόφαση) πολλαπλασιαζόμενη με το λόγο λ12, όπου

 

λ2, ο συντελεστής του δεύτερου εξαμήνου του 1986 και

λ1, ο εκάστοτε ισχύων τη χρονική στιγμή της παραλαβής των εργασιών, όπως ορίζεται στη σύμβαση.

 

2. Σε περίπτωση προκαταβολών η ενδιαμέσων πληρωμών θα αφαιρούνται από την τελική υπολογιζόμενη ως άνω αμοιβή τα ποσά τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.