Απόφαση 8382/96

Απόφαση 8382/1996: Τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης σχεδίου πόλης Αμπελοκήπων Ιωαννίνων - Αύξηση μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους στα οικοδομικά τετράγωνα 321, 322, 323, 324, 354, 355, 356, 357, 358


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 8382/1996: Τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης σχεδίου πόλης Αμπελοκήπων Ιωαννίνων - Αύξηση μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους στα οικοδομικά τετράγωνα 321, 322, 323, 324, 354, 355, 356, 357, 358, (ΦΕΚ 1508/Δ/1996), 31-12-1996.

 

Ο Νομάρχης Ιωαννίνων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους και συγκεκριμένα του άρθρου 3 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 2026/1992 και το σχετικό προεδρικό διάταγμα 28/1993 (ΦΕΚ 9/Α/1993) για καθορισμό αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

3. Τον νόμο 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994) Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. και τον Οργανισμό Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων που δημοσιεύτηκε και ισχύει από την 11-05-1995 (ΦΕΚ 397/Β/1995).

 

4. Το ρυμοτομικό σχέδιο περιοχής και τους όρους δόμησης που εγκρίθηκαν με το από [ΠΔ] 23-08-1978 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 572/Δ/1978).

 

5. Την υπ' αριθμόν 172/1996 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννιτών και το γεγονός ότι αυτή λήφθηκε νόμιμα.

 

6. Τη γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού Ιωαννίνων όπως διατυπώθηκε στην υπ' αριθμόν 31/12-11-1996 πράξη του.

 

7. Την υπ' αριθμόν 5002/1996 απόφαση του Νομάρχη Ιωαννίνων.

 

8. Την υπ' αριθμόν 232/1996 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αποφασίζουμε:

 

1. Τροποποιούμε τους όρους δόμησης ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελοκήπων ως προς το ύψος και επί των Οικοδομικών Τετραγώνων 321, 322, 323, 324, 354, 355, 356, 357, 358 και μόνο.

 

Ήτοι ορίζουμε ως μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τα 15 m (αντί των 12 m που ίσχυε) σε συνδυασμό με τον ισχύοντα συντελεστή δόμησης 1.4.

 

2. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 05-12-1996

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.