Νόμος 2218/94

Ν2218/1994: Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2218/1994: Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 90/Α/1994), 13-06-1994.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο: Δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Κεφάλαιο Α: Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση - Σύσταση - Νομική Μορφή - Αρμοδιότητες

 

Άρθρο 1: Σύσταση

Άρθρο 2: Νομική μορφή - Όρια - Έδρα - Όνομα

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες

 

Κεφάλαιο Β: Όργανα - εκλογή

 

Άρθρο 4: Όργανα και σύνθεση

Άρθρο 5: Νομαρχιακή περίοδος - Εκλογή οργάνων

Άρθρο 6: Κωλύματα και ασυμβίβαστα

Άρθρο 7: Υποψηφιότητες - Κατάρτιση και ανακήρυξη συνδυασμών

Άρθρο 8: Ψηφοδέλτια - Φάκελοι - Εφαρμογή διατάξεων νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών

Άρθρο 9: Εκλογικό σύστημα - Κατανομή εδρών

Άρθρο 10: Επανάληψη της ψηφοφορίας

Άρθρο 11: Εξαγωγή και δημοσίευση αποτελεσμάτων εκλογής - Έλεγχος και εκδίκαση κύρους εκλογών

Άρθρο 12: Αναπλήρωση συμβούλων - Αναπληρωματικές εκλογές

 

Κεφάλαιο Γ: Αρμοδιότητες και λειτουργία οργάνων

 

Άρθρο 13: Αρμοδιότητες του νομαρχιακού συμβουλίου

Άρθρο 14: Συγκρότηση και λειτουργία του νομαρχιακού συμβουλίου

Άρθρο 15: Νομαρχιακές επιτροπές - Αρμοδιότητες - Λειτουργία

Άρθρο 16: Αρμοδιότητες νομάρχη - Αναπλήρωση - Εκλογή νέου νομάρχη

Άρθρο 17: Αποζημιώσεις - Έξοδα παράστασης και κίνησης

Άρθρο 18: Έλεγχος των πράξεων

 

Κεφάλαιο Δ: Ευθύνες των οργάνων

 

Άρθρο 19: Αστική ευθύνη

Άρθρο 20: Διοικητικές κυρώσεις

 

Κεφάλαιο Ε: Νομικά πρόσωπα - επιχειρήσεις

 

Άρθρο 21: Ιδρύματα - Λοιπά νομικά πρόσωπα - Επιχειρήσεις

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Οικονομική διοίκηση - περιουσία

 

Άρθρο 22: Πόροι - Βεβαίωση - Παραγραφή

Άρθρο 23: Οικονομικό έτος - Προϋπολογισμός - Απολογισμός

Άρθρο 24: Οικονομική διαχείριση

Άρθρο 25: Δάνεια

Άρθρο 26: Περιουσία

 

Κεφάλαιο Ζ: Έργα - προμήθειες - απαλλοτριώσεις

 

Άρθρο 27: Μελέτες - Έργα - Προμήθειες - Λοιπές εργασίες

Άρθρο 28: Εικαστικά έργα - Εργασίες πολιτιστικού χαρακτήρα

Άρθρο 29: Απαλλοτριώσεις

 

Κεφάλαιο Η: Οργάνωση υπηρεσιών - προσωπικό

 

Άρθρο 30: Οργανισμός

Άρθρο 31: Πρόσληψη προσωπικού

Άρθρο 32: Προϊστάμενοι - Τοποθετήσεις - Μετακινήσεις

Άρθρο 33: Μετατάξεις

Άρθρο 34: Μισθός

Άρθρο 35: Εφαρμογή διατάξεων Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων

 

Κεφάλαιο Θ: Κατάργηση ταμείων

 

Άρθρο 36: Κατάργηση νομαρχιακών και άλλων ταμείων

 

Κεφάλαιο Ι: Ειδικές, τελικές και μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 37: Ειδική άδεια για την άσκηση καθηκόντων αιρετών οργάνων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 38: Φορολογικές απαλλαγές, ατέλειες, προνόμια

Άρθρο 39: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 40: Ειδικές ρυθμίσεις για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με περιφέρεια δύο ή περισσότερους νομούς ή νομαρχίες

 

Μέρος Δεύτερο: Τροποποίηση διατάξεων για τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Άρθρο 41: Αρμοδιότητες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας

Άρθρο 42: Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί

Άρθρο 43: Ανάθεση αρμοδιοτήτων

Άρθρο 44: Δημοτικές - Κοινοτικές διατάξεις

Άρθρο 45: Έλεγχος στάθμευσης οχημάτων - Πρόστιμα

Άρθρο 46: Συμβάσεις

Άρθρο 47: Έλεγχος των πράξεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 48: Συμβούλια περιοχής

 

Μέρος Τρίτο: Τροποποίηση διατάξεων για την περιφέρεια και σύσταση περιφερειακού ταμείου ανάπτυξης

 

Κεφάλαιο Α: Τροποποίηση διατάξεων για την περιφέρεια

 

Άρθρο 49: Διοικητική διαίρεση του κράτους

Άρθρο 50: Αναπλήρωση του Γενικού Γραμματέα

Άρθρο 51: Περιφερειακό συμβούλιο

Άρθρο 52: Σύσταση και αναδιοργάνωση υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο Β: Περιφερειακό ταμείο ανάπτυξης

 

Άρθρο 53: Σύσταση - Σκοπός - Αρμοδιότητες

Άρθρο 54: Διοίκηση - Όργανα - Αρμοδιότητες αυτών

Άρθρο 55: Πόροι - Οικονομική διαχείριση

Άρθρο 56: Οργάνωση - Κανονισμοί - Προσωπικό

 

Μέρος Τέταρτο: Τελικές και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 57: Άλλες διατάξεις

Άρθρο 58: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 59: Συμπλήρωση της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία

Άρθρο 60: Οικονομική ενίσχυση των πολιτικών κομμάτων

Άρθρο 61: Σύσταση Κέντρου Πολιτισμού Θεσσαλονίκης

Άρθρο 62: Ρύθμιση αθλητικών θεμάτων

Άρθρο 63: Ρύθμιση θεμάτων δήμων και κοινοτήτων

Άρθρο 64: Διατάξεις που καταργούνται

Άρθρο 65: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 09-06-1994

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.