Απόφαση 85782/96

Απόφαση 85782/5435/1996: Σύσταση Γραφείου Ιστορικού Κέντρου της πόλεως των Αθηνών στο τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 85782/5435/1996: Σύσταση Γραφείου Ιστορικού Κέντρου της πόλεως των Αθηνών στο τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, (ΦΕΚ 693/Β/1996), 19-08-1996.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 51/1974 περί αναδιοργάνωσης των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών (ΦΕΚ 125/Α/1974), όπως επαναφέρθηκαν σε ισχύ με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1256/1982.

 

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν Γ/34279/2196/1982 (ΦΕΚ 677/Β/1982) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος, Σύσταση Υπηρεσιών στο Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος όπως ισχύει σήμερα.

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/1988 Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 19/Α/1988), όπως ισχύει σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

5. Τις διατάξεις της παραγράφου Β του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 28/1993 Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές υπηρεσίες διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 9/Α/1993).

 

6. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 46865/987/1988 (ΦΕΚ 442/Β/1988) απόφασης αναπληρωτού Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με την οποία συ στήθηκε Γραφείο περιοχής Πλάκας στο Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

7. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 57320/2457/1995 (ΦΕΚ 284/Β/1995) απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

 

9. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

Α. Συνιστάται Γραφείο Ιστορικού Κέντρου της πόλης των Αθηνών στο Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με χωρική αρμοδιότητα τα όρια του Ιστορικού Κέντρου της πόλης των Αθηνών όπως αυτό έχει οριοθετηθεί με τα από 21-09-1979 (ΦΕΚ 567/Δ/1979) και από 26-05-1989 (ΦΕΚ 411/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

Β. Το Γραφείο Ιστορικού Κέντρου της πόλης των Αθηνών ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:

 

1. Για την εντός των ορίων του ιστορικού κέντρου της πόλης των Αθηνών περιοχή, όπως αυτή προσδιορίζεται με την παράγραφο Α της παρούσας απόφασης ασκεί την αρμοδιότητα της εγκρίσεως για την εγκατάσταση και λειτουργία ειδικών χρήσεων γης σύμφωνα με τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις καθορισμού χρήσεων γης καθώς και την αρμοδιότητα της γνωμοδότησης για την παρακολούθηση και εφαρμογή των κυκλοφοριακών μελετών του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας.

 

2. Ειδικότερα για την περιοχή Πλάκας όπως αυτή προσδιορίζεται από το άρθρο 1 του από 05-10-1993 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1329/Δ/1993) ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

α) Σύνταξη του προγράμματος και προϋπολογισμού μελετών και έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

β) Σύνταξη, ανάθεση, εποπτεία, έλεγχος, έγκριση και παραλαβή των μελετών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της περιοχής και την αναχαίτιση της πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής αισθητικής και λειτουργικής υποβάθμισής της.

 

γ) Εισήγηση για έγκριση κάθε είδους πίστωσης μέσα στα πλαίσια του προγράμματος και προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση των έργων σε εφαρμογή των μελετών των προηγουμένων παραγράφων.

 

δ) Παροχή εγκρίσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία ειδικών χρήσεων, κατάληψη, χρήση και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων, κατασκευή ιδιωτικών χώρων στάθμευσης για την εξυπηρέτηση κατοικιών στο ίδιο οικόπεδο σε περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από σχετικές πολεοδομικές διατάξεις.

 

ε) Κάθε ενέργεια προκειμένου το δημόσιο να ασκήσει δικαίωμα προτίμησης για την αγορά ακινήτων όταν τούτο προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και κάθε ενέργεια για τη διάθεση των ακινήτων αυτών.

 

στ) Εισήγηση για την τροποποίηση και αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου, για τον καθορισμό των όρων και περιορισμών δόμησης, το χαρακτηρισμό διατηρητέων κτιρίων, την αναστολή οικοδομικών εργασιών και τη γνωμοδότηση για την εκποίηση ή παραχώρηση ακινήτων του Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

 

ζ) Έλεγχος και έγκριση κάθε μελέτης οποιουδήποτε φορέα που συνεπάγεται την εκτέλεση έργων.

 

η) Χορήγηση καρτών εισόδου στους πεζοδρόμους και στάθμευσης αυτοκινήτων στους κατοίκους της περιοχής.

 

θ) Έκδοση εντύπων ενημερώσεως του κοινού.

 

ι) Κάθε ενέργεια που απαιτείται για τη μελέτη και εφαρμογή των μέτρων προστασίας ή αναχαίτισης της πολεοδομικής αρχιτεκτονικής, αισθητικής και λεπτουργικής υποβάθμισης και βελτίωσης των συνθηκών ζωής και του περιβάλλοντος της περιοχής.

 

Γ. Του Γραφείου Ιστορικού Κέντρου της πόλης των Αθηνών προΐσταται υπάλληλος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων.

 

Δ. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 24-07-1996

 

Ο Υπουργός

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 38 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 115/Α/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.