Προεδρικό διάταγμα 28/93 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Διατήρηση αρμοδιοτήτων από τον Υπουργό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Διατηρούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 2026/1992 από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων οι κατά τις ισχύουσες διατάξεις αρμοδιότητες σε αντικείμενα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ως εξής:

 

Α. Οι κατά τις περιπτώσεις α' έως ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του νομοθετικού διατάγματος 3620/1956, αρμοδιότητες.

 

Β.1. Έγκρισης γενικών πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 3 του νόμου 1337/1983).

 

2. Οι αρμοδιότητες που αφορούν τις ζώνες ενεργού πολεοδομίας και ζώνες αστικού αναδασμού (νόμος 947/1979 (ΦΕΚ 169/Α/1979), άρθρο 10 του νόμου 1337/1983).

 

3. Αναστολή εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών και έκδοσης οικοδομικών αδειών βάσει του άρθρου 4 του νόμου 1337/1983, του άρθρου 4 παράγραφος 3 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και το άρθρο 8 του νομοθετικού διατάγματος 17-07-1923 (ΦΕΚ 228/Α/1923) σε όσες περιπτώσεις για την τροποποίηση, έγκριση, επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης, αρμόδιος είναι ο Υπουργός.

 

4. Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης σε τμήμα πολεοδομικής ενότητας (άρθρο 7 παράγραφος 4 νόμου 1337/1983).

 

5. Χαρακτηρισμός πυκνοδομημένων περιοχών (προεδρικό διάταγμα 24-08-1983 (ΦΕΚ 409/Δ/1983)).

 

6. Έγκριση ειδικών προδιαγραφών εκπόνησης χαρτογραφικών και τοπογραφικών υποβάθρων μελετών Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (άρθρο 2 παράγραφος 6 νόμου 1337/1983).

 

7. Έγκριση προδιαγραφών εκπόνησης των τοπογραφικών, κτηματολογικών διαγραμμάτων καθώς και της πολεοδομικής μελέτης (άρθρο 6 παράγραφος 7 νόμου 1337/1983).

 

8. Καθορισμός δικαιολογητικών για την έκδοση απόφασης οικιστικής καταλληλότητας και έγκρισης πολεοδομικής μελέτης (άρθρο 28 παράγραφος 6 και άρθρο 29 παράγραφος 5 του νόμου 1947/1991 (ΦΕΚ 70/Α/1991)).

 

9. Καθορισμός περιπτώσεων δομικών εργασιών μικτής σημασίας σε περιοχές απομεμακρυσμένες ή δυσπρόσιτες από την έδρα της οικείας πολεοδομικής υπηρεσίας ή οικισμούς παραμεθορίων περιοχών, για τις οποίες δύναται η άδεια να εκδίδεται από τις κοινοτικές ή δημοτικές αρχές (άρθρο 29 παράγραφος 11 νόμου 1577/1985, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 13 παράγραφος 8 νόμου 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986)).

 

10. Καθορισμός χώρων στάθμευσης για τους οποίους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του νόμου 880/1979 (άρθρο 6 παράγραφος 7 νόμου 960/1979, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 97 παράγραφος 1 νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990)) και αντικαταστάθηκε με το νόμο 2052/1992 άρθρο 8 (ΦΕΚ 94/Α/1992) των περιοχών αρμοδιότητος Οργανισμών Αθηνών και Θεσσαλονίκης (νόμος 1515/1985 (ΦΕΚ 18/Α/1985) και νόμος 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α/1985) αντίστοιχα).

 

11. Έγκριση χωροθέτησης και οικιστικής καταλληλότητας εκτάσεων οικοδομικών συνεταιρισμών (άρθρο 17 προεδρικού διατάγματος 93/1987 (ΦΕΚ 52/Α/1987)).

 

12. Καθορισμός δημόσιας χρήσεως υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, δημιουργία υπόγειων διαβάσεων κάτωθεν κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 6 παράγραφος 9 νόμου 960/1979 (ΦΕΚ 164/Α/1979) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 97 παράγραφος 1 νόμου 1892/1990).

 

13. Έγκριση οικιστικής καταλληλότητας εκτάσεων (άρθρο 28 παράγραφος 1 και άρθρο 29 παράγραφος 1 νόμου 1947/1991 (ΦΕΚ 70/Α/1991)).

 

14. Χαρακτηρισμός και διαδικασίες χαρακτηρισμού ενεργού οικοδομικού τετραγώνου (άρθρο 13 νόμου 1577/1985) των περιοχών αρμοδιότητος των οργανισμών Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

 

15. Χαρακτηρισμός κτιρίων ή τμημάτων τους ως διατηρητέων και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης (άρθρο 4 παράγραφος 2 νόμου 1577/1985).

 

16. Έγκριση εξαίρεσης από την κατεδάφιση: κτιρίων του δημοσίου, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κτιριακών εγκαταστάσεων γεωργικών συνεταιρισμών κ.λ.π. που γίνονται με προγράμματα του Υπουργείου Γεωργίας και της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας, καθώς και αυθαιρέτων Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ελέγχονται και χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Γεωργίας και την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας (άρθρο 9 παράγραφος 10 νόμου 1512/1985 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 31 παράγραφος 4 νόμου 1577/1985).

 

17. Αποφάσεις επί αμφισβητήσεων εφαρμογής των πολεοδομικών διατάξεων (άρθρο 27 παράγραφος 2 νόμου 1577/1985).

 

18. Αποφάσεις έγκρισης ή μη παρεκκλίσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 27/Δ/1985).

 

19. Αποφάσεις έγκρισης ή μη παρεκκλίσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του από 31-03-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 303/Δ/1987).

 

20. Έγκριση καταστατικών για τη σύσταση οικοδομικών συνεταιρισμών (άρθρο 4 παράγραφος 3, άρθρο 5 παράγραφος 3, άρθρο 22 προεδρικού διατάγματος 93/1987).

 

21. Τροποποίηση σχεδίων που αφορούν μείωση εύρους βασικού οδικού δικτύου, τροποποιήσεις που θίγουν διατηρητέα κτίρια ή το άμεσο περιβάλλον τους και τροποποιήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους (προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και άρθρου 91 του νόμου 1892/1990 ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

22. Χρηματοδότηση από το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (άρθρο 19 του νομοθετικού διατάγματος 1262/1972 (ΦΕΚ 194/Α/1972) και άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος 198/1973 ΦΕΚ 267/Α/1973).

 

23. Η εκτέλεση των έργων, η εκπόνηση των μελετών και η διενέργεια των ερευνών των περιλαμβανομένων στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων και Μελετών Ερευνών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (απόφαση Υπουργού Προγραμματισμού και Κυβερνητικής Πολιτικής ΧΔ-9035/30-07-1973).

 

24. Εγκρίσεις προδιαγραφών πράξεων εφαρμογής (παράγραφος 10 άρθρο 12 του νόμου 1337/1983).

 

25. Περί εφαρμογής μελετών ανάπλασης ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων οικισμών ή περιοχών αυτών και καθορισμού των υποχρεώσεων των παρόδιων ιδιοκτητών, όπως ισχύει σήμερα (παράγραφος 1 άρθρο 2, παράγραφοι 1, 2, 3)γ άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 04-08-1978 ΦΕΚ 423/Δ/1978).

 

26. Διατήρηση, επισκευή ή ανακατασκευή αρχιτεκτονικών, καλλιτεχνικών και στατικών στοιχείων διατηρητέων κτιρίων (άρθρο 4 παράγραφος 5 του προεδρικού διατάγματος 15-04-1988 (ΦΕΚ 317/Δ/1988)).

 

27. Προέγκριση χωροθέτησης ιχθυοκαλλιεργειών, τουριστικών εγκαταστάσεων, επέκτασης τουριστικών εγκαταστάσεων και υφισταμένων βιομηχανιών του Νομού Αττικής (παράγραφοι 2, 4 του άρθρου 8 της κοινής υπουργικής απόφασης 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/1990), άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος από 20-01-1988 (ΦΕΚ 61/Δ/1988) όπως τροποποιήθηκε με το από 26-05-1989 και προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 343/Δ/1989) από 31-03-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 303/Δ/1987) αντίστοιχα).

 

28. Προέγκριση χωροθέτησης και έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων της Α' κατηγορίας (ομάδες Ι και ΙΙ) που αναπτύσσονται εντός περιοχών, στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου των άρθρων 18, 19 και 21 του νόμου 1650/1986 ΦΕΚ 16/Α/1986).

 

29. Προέγκριση χωροθέτησης έργων ή δραστηριοτήτων της Α' κατηγορίας ομάδα Ι (άρθρο 8 παράγραφος 2 και 4 της κοινής υπουργικής απόφασης 69269/5387/1990).

 

Από την Α' κατηγορία ομάδα ΙΙ όπως παρατίθενται κατωτέρω (με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος):

 

α. Σχέδια γεωργικής υδραυλικής όσον αφορά έργα προς άρδευση εκτάσεων μεγαλύτερων των 5.000 στρεμμάτων συνολικά.

 

β. Επιχειρήσεις με εγκαταστάσεις για χοίρους δυναμικότητας μεγαλύτερης των 300 χοιρομητέρων.

 

γ. Εκτροφή σολομού και ιχθυοτροφεία εντατικής μορφής δυναμικότητας μεγαλύτερης των 200 τόννων ετησίως.

 

Ιχθυοτροφεία εκτατικής μορφής.
Ιχθυογεννητικοί σταθμοί δυναμικότητας μεγαλύτερης των 2.000.000 ιχθυδίων ετησίως.
Εγκαταστάσεις οστρακοκαλλιέργειας δυναμικότητας μεγαλύτερης των 150 τόννων ετησίως.

 

δ. Λιμάνια, μαρίνες σκαφών αναψυχής, αλιευτικά λιμάνια και λοιπά λιμενικά έργα, εφόσον στα έργα αυτά:

 

Προβλέπονται εξωτερικά λιμενικά έργα που η σχηματιζόμενη λιμενολεκάνη έχει έκταση μεγαλύτερη του 1 εκταρίου ή
Το συνολικό μήκος των εσωτερικών λιμενικών έργων συμπεριλαμβανομένων και των παρακτίων κρηπιδωμάτων ξεπερνά τα 300 m.

 

ε. Έργα οδοποιίας εθνικού δικτύου.

 

στ. Αεροδρόμια (που δεν περιλαμβάνονται στην Α' κατηγορία ομάδα Ι).

 

ζ. Φράγματα και λοιπές εγκαταστάσεις προς συγκράτηση ή μονιμότερη αποθήκευση των υδάτων.

 

η. Περιπτώσεις σιδηροδρομικών δικτύων που εντάσσονται στο σύστημα των διευρωπαϊκών δικτύων.

 

θ. Εγκαταστάσεις πετρελαιαγωγών και αγωγών αερίου.

 

ι. Εγκαταστάσεις υδραγωγείων μεγάλων αποστάσεων.

 

ι)α. Χωριά διακοπών, ξενοδοχειακά συγκροτήματα δυναμικότητας μεγαλύτερης των 500 κλινών ή 500 ατόμων προκειμένου για τουριστικές κατασκηνώσεις.

 

ι)β.

Εγκαταστάσεις για τη διάθεση των βιομηχανικών αποβλήτων και οικιακών απορριμάτων (εκτός από αυτές που περιλαμβάνονται στην ομάδα Ι της Α' κατηγορίας) δυναμικότητας μεγαλύτερης των 30.000 εξυπηρετούμενου πληθυσμού.
Εγκαταστάσεις για την αποκλειστική διάθεση των μη τοξικών βιομηχανικών στερεών αποβλήτων δυναμικότητας μεγαλύτερης των 60.000 τόννων ετησίως.

 

ι)γ. Σταθμοί καθαρισμού (πόλεων) δυναμικότητας μεγαλύτερης των 20.000 εξυπηρετούμενου πληθυσμού.

 

ι)δ. Χώροι απόθεσης ιλύος.

 

ι)ε. Διαλυτήρια πλοίων.

 

ι)στ. Εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων με καύση (εκτός των τοξικών και επικινδύνων που αναφέρονται στην ομάδα Ι της Α' κατηγορίας) με δυναμικότητα μεγαλύτερη των 20.000 τόννων ετησίως.

 

30. Αξιολόγηση και καταχώρηση των μελετών ασφάλειας από άποψη πληρότητας όσον αφορά τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις μεγάλης επικινδυνότητας (άρθρο 10 της κοινής υπουργικής απόφασης 69269/5387/1990).

 

31. Έγκριση ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (άρθρο 15 της κοινής υπουργικής απόφασης 69269/5387/1990).

 

32. Απόφαση με την οποία επιτρέπονται απορρίψεις των επικινδύνων ουσιών του καταλόγου Ι του Παραρτήματος (άρθρο 9 της κοινής υπουργικής απόφασης 26857/553/1988) που προέρχονται από την επανέγχυση στο ίδιο υδατικό στρώμα των νερών από γεωθερμικές χρήσεις των νερών που αντλούνται από ορυχεία ή λατομεία ή των νερών που αντλούνται κατά τη διάρκεια ορισμένων κατασκευαστικών έργων (άρθρο 4 παράγραφος 4 της κοινής υπουργικής απόφασης 26857/553/1988 (ΦΕΚ 196/Β/1988)).

 

33. Επιτήρηση και έλεγχος διασυνοριακών μεταφορών επικινδύνων αποβλήτων (κοινή υπουργική απόφαση 19744/454/1988 (ΦΕΚ 166/Β/1988)).

 

34. Ενέργεια διαβαθμονομήσεων (ενιαίου συντονισμού οργάνων) του εθνικού δικτύου (άρθρο 7 παράγραφος 6 νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986)) και σχεδιασμός και εγκατάσταση σε αντιπροσωπευτικές θέσεις εθνικού δικτύου σταθμών μέτρησης των παραμέτρων της ποιότητας των νερών (άρθρο 9 του νόμου 1650/1986).

 

35. Απόφαση για καθορισμό ορίων εκπομπών (άρθρα 2 και 3 προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/1988, άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 10 παράγραφος 3 νόμου 1650/1986).

 

36. Απόφαση για καθορισμό κριτηρίων για χωροθέτηση βιομηχανιών (άρθρο 3 παράγραφος 1 εδάφιο ε προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/1988).

 

37. Διενέργεια ελέγχων τήρησης περιβαλλοντικών όρων κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 6 νόμου 1650/1986 και την υπ' αριθμόν 84498/2579/1990 (ΦΕΚ 810/Β/1990) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων) (άρθρα 2 και 3 προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/1988).

 

38. Οι αρμοδιότητες σε όλα τα θέματα εποπτείας και ελέγχου που αναφέρονται:

 

α. στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών Πολεοδομικών Σχεδίων (βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 266/1973)

 

β. στη Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας Στέγασης (προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 190/1988 (ΦΕΚ 82/Α/1988) και προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 811/1980 (ΦΕΚ 198/Α/1980))

 

γ. στον Οργανισμό Αθήνας (νόμος 1515/1985)

 

δ. στον Οργανισμό Θεσσαλονίκης (νόμος 1561/1985)

 

ε. στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (νόμος 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986) και νόμος [Ν] 1957/1991 (ΦΕΚ 334/Α/1991)), επιφυλασσομένων των αρμοδιοτήτων που έχουν μεταβιβαστεί σε άλλα όργανα.

 

39. Οι κατ' εξουσιοδότηση του νόμου 2052/1992 Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 94/Α/1992) εκδιδόμενες πράξεις.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.