Απόφαση 86308/16

Απόφαση 86308/4795/ΠΕ/2016: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος στα πλαίσια της μελέτης: Οριοθέτηση Χειμάρρου Λεπιανών στη θέση Μυλοπαπάς στην Τοπική Κοινότητα Λεπιανών, Δημοτικής Ενότητας Αγνάντων, Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 86308/4795/ΠΕ/2016: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος στα πλαίσια της μελέτης: Οριοθέτηση Χειμάρρου Λεπιανών στη θέση Μυλοπαπάς στην Τοπική Κοινότητα Λεπιανών, Δημοτικής Ενότητας Αγνάντων, Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου, (ΦΕΚ 47/Δ/2016), 02-03-2016.

 

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

 

3. Την πράξη 4/2015 (ΦΕΚ 24/Α/2015) Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.

 

4. Το νόμο 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (Κεφάλαιο Γ, άρθρο 56).

 

5. Το νόμο 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

 

6. Το νόμο 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις.

 

7. Το νόμο 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα-ρυθμίσεις Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

8. Το διάγραμμα οριοθέτησης του ρέματος και την Τεχνική Έκθεση μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα υδρολογικά, υδραυλικά και περιβαλλοντικά στοιχεία και μελέτες του ρέματος, που εστάλησαν με το με αριθμό πρωτοκόλλου 1394/2014 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου, τα οποία συντάχθηκαν από τη μελετητική εταιρία Κ. Αναγνωστόπουλος - Κ. Παπανικολάου και Συνεργάτες O.E. - ΟΡΙΖΩΝ O.E. και ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

9. Τη με αριθμό 186/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, με θέμα Έγκριση υδραυλικής μελέτης Οριοθέτηση Χειμάρρου Λεπιανών στη θέση Μυλοπαπάς.

 

10. Η οριοθέτηση του ρέματος γίνεται στα πλαίσια της μελέτης: Οριοθέτηση Χειμάρρου Λεπιανών στη θέση Μυλοπαπάς στην Τοπική Κοινότητα Λεπιανών, Δημοτικής Ενότητας Αγνάντων, Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου, αποφασίζουμε:

 

Επικυρώνουμε τις οριογραμμές τμήματος του Χειμάρρου Λεπιανών στη θέση Μυλοπαπάς στην Τοπική Κοινότητα Λεπιανών, Δημοτικής Ενότητας Αγνάντων, Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων μήκους 233,12 m, όπως αυτές περιγράφονται στη μελέτη οριοθέτησης του ρέματος και αποτυπώνονται στην από τον Αύγουστο 2013 οριζοντιογραφία, τα οποία συνέταξε η μελετητική εταιρία Κ. Αναγνωστόπουλος - Κ. Παπανικολάου και Συνεργάτες O.E. - ΟΡΙΖΩΝ O.E. μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία, ήτοι υδρολογικά, υδραυλικά και περιβαλλοντικά και τα οποία ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

Η απόφαση αυτή μαζί με τη συνημμένη οριζοντιογραφία να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.86308.16

 

Ιωάννινα, 03-02-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.