Απόφαση 86966/15

Απόφαση 86966/Φ1/7/2015: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος στη θέση Τράχωνας της Δημοτικής Ενότητας Μαστιχοχωρίων του Δήμου Χίου στο πλαίσιο της Πράξης Επεμβάσεις σε χειμάρρους πληγεισών περιοχών Νοτιοδυτικής Χίου από πυρκαγιές του 2012


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 86966/Φ1/7/2015: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος στη θέση Τράχωνας της Δημοτικής Ενότητας Μαστιχοχωρίων του Δήμου Χίου στο πλαίσιο της Πράξης Επεμβάσεις σε χειμάρρους πληγεισών περιοχών Νοτιοδυτικής Χίου από πυρκαγιές του 2012, (ΦΕΚ 455/Δ/2015), 31-12-2015.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 56 κεφάλαιο Γ' του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (ειδικά τις διατάξεις του άρθρου 56 Κεφάλαιο Γ αυτού).

 

3. Το νόμο 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

 

5. Την υπ' αριθμόν 4/2015 (ΦΕΚ 24/Α/2015) πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.

 

6. Το νόμο 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

7. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 5747/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Χίου για την κατάθεση του φακέλου του έργου του θέματος, ο οποίος περιλαμβάνει το οριζοντιογραφικό και υψομετρικό τοπογραφικό διάγραμμα αποτύπωσης του ρέματος σε κλίμακα 1:200 και την Τεχνική Έκθεση - υδραυλική μελέτη που συντάχθηκε από τον Πολιτικό Μηχανικό Νικόλαο Ι. Κεφαλούκο και ελέγχθηκε - θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και αφορά στο ρέμα στη θέση Τράχωνας της Δημοτικής Ενότητας Μαστιχοχωρίων του Δήμου Χίου.

 

8. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 51405/2015 (ΑΔΑ:ΩΞ190Ρ1Ι-75Ζ) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο: Διευθέτηση ρέματος Τράχωνα της Δημοτικής Ενότητας Μαστιχοχωρίων του Δήμου Χίου στο πλαίσιο της Πράξης Επεμβάσεις σε χειμάρρους πληγεισών περιοχών Νοτιοδυτικής Χίου από πυρκαγιές του 2012

 

9. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 64390/Α.Φ.1/7 Οριοθετήσεις Χίος /2015 έγγραφο μας προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χίου για την πληρότητα του φακέλου.

 

10. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 7740/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χίου με το οποίο υπέβαλε συμπληρωματικά στοιχεία.

 

11. Την υπ' αριθμόν 329/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για την υπόψη οριοθέτηση.

 

12. Το από 06-05-2015 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης των σχεδίων αποτύπωσης του υπόψη τμήματος ρέματος του Δήμου Χίου.

 

13. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3349/2015 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου σύμφωνα με το οποίο το υπόψη έργο δεν εμπίπτει σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου.

 

14. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 42216/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Βορείου Αιγαίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά επί του υπόψη έργου στα πλαίσια της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του υπόψη έργου.

 

15. Το γεγονός ότι στα πλαίσια της (8) σχετικής γνωμοδότησαν επίσης θετικά οι συναρμόδιες υπηρεσίες και ανάμεσα σε αυτές η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου και η Διεύθυνση Δασών Χίου.

 

16. Την υπ' αριθμόν 45076/5738/2012 (ΦΕΚ 3181/Β/2012) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί παροχής εξουσιοδότησης πράξεων και εγγράφων με εντολή Γενικού Γραμματέα.

 

17. Το γεγονός ότι με βάση την τελευταία πρόταση του άρθρου 2 της παραπάνω σχετικής απόφασης η υπογραφή της παρούσας ανήκει στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, αποφασίζει:

 

Την επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος στη θέση Τράχωνας της Δημοτικής Ενότητας Μαστιχοχωρίων του Δήμου Χίου στο πλαίσιο της Πράξης Επεμβάσεις σε χειμάρρους πληγεισών περιοχών Νοτιοδυτικής Χίου από πυρκαγιές του 2012, όπως σημειώνονται στην οριζοντιογραφία - τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας: 1:200, που συνέταξε ο Πολιτικός Μηχανικός Νικόλαος Ι. Κεφαλούκος και ελέγχθηκε - θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης. Η οριζοντιογραφία - τοπογραφικό διάγραμμα θεωρείται και υπογράφεται από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της αρμόδιας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Για τα έργα διευθέτησης να τηρηθούν οι όροι που αναφέρονται στην (8) σχετική απόφαση.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή με τη συνημμένη οριζοντιογραφία - τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πειραιάς, 08-12-2015

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.