Απόφαση 881/20

Απόφαση 881/47798/2020: Επικύρωση του καθορισμού οριογραμμών τμημάτων των υδατορεμάτων Μπαλτάς και Μαλακασιώτικο στα πλαίσια κατασκευής του έργου Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός ισχύος 0,999ΜW της Εταιρίας Ενεργειακής Μαλακασίου ανώνυμη εταιρεία στη θέση Ένωση, της τοπικής κοινότητας Μαλακασίου, της Δημοτικής Ενότητας Μαλακασίου, του Δήμου Μετεώρων (πρώην Δήμος Καλαμπάκας), της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 881/47798/2020: Επικύρωση του καθορισμού οριογραμμών τμημάτων των υδατορεμάτων Μπαλτάς και Μαλακασιώτικο στα πλαίσια κατασκευής του έργου Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός ισχύος 0,999ΜW της Εταιρίας Ενεργειακής Μαλακασίου ανώνυμη εταιρεία στη θέση Ένωση, της τοπικής κοινότητας Μαλακασίου, της Δημοτικής Ενότητας Μαλακασίου, του Δήμου Μετεώρων (πρώην Δήμος Καλαμπάκας), της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, (ΦΕΚ 233/Δ/2020), διόρθωση (ΦΕΚ 309/Δ/2020), 07-05-2020.

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 24 του Συντάγματος.

 

2. Το άρθρο 1 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986).

 

3. Το άρθρο 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2020) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

 

5. Την 13917/2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις ρεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

7. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν οίκοθεν 140055/2017 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 428/Β/2017) Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 4258/2014- Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης.

 

8. Το 4146/157598/2018/14-10-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας, με το οποίο μας διαβιβάσθηκε ελεγμένος και θεωρημένος φάκελος οριστικής οριοθέτησης των υδατορεμάτων του θέματος, όπως συντάχτηκε από τους μελετητές Νικόλαος Δ. Κακαβάς Πολιτικός Μηχανικός και Χαρίλαος Απ. Χρυσούλας Περιβαλλοντολόγος (ΔΙΠΕΧΩΣΘ 2868/183839/18-10-2019).

 

9. Την 1643/90935/ΠΕ2018/08-08-2019 (ΑΔΑ: ΨΝ19ΟΡ10-ΖΛ1) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας / Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας Τροποποίηση της 2608/146183/ΠΕ2016/20-03-2017 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΗΣ) ισχύος 0,999 ΜW της Ενεργειακής Μαλακασίου ανώνυμη εταιρεία στο ρέμα Μπαλτά, στη θέση Ένωση στην Τοπική Κοινότητα Μαλακασίου του Δήμου Μετεώρων, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας., η οποία περιλαμβάνει και την οριοθέτηση του ρέματος και στη διαβούλευσή της γνωμοδότησαν θετικά και οι κάτωθι υπηρεσίες:

 

α. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων με το 627627/450775/3411/05-12-2018 έγγραφό της (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.Θ. 3259/208738/10-12-2018).

 

β. Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, με το 3003/105885/05-07-2019 έγγραφό της (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.Θ. 1835/113304/08-07-2019) με συνημμένες τις γνωμοδοτήσεις 2057/ 97217/18-06-2019 της Διεύθυνσης Δασών Ν. Τρικάλων και 2129/1174/06-06-2019 του Δασαρχείου Καλαμπάκας).

 

γ. Η Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας με το 4438/192485/ 13-12/2018 έγγραφό της (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας 3337/212312/14-12-2018).

 

10. Την 215/2019 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων με την οποία εγκρίθηκε η οριοθέτηση των υδατορεμάτων του θέματος.

 

11. Την 2868/183839/01-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΣΩΩΟΡ104ΩΖ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας / Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας περί καθορισμού οριογραμμών τμημάτων των υδατορεμάτων Μπαλτάς και Μαλακασιώτικο στα πλαίσια κατασκευής του έργου Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός ισχύος 0,999ΜW της Εταιρίας Ενεργειακής Μαλακασίου ανώνυμη εταιρεία στη θέση Ένωση, της τοπικής κοινότητας Μαλακασίου, της Δημοτικής Ενότητας Μαλακασίου, του Δήμου Μετεώρων (πρώην Δήμος Καλαμπάκας), της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

 

12. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Και επειδή Η αρμοδιότητα για την επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών υδατορέματος (οριοθέτηση) ανήκει στο Γενικό Γραμματέα και νυν Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3.1 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014), όπως ισχύει σήμερα, αποφασίζουμε:

 

Την επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμημάτων των υδατορεμάτων Μπαλτάς και Μαλακασιώτικο στα πλαίσια της κατασκευής του έργου Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός ισχύος 0,999 ΜW της Εταιρίας Ενεργειακής Μαλακασίου ανώνυμη εταιρεία στη θέση Ένωση, της τοπικής κοινότητας Μαλακασίου, της Δημοτικής Ενότητας Μαλακασίου, του Δήμου Μετεώρων (πρώην Δήμος Καλαμπάκας), της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, με τις συντεταγμένες των κορυφών των οριογραμμών τους που σημειώνονται:

 

Α) χωρίς έργα διευθέτησης με μπλε γραμμή και αναπαρίσταται επί του τοπογραφικού διαγράμματος κλίμακας 1:500 (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, αριθμός σχεδίου 1)α),

 

Β) με προτεινόμενα έργα διευθέτησης με μπλε γραμμή και αναπαρίσταται επί του τοπογραφικού διαγράμματος κλίμακας 1:500 (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ, αριθμός σχεδίου 1)β),

 

σύμφωνα με την υδραυλική μελέτη που συντάχθηκε από τον πολιτικό μηχανικό Νικόλαο Κακαβό και ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με τα σχέδια με αριθμούς 1Α Οριζοντιογραφία Υφιστάμενης Κατάστασης και 1Β Οριζοντιογραφία μετά τα έργα Διευθέτησης.

 

a.881.20.2

a.881.20

 

Λάρισα, 09-04-2020

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.