Απόφαση 90223/16

Απόφαση 90223/Φ1/3/2016: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος, στην αγροτική περιφέρεια Βαφειός του Δήμου Λέσβου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 90223/Φ1/3/2016: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος, στην αγροτική περιφέρεια Βαφειός του Δήμου Λέσβου, (ΦΕΚ 470/Δ/2016), 30-12-2016.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 56 κεφάλαιο Γ' του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

 

3. Το νόμο 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

 

5. Την υπ' αριθμόν Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 4/2015 (ΦΕΚ 24/Α/2015) Αποδοχή παραιτήσεων Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.

 

6. Το νόμο 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

7. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 17729/ΤΔ1416/12-05-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου για την κατάθεση του φακέλου του έργου του θέματος με το οποίο επίσης μας ενημερώνει ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία του νόμου 4258/2014 για γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου.

 

8. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 36826/ΑΦ1/3/Οριοθέτηση Λέσβος/24-05-2016 έγγραφο της Διεύθυνσής μας για την πληρότητα του φακέλου.

 

9. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 41720/ΤΔ3843/19-09-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου για την κατάθεση του φακέλου του έργου του θέματος, ο οποίος περιλαμβάνει τροποποιημένο οριζοντιογραφικό και υψομετρικό τοπογραφικό διάγραμμα αποτύπωσης του ρέματος σε κλίμακα 1:500 και την Τεχνική Έκθεση - υδραυλική μελέτη που συντάχθηκε από τον Τοπογράφο Μηχανικό Χαράλαμπο Κρικλάνη και ελέγχθηκε - θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και αφορά στο ρέμα στην αγροτική περιφέρεια Βαφειός του Δήμου Λέσβου.

 

10. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 11596/ΤΔ836/28-03-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου προς το Δήμο Λέσβου με το οποίο ζητούσε τη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου και την ανάρτηση του οριζοντιογραφικού και υψομετρικού τοπογραφικού διαγράμματος αποτύπωσης του τμήματος ρέματος του έργου του θέματος.

 

11. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 15308/03-3-2016/05-04-2016 έκθεση ανάρτησης της έκθεσης οριοθέτησης και του οριζοντιογραφικού και υψομετρικού τοπογραφικού διαγράμματος αποτύπωσης του ρέματος σύμφωνα με την παράγραφο 2.3 του άρθρου 3 του νόμου 4258/2014.

 

12. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 71789/ΑΦ1/3/Οριοθέτηση Ρεμάτων Λέσβος / 10-10-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Βορείου Αιγαίου για τη γνωμοδότηση των συναρμόδιων υπηρεσιών, σύμφωνα με την παράγραφο 2.1)β του άρθρου 3 του νόμου 4258/2014.

 

13. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 7335/31-10-2016 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, σύμφωνα με το οποίο το υπόψη έργο δεν εμπίπτει σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο.

 

14. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 77862/01-11-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Βορείου Αιγαίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά επί του υπόψη έργου.

 

15. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 85514/29-11-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Λέσβου, με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά επί του υπόψη έργου.

 

16. Το γεγονός ότι δεν απαιτούνται έργα διευθέτησης για την οριοθέτηση του υπόψη τμήματος υδατορέματος.

 

17. Την υπ' αριθμόν 45076/5738/2012 (ΦΕΚ 3181/Β/2012) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί παροχής εξουσιοδότησης πράξεων και εγγράφων με εντολή Γενικού Γραμματέα.

 

18. Το γεγονός ότι με βάση την τελευταία πρόταση του άρθρου 2 της παραπάνω σχετικής απόφασης η υπογραφή της παρούσας ανήκει στον Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αποφασίζει:

 

Την επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήματος υδατορέματος στην αγροτική περιφέρεια Βαφειός του Δήμου Λέσβου, όπως σημειώνονται στην οριζοντιογραφία κλίμακας: 1:500, που συνέταξε ο Τοπογράφος Μηχανικός Χαράλαμπος Κρικλάνης και ελέγχθηκε - θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης. Η οριζοντιογραφία θεωρείται και υπογράφεται από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της αρμόδιας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Βορείου Αιγαίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή με τη συνημμένη οριζοντιογραφία να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πειραιάς, 19-12-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.