Απόφαση 91/92

Απόφαση 91/1992: Έγκριση μελέτης πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμού Νεοχωροπούλου νομού Ιωαννίνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 91/1992: Έγκριση μελέτης πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμού Νεοχωροπούλου νομού Ιωαννίνων, (ΦΕΚ 352/Δ/1992), 08-04-1992.

 

Η Νομάρχης Ιωαννίνων

 

Έχοντας υπόψη:
 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

3. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους και τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 651/1977 άρθρο 12.

 

5. Την υπ' αριθμόν 724/1986 απόφαση με την οποία καθορίσθηκαν τα όρια και οι όροι δόμησης του οικισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 1647/1986 και 1772/1988.

 

7. Την 336/1990 απόφαση εισφορά σε γη ιδιοκτησιών στο υπό έγκριση σχέδιο οικισμού Νεοχωροπούλου.

 

8. Το 1839/1990 έγγραφο της ΙΒ Εφορείας Προϊστορικών και κλασσικών αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.

 

9. Το 7234/1990 έγγραφο του Δασαρχείου Ιωαννίνων.

 

10. Το 24735/1990 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων - Κοινοτήτων νομού Ιωαννίνων.

 

11. Το 580/1990 έγγραφο της 6ης Εφορείας Νεωτέρων μνημείων.

 

12. Το 1940/1990 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

13. Το 1116/ΠΕ/1991 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος - Χωροταξίας Περιφέρειας Ηπείρου.

 

14. Το ΤΥ/5831/1990 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

15. Το Φ900/156/637177/1991 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

 

16. Τις 12/08-05-1991 και 1/22-01-1992 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Ιωαννίνων.

 

17. Τις υπ' αριθμούς 137/1991, 37/1991, 89/1990, 44/1991 αποφάσεις του κοινοτικού συμβουλίου Νεοχωροπούλου.

 

18. Την μελέτη που κατατέθηκε στην υπηρεσία από τους μελετητές, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνουμε το σχέδιο πολεοδόμησης και επέκτασης του οικισμού Νεοχωροπούλου σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) με το καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. όπως φαίνεται στα 4 τοπογραφικά διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από την προϊσταμένη του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών.

 

2. Ορίζεται χρήση γης γενικής κατοικίας σε όλους τους χώρους που προβλέπονται οικοδομικά τετράγωνα σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

3. Για την περιοχή που περικλείεται με ειδική σήμανση επιβάλλεται πριν την έκδοση της οικοδομικής αδείας προσκόμιση βεβαίωσης από την ΙΒ Εφορεία Προϊστορικών και κλασσικών αρχαιοτήτων.

 

4. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται κατά τομείς ως εξής:

 

Τομέας Α

 

α. Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

β. Κατά παρέκκλιση είναι άρτια και οικοδομήσιμα όλα τα οικόπεδα όπως παραχωρήθηκαν κατά την διανομή του 1961 από το Υπουργείο Γεωργίας.

γ. Ποσοστό κάλυψης 50%.

δ. Συντελεστής δόμησης 0.8.

ε. Μέγιστος αριθμός ορόφων 2.

στ. Μέγιστο ύψος κτιρίων 9 m. Το παραπάνω ύψος προσαυξάνεται κατά 2 m για την κατασκευή στέγης με μέγιστη κλίση 40% η οποία είναι υποχρεωτική.

 

Τομέας Β (ολόκληρη περιοχή επέκτασης)

 

α. Ελάχιστο πρόσωπο: 18 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 600 m2.

 

β. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που έχουν κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος:

Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

γ. Συντελεστής δόμησης: 0.6.

δ. Ποσοστό κάλυψης 40%.

ε. Αριθμός ορόφων: 2.

στ. Μέγιστο ύψος κτιρίων 8.5. Το παραπάνω ύψος προσαυξάνεται κατά 2 m για την κατασκευή στέγης με μέγιστη κλίση 40% η οποία είναι υποχρεωτική.

 

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφ' όσον ήταν άρτια και οικοδομήσιμα, είτε κατά κανόνα είτε κατά παρέκκλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημέρα δημοσίευσης της 91/1992 απόφασης Νομάρχη

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 2935/1993 απόφαση (ΦΕΚ 674/Δ/1993).

 

5. Επί πλέον των αναγραφομένων στην παράγραφο 4 στο οικοδομήσιμο τμήμα των οικοπέδων πρέπει να μπορεί να εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

6. Το σχέδιο διανομής Υπουργείου Γεωργίας 1961 παραμένει ως έχει (στα τοπογραφικά διαγράμματα σημειώνεται η επίγεια αποτύπωση του τμήματος που καλύπτεται από το παλαιό σχέδιο).

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985 όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις.

 

a.91.92

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 23-03-1992.

 

Η Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.