Απόφαση 9468/84

Απόφαση ΙΙ-5Η/Φ6.1/9468/1984: Καθορισμός των προδιαγραφών για τη σύνταξη της Τεχνικής Μελέτης του άρθρου 9 παράγραφος 4 του νόμου 1428/1984 (ΦΕΚ 43/Α/1984) και της διαδικασίας για την έγκρισή του


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΙΙ-5Η/Φ6.1/9468/1984: Καθορισμός των προδιαγραφών για τη σύνταξη της Τεχνικής Μελέτης του άρθρου 9 παράγραφος 4 του νόμου 1428/1984 (ΦΕΚ 43/Α/1984) και της διαδικασίας για την έγκρισή του, (ΦΕΚ 466/Β/1984), 13-07-1984.

 

Ο Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

 

Έχοντας υπόψη:

 

α) Τις διατάξεις του νόμου 1428/1984 περί εκμετάλλευσης λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις και ιδιαίτερα το άρθρο 9 παράγραφος 4 αυτού.

 

β) Τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφοι 1 και 2 του νόμου [Ν] 1266/1982 για τα όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις.

 

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 574/1982 περί ανακατανομής των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, αποφασίζουμε:

 

1. Καθορίζουμε τις προδιαγραφές για τη σύνταξη της Τεχνικής Μελέτης του άρθρου 9 παράγραφος 4 του νόμου 1428/1984 σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

α) Στοιχεία της Επιχείρησης: Ονομασία, έδρα, ταχυδρομική Διεύθυνση, αριθμός Τηλεφώνου, Αστυνομικό τμήμα και Διοίκηση.

 

β) Στοιχεία λατομικού χώρου: θέση, Δήμος ή Κοινότητα, Νομός και Αστυνομικό Τμήμα που υπάγεται, καθώς και τρόπος μετάβασης σε αυτόν.

 

γ) Περιγραφή του λατομικού χώρου και της ευρύτερης περιοχής σε ακτίνα 1 χιλιόμετρο με πλήρες τοπογραφικό σχεδιάγραμμα κλίμακας 1:5.000, εξαρτημένο, από το Εθνικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο με αναφορά σε Κέντρο Φύλλου Χάρτη κλίμακας 1:100.000 προσδιοριζόμενο με L και Μ από Αθήνα.

 

δ) Έκθεση των γεωλογικών και κοιτασματολογικών στοιχείων της περιοχής και των ερευνητικών εργασιών που έχουν γίνει στο λατομικό χώρο συνοδευόμενη από γεωλογικούς χάρτες αντίστοιχης όπως πάρα πάνω κλίμακας και τομές.

 

ε) Υπολογισμός των αποθεμάτων του λατομικού χώρου ανάλογα με το είδος και την κατηγορία αυτών και των φυσικοχημικών ιδιοτήτων τους.

 

στ) Εκλογή μεθόδου για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος και υπολογισμός απολήψιμων αποθεμάτων.

 

ζ) Προσπέλαση από το κύριο οδικό δίκτυο στο χώρο της εκμετάλλευσης του κοιτάσματος.

 

η) Ειδικές μελέτες για κάθε φάση και είδος εργασίας όπως: προσπέλαση, προπαρασκευή, εξόρυξη, φόρτωση, μεταφορά, φωτισμός, αντιμετώπιση νερών, απόθεση μπάζων, ασφάλεια εργαζομένων και περιοίκων, πρόβλεψη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων κλπ, με παράλληλη απεικόνιση σε αντίστοιχα σχεδιαγράμματα και τομές.

 

θ) Χρονοδιάγραμμα εξέλιξης των παραπάνω εργασιών.

 

ι) Αριθμός εργαζομένων, ανάλογα με την ειδικότητα σε κάθε φάση και είδος των προαναφερομένων εργασιών.

 

ι)α) Προβλεπόμενη ημερήσια και ετήσια παραγωγή ακατέργαστου υλικού (TOUT VENANT).

 

ι)β) Κύριες Εγκαταστάσεις:

 

ι)β. α) Περιγραφή των κυρίων εγκαταστάσεων επεξεργασίας όπως: Σπαστηροτριβεία, Ασβεστοκάμινα, Μονάδες έτοιμου σκυροδέματος, ή παραγωγής ασφαλτομίγματος.

 

ι)β. β) Θέση των πιο πάνω εγκαταστάσεων στα αντίστοιχα τοπογραφικά σχεδιαγράμματα για όσες υπάρχουν, ή προβλέπονται να γίνουν.

 

ι)β. γ) Γενική περιγραφή της μεθόδου επεξεργασίας των αδρανών υλικών με αντίστοιχο διάγραμμα ροής.

 

ι)β. δ) Δυναμικότητα κάθε εγκατάστασης και συνολική ισχύς μηχανικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού.

 

ι)β. ε) Προϊόντα που θα παράγονται (ποσότητα και ποιότητα).

 

ι)β. ζ) Αριθμός εργαζομένων ανάλογα με την ειδικότητα και το είδος εργασίας στις κύριες εγκαταστάσεις.

 

ι)γ. Βοηθητικές εγκαταστάσεις:

 

ι)γ. α) Περιγραφή των βοηθητικών εγκαταστάσεων (αποθήκες εκρηκτικών, πρώτων υλών, προϊόντων, εργαλείων, καυσίμων, λιπαντικών, εγκαταστάσεων, πυρασφάλειας συνεργείων φόρτωσης, εργαστηρίων, γραφείων, αποδυτηρίων κ.λ.π.).

 

ι)γ. β) Θέση των βοηθητικών εγκαταστάσεων στα αντίστοιχα τοπογραφικά σχεδιαγράμματα για όσες υπάρχουν ή και προβλέπονται να γίνουν.

 

ι)γ. γ) Αριθμός των εργαζομένων, στις βοηθητικές εγκαταστάσεις ανάλογα με την ειδικότητα και το είδος εργασίας.

 

ι)δ) Αναλυτικός προϋπολογισμός του ύψους της επένδυσης και του κόστους λειτουργίας.

 

ι)ε) Έρευνα αγοράς και δυνατότητες διάθεσης των προϊόντων.

 

2. Υπογραφή των Τεχνικών Μελετών:

 

α) Οι Τεχνικές Μελέτες πρέπει να υπογράφονται από Διπλωματούχο Μηχανικό Μεταλλείων και για την περίπτωση δ και ε της παραγράφου 1 να συνυπογράφονται από Γεωλόγο.

 

β) Για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της περίπτωσης η της παραγράφου 1 που υποβάλλεται μόνον εφόσον δεν έχει υποβληθεί μελέτη επιπτώσεων, άρθρο 45 παράγραφος 5 του νόμου 998/1979, απαιτείται και η συνυπογραφή και άλλων ανάλογα με την περίπτωση επιστημόνων, π.χ. Διπλωματούχου Υγειονολόγου ή Περιβαλλοντολόγου Μηχανικού, Πτυχιούχου Δασολόγου, Βιολόγου, Γεωπόνου, Χημικού.

 

γ) Τα Τριγωνομετρικά τοπογραφικά σχεδιαγράμματα πρέπει να υπογράφονται από Διπλωματούχους Τοπογράφους Μηχανικούς ή Πολιτικούς Μηχανικούς.

 

3. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά ανάθεσης και ανάληψης της εκπόνησης της Τεχνικής Μελέτης που πρέπει να συνυποβάλλονται με αυτήν.

 

α) Υπεύθυνες Δηλώσεις νομοθετικού διατάγματος 105/1969 για την ανάθεση της εκπόνησης της τεχνικής μελέτης στους Μελετητές καθώς και αντίστοιχες Υπεύθυνες Δηλώσεις νομοθετικού διατάγματος 105/1969 των μελετητών ότι αναλαμβάνουν την εκπόνηση της τεχνικής μελέτης του συγκεκριμένου λατομικού χώρου.

 

β) Αποδείξεις κατάθεσης των αμοιβών μελετητών, των δικαιωμάτων του Δημοσίου και Ταμείων, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

 

4. Καθορίζουμε την διαδικασία για την έγκριση της Τεχνικής Μελέτης σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

α) Ο ενδιαφερόμενος για την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών ιδιοκτήτου χώρου ή ο δικαιούχος μετά από δημοπρασία δημόσιου χώρου, πρέπει να υποβάλει σε 3 αντίγραφα επαρκώς χαρτοσημασμένα την τεχνική μελέτη για έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων μαζί με τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3.

 

β) Το χρονικό διάστημα για την έγκριση της τεχνικής μελέτης από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων δεν μπορεί να ξεπερνά τις 90 μέρες από την υποβολή της.

 

γ) Σε περίπτωση, που μέσα στην πιο πάνω προθεσμία η μελέτη κριθεί ανεπαρκής τότε επιστρέφεται στον εκμεταλλευτή που μπορεί να την επανυποβάλλει αφού προηγούμενα η μελέτη συμπληρωθεί ή διορθωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας που έχουν έγγραφα διατυπωθεί.

 

Η προθεσμία για την έγκριση της μελέτης, στην περίπτωση αυτή, περιορίζεται σε 30 μέρες από την επανυποβολή της.

 

5. Τα στοιχεία που περιέχονται στην τεχνική μελέτη για τις εγκαταστάσεις, είναι μόνο περιγραφικά, αντιστοιχούν στα σχετικά στοιχεία των μελετών για τη λήψη της άδειας εγκαταστάσεως εφόσον υπάρχουν και οπωσδήποτε δεν υπόκειται στην παραπάνω έγκριση.

 

6. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Αθήνα, 28-06-1984

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.