Απόφαση 9496/88

Απόφαση 9496/180/1988: Τροποποίηση των όρων δόμησης των οικοπέδων της περιοχής Μαρκόνι του ρυμοτομικού σχεδίου Αθήνας νομού Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 9496/180/1988: Τροποποίηση των όρων δόμησης των οικοπέδων της περιοχής Μαρκόνι του ρυμοτομικού σχεδίου Αθήνας νομού Αττικής, (ΦΕΚ 355/Δ/1988), 13-05-1988.

 

Ο Νομάρχης Αθηνών

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 9 και 85Α.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφος 1), 7, 8, 9 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 του νόμου 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986).

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 1 (παράγραφος 1)β), αποφασίζουμε:

 

Ι. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων της περιοχής Μαρκόνι του ρυμοτομικού σχεδίου Αθήνας, που είχαν καθορισθεί με το άρθρο 5 του από 24-10-1985 προεδρικού διατάγματος έγκριση της πολεοδομικής μελέτης περιοχής Μαρκόνι Δήμου Αθήνας (ΦΕΚ 706/Δ/1985) τροποποιούνται ως εξής:

 

{1. Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

α. Εφόσον κατά την 27-11-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-10-1985 προεδρικού διατάγματος είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 4 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 45 m2.

 

β. που προκύπτουν ή δημιουργούνται από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης και έχουν τα παραπάνω κατά παρέκκλιση όρια αρτιότητας.

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2, τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 25 m2 και ελάχιστη πλευρά 4 m.

 

4. Οικόπεδα που υπάγονται στο άρθρο 25 του νόμου 1337/1983 εξακολουθούν να θεωρούνται οικοδομήσιμα μετά την αφαίρεση της υποχρεωτικά οφειλόμενης εισφοράς σε γη ή μετά τη μετακίνησή τους σε άλλη θέση, εφόσον έχουν τουλάχιστον 4 m πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο εγγράφουν στο οικοδομήσιμο τμήμα του κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 25 m2 και ελάχιστη πλευρά 4 m.

 

5. μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 70% της επιφανείας τους.

 

6. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

7. Κατ' εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται συντελεστής δόμησης 1, 2 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2.

 

Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι της 10-03-1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη σύμφωνα με το νόμου 1337/1983.

 

8. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων που θα ανεγερθούν 7.5 m.}

 

ΙΙ. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 19-04-1988

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.