Απόφαση 9604/87

Απόφαση 9604/1987: Προκαταβολή φόρου εισοδήματος για την αμοιβή επίβλεψης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 9604/1987: Προκαταβολή φόρου εισοδήματος για την αμοιβή επίβλεψης, (ΦΕΚ 90/Α/1989), 07-04-1989.

 

Ο Υπουργός Οικονομικών

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 περί φορολογίας του εισοδήματος και του από [ΒΔ] 17-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί προκαταβολής φόρου εισοδήματος των αρχιτεκτόνων και μηχανικών, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση αυτής.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 242/1984 (ΦΕΚ 96/Α/1984) με τις οποίες μεταβλήθηκε ο τρόπος είσπραξης από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας της αμοιβής επίβλεψης και απόδοσης αυτής στους δικαιούχους.

 

3. Την άμεση και επιτακτική ανάγκη εναρμόνισης των διατάξεων του άρθρου 1 του από [ΒΔ] 17-08-1955 βασιλικού διατάγματος με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 242/1984, αποφασίζουμε:

 

1. Τα ποσοστά υπολογισμού του προκαταβλητέου φόρου εισοδήματος που ορίζεται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του από [ΒΔ] 17-08-1955 βασιλικού διατάγματος, προκειμένου για αμοιβές των αρχιτεκτόνων και μηχανικών για την επίβλεψη της εκτέλεσης κάθε είδους τεχνικών έργων που ορίζονται σ' αυτές επιβάλλονται πριν από τη θεώρηση των οικείων εργασιών από την αρμόδια αρχή, στο ποσό της αμοιβής επίβλεψης του δικαιούχου όπως αυτή κατατίθεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 242/1984.

 

2. Το παραπάνω ποσό φόρου καταβάλλεται στο Δημόσιο Ταμείο με δήλωση του υπόχρεου, η οποία επιδίδεται στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο πριν από τη θεώρηση των οικείων εργασιών από την αρμόδια αρχή.

 

3. Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο.

 

Αθήνα 09-07-1987

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.