Προεδρικό διάταγμα 242/84 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αμοιβή επίβλεψης αυτών που κατά τις κείμενες διατάξεις ασκούν στο σύνολο ή εν μέρει το επάγγελμα του μηχανικού κατατίθεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ή την εξουσιοδοτημένη από αυτό για την είσπραξη των αμοιβών, Τράπεζα, σε 2 δόσεις, ως εξής:

 

α) Για τα έργα για τα οποία απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, η πρώτη δόση κατατίθεται κατά την περάτωση του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και του οργανισμού του κτιρίου και του οργανισμού πληρώσεως και περιλαμβάνει το σύνολο της αμοιβής επίβλεψης των στατικών εργασιών και της θερμομόνωσης και το μισό της αμοιβής επίβλεψης των αρχιτεκτονικών εργασιών. Η δεύτερη δόση κατατίθεται όταν περατωθούν όλες οι εργασίες δομήσεως και περιλαμβάνει το υπόλοιπο της αμοιβής επίβλεψης των αρχιτεκτονικών εργασιών και το σύνολο της αμοιβής επίβλεψης των ηλεκτρικών, μηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων.

 

β) Για τα λοιπά έργα φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τα οποία δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας η αμοιβή επίβλεψης κατατίθεται σε δόσεις που δεν μπορεί να είναι λιγότερες από 2, ανάλογα με την πρόοδο του έργου, όπως ειδικότερα προβλέπεται στη σύμβαση ανάθεσης της επίβλεψης. Σε κάθε περίπτωση η εξόφληση των δόσεων γίνεται πάντοτε με την περάτωση των εργασιών που προβλέπονται από τη μελέτη.

 

2. Το Δημόσιο δεν καταθέτει στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας την αμοιβή επίβλεψης αλλά καταβάλλει τις οφειλόμενες αμοιβές επίβλεψης απευθείας στους δικαιούχους, παρακρατεί δε υπέρ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, το καθοριζόμενο ποσοστό με το άρθρο 2 του παρόντος επί των καταβαλλομένων κάθε φορά ποσών στο δικαιούχο, το οποίο αποδίδει στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με την 9604/1987 υπουργική απόφαση, που κυρώθηκε από το εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1839/1989 (ΦΕΚ 90/Α/1989), τα ποσοστά υπολογισμού του προκαταβλητέου φόρου εισοδήματος που καταβάλλεται στο Δημόσιο Ταμείο για τις αμοιβές των άνω περιπτώσεων των αρχιτεκτόνων και μηχανικών επιβάλλονται πριν από τη θεώρηση των οικείων εργασιών στο ποσό της αμοιβής επίβλεψης όπως αυτή κατατίθεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.