Απόφαση 9709/15

Απόφαση 9709/4704/2015: Συμπλήρωση της 5171/2667/2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 83/ΑΑΠ/2015)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 9709/4704/2015: Συμπλήρωση της 5171/2667/2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 83/ΑΑΠ/2015), (ΦΕΚ 147/ΑΑΠ/2015), 03-07-2015.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 

3. Την 4/2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου καθώς και το άρθρο 56 του νόμου 4257/2014.

 

4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 11201/1988 απόφαση Νομάρχη Κέρκυρας περί καθορισμού ορίων οικισμού Γουβιών η οποία δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 806/Δ/1988) χωρίς το απαιτούμενο διάγραμμα με τα όρια οικισμού που το συνόδευε.

 

5. Την 1222/2004 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία ακύρωσε την ανωτέρω απόφαση Νομάρχη λόγω του ότι δεν συνδημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το Τοπογραφικό Διάγραμμα που την συνόδευε.

 

6. Το 8086/2015 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κέρκυρας με το οποίο μας ζητείτε να κινήσουμε την διαδικασία του θέματος προσκομίζοντάς μας το Τοπογραφικό Διάγραμμα που συνόδευε την 11201/1988 απόφαση Νομάρχη Κέρκυρας.

 

7. Την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014) η οποία αναφέρει:

 

{...για τις κανονιστικές πράξεις Νομαρχών, καθορισμού ορίων οικισμών, που για οποιονδήποτε λόγο δεν δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα σχετικά διαγράμματα, με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, επαναδημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι σχετικές πράξεις συνοδευόμενες από τα σχέδια που εγκρίθηκαν με την έκδοση γνωμοδότησης του αρμοδίου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος ή και του αρμοδίου Νομάρχη και υφίστανται στα αρχεία των δημοσίων υπηρεσιών...}

 

αποφασίζουμε:

 

Συμπληρώνουμε την με αριθμό 5171/2667/2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 83/ΑΑΠ/2015) και ορίζουμε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

 

α) Η με αριθμό 11201/1988 απόφαση Νομάρχη Κέρκυρας (ΦΕΚ 806/Δ/1988), περί καθορισμού ορίων οικισμού Γουβιών.

 

β) Το πρωτότυπο σχεδιάγραμμα, απόσπασμα χάρτη Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού 1:5000 όπου απεικονίζονται τα όρια του οικισμού και ο συνημμένος σε αυτό πίνακας των στοιχείων που αντιστοιχούν τα όρια του οικισμού.

 

a.9709.15

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κέρκυρα, 20-05-2015

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.